Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус
Магистерски студии

Магистерските студии се организирани во посебни групи и подгрупи со траење од 4 семестри. На овие студии, покрај специјализираните знаења и вештини од одредени научни дисциплини, студентите се оспособуваат и за експериментална и научна работа.

После завршувањето на последипломските студии и јавната одбрана на магистерскиот труд, студентите се стекнуваат со научен степен магистер на земјоделски науки.

Втор циклус на универзитетски студии

Документи:

 

Акредитирани студиски и предметни програми - 

Едногодишни студии

pdf Растителна биотехнологија СП ПП 1 3.12 Mb

pdf Анимална биотехнологија 1 год СП ПП 705.56 Kb

pdf Преработки на земјоделски производи од анимално потекло 425.42 Kb

pdf Менаџмент на природни ресурси и животна средина во земјоделството 885.85 Kb

pdf Квалитет и безбедност на храна СП ПП 1004.17 Kb

pdf Фитомедицина СП ПП 501.39 Kb

Двогодишни студии

pdf Растителна биотехнологија СП ПП - 2 Год. 2.65 Mb

pdf Анимална биотехнологија - 2 Год. 794.27 Kb

pdf Преработки на земјоделски производи од анимално потекло - 2 Год. 560.45 Kb

pdf Менаџмент на природните ресурси и животната средина во земјоделството - 2 Год. 1.26 Mb

pdf Агроекономика - 2 Год. 443.13 Kb

pdf Квалитет и безбедност на храна - 2 Год. 1.25 Mb

pdf Фитомедицина СП ПП - 2 Год. 530.25 Kb

pdf Механизација СП ПП - 2 Год. 561.82 Kb


АКРЕДИТИРАНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ - ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ   

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

pdf ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2011/12 202.04 Kb
pdf ПРИЈАВЕН ЛИСТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 36.24 Kb
pdf Упатство за пријава и изработка на магистерски труд 106.64 Kb


СТАРИ ПРОГРАМИКонтакт и локација

Контакт и локација

Опитно поле

opitnopole.png

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна