Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус

Втор циклус на универзитетски студии - (магистерски студии)

Студиите од втор циклус (магистерските студии) се организирани во посебни студиски програми и модули со траење од 2 или 4 семестри. На овие студии, покрај специјализираните знаења и вештини од одредени научни дисциплини, студентите се оспособуваат и за експериментална и научна работа.

После завршувањето на последипломските студии и јавната одбрана на магистерскиот труд, студентите се стекнуваат со научен степен магистер на земјоделски науки.

Магистерски теми...

Втор циклус на универзитетски студии
Документи:

 pdf Упатство за пријава, изработка и одбрана на магистерски труд 273.77 Kb

doc Анекс кон упатство за пријава, изработка и одбрана на магистерски труд

pdf Анекс кон упатство за пријава, изработка и одбрана на магистерски труд

Акредитирани студиски програми - 2022 година - нови студиски програми
Студиски програми - 2022 година
Предметни програми - 2022 година

Акредитирани студиски програми - учебна 2018/19 година


pdf Студиски програми II циклус студии за учебна 2018_2019 452.33 Kb

pdf СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ВТОР ЦИКЛУС 2018 - ЕДНОГОДИШНИ 1.04 Mb

pdf СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ВТОР ЦИКЛУС 2018 - ДВЕГОДИШНИ 881.92 Kb

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2018-19

-ЕДОГОДИШНИ СТУДИИ-

pdf Агроекономика и рурален развој - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Анимална биотехнологија - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Фитомедицина - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Механизација - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Менаџмент на природни ресурси и заштита на животната средина - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Преработка на земјоделски производи АП - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Растителна битехнологија - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

 pdf Квалитет и безбедност - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

-ДВОГОДИШНИ СТУДИИ-

 

pdf Агроекономика и рурален развој - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Анимална биотехнологија - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Квалитет и безбедност - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Фитомедицина - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Механизација - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Менаџмент на природни ресурси и животна средина - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Преработка на земјоделски прозиводи ПЗПАП - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Растителна биотехнологија - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми


Акредитирани студиски и предметни програми до учебна година 2018/19 - стари студиски програми

 

Едногодишни студии

pdf Растителна биотехнологија СП ПП 1 3.12 Mb

pdf Анимална биотехнологија 1 год СП ПП 705.56 Kb

pdf Преработки на земјоделски производи од анимално потекло 425.42 Kb

pdf Менаџмент на природни ресурси и животна средина во земјоделството 885.85 Kb

pdf Квалитет и безбедност на храна СП ПП 1004.17 Kb

pdf Фитомедицина СП ПП 501.39 Kb

Двогодишни студии

pdf Растителна биотехнологија СП ПП - 2 Год. 2.65 Mb

pdf Анимална биотехнологија - 2 Год. 794.27 Kb

pdf Преработки на земјоделски производи од анимално потекло - 2 Год. 560.45 Kb

pdf Менаџмент на природните ресурси и животната средина во земјоделството - 2 Год. 1.26 Mb

pdf Агроекономика - 2 Год. 443.13 Kb

pdf Квалитет и безбедност на храна - 2 Год. 1.25 Mb

pdf Фитомедицина СП ПП - 2 Год. 530.25 Kb

pdf Механизација СП ПП - 2 Год. 561.82 Kb


  

 


СТАРИ ПРОГРАМИChoose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 3 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ