Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус

Втор циклус на универзитетски студии - (магистерски студии)

Студиите од втор циклус (магистерските студии) се организирани во посебни студиски програми и модули со траење од 2 или 4 семестри. На овие студии, покрај специјализираните знаења и вештини од одредени научни дисциплини, студентите се оспособуваат и за експериментална и научна работа.

После завршувањето на последипломските студии и јавната одбрана на магистерскиот труд, студентите се стекнуваат со научен степен магистер на земјоделски науки. 

Втор циклус на универзитетски студии

Документи:

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

pdf Упатство за пријава, изработка и одбрана на магистерски труд 273.77 Kb

doc Анекс кон упатство за пријава, изработка и одбрана на магистерски труд 310.00 Kb

Акредитирани студиски програми за учебна 2018/19 година - нови студиски програми

pdf Прилог 3 - Широка листа на изборни предмети на УКИМ втор циклус студии 557.60 Kb

pdf Студиски програми II циклус студии за учебна 2018_2019 452.33 Kb

pdf СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ВТОР ЦИКЛУС 2018 - ЕДНОГОДИШНИ 1.04 Mb

pdf СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ВТОР ЦИКЛУС 2018 - ДВЕГОДИШНИ 881.92 Kb

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2018-19

-ЕДОГОДИШНИ СТУДИИ-

pdf Агроекономика и рурален развој - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Анимална биотехнологија - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Фитомедицина - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Механизација - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Менаџмент на природни ресурси и заштита на животната средина - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Преработка на земјоделски производи АП - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

pdf Растителна битехнологија - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

 pdf Квалитет и безбедност - II Циклус едногодишни студиски и предметни програми

-ДВОГОДИШНИ СТУДИИ-

 

pdf Агроекономика и рурален развој - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Анимална биотехнологија - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Квалитет и безбедност - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Фитомедицина - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Механизација - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Менаџмент на природни ресурси и животна средина - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Преработка на земјоделски прозиводи ПЗПАП - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми

pdf Растителна биотехнологија - II Циклус двогодишни студиски и предметни програми


Акредитирани студиски и предметни програми до учебна година 2018/19 - стари студиски програми

 

Едногодишни студии

pdf Растителна биотехнологија СП ПП 1 3.12 Mb

pdf Анимална биотехнологија 1 год СП ПП 705.56 Kb

pdf Преработки на земјоделски производи од анимално потекло 425.42 Kb

pdf Менаџмент на природни ресурси и животна средина во земјоделството 885.85 Kb

pdf Квалитет и безбедност на храна СП ПП 1004.17 Kb

pdf Фитомедицина СП ПП 501.39 Kb

Двогодишни студии

pdf Растителна биотехнологија СП ПП - 2 Год. 2.65 Mb

pdf Анимална биотехнологија - 2 Год. 794.27 Kb

pdf Преработки на земјоделски производи од анимално потекло - 2 Год. 560.45 Kb

pdf Менаџмент на природните ресурси и животната средина во земјоделството - 2 Год. 1.26 Mb

pdf Агроекономика - 2 Год. 443.13 Kb

pdf Квалитет и безбедност на храна - 2 Год. 1.25 Mb

pdf Фитомедицина СП ПП - 2 Год. 530.25 Kb

pdf Механизација СП ПП - 2 Год. 561.82 Kb


АКРЕДИТИРАНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ - ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ   

 


СТАРИ ПРОГРАМИChoose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна