Skip to content

За Факултетот arrow ЖИВОТНА СРЕДИНА
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Институт за животна средина | Испечати |

ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

БРОШУРА-ИНСТИТУТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

pdf ИНСТИТУТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 678.08 Kb

menadjment.png


 • Катедра за почви
 • Катедра за води и заштита од ерозија
 • Катедра за екологија и заштита на животната средина
 • Катедра за агрохемија

НАШ ИМПЕРАТИВ

pedologija.gifНарушувањата на животната средина, појавите на суши и поплави за кратко време на едно исто место, деградација на живите организми без почитување на природните законитости и потребите на секој вид, загадувањето на почвата, воздухот, водата за пиење и наводнување, изразената ерозија, глобалното затоплување, климатските промени, и сл.... наметнаа потреба од осовременување на знаењата и вештините за одржливото искористување на природните ресурси (одржување на плодноста на почвата, квалитетот на водата, рационалното користење на енергијата и одржување на биолошката и генетската разновидност), а со тоа и заштита на животната средина.

Денес во светот потребите за новите концепти на земјоделско производство (еко, одржливо и органско земјоделство) се шират со огромна брзина и претставуваат одговор на евидентно нарушената животна средна и потребите на луѓето за квалитетна и безбедна храна.

НАША ВИЗИЈА

Современо земјоделство кое ќе се развива на еколошки принципи и ќе обезбеди економичност во производството со заштита и одржување на агроекосистемите и екосистемите. Тоа значи производство на квалитетна, здравствено безбедна, контролирана и сертифицирана храна која ги задоволува потребите на современиот потрошувач, придонесува за рационално користење на ресурсите и заштита на животната средина.

НАУЧНА ДЕЈНОСТ

 • pedologija1.gifПроучување на условите за образување на почвите, нивната генеза, еволуција, класификација, морфологија, физички, водно-физички, физичко-механички и хемиски својства;
 • Истражување на плодноста на почвата со мaкро и микробиогени елементи и воведување на нови методи за нејзино одржување и рационално искористување;
 • Истражување на физиологијата на минералната исхрана;
 • Физичко-хемиски анализи на минерални, органски и органо-минерални ѓубриња, средства за подобрување на почвата и фитохормони (фитостимулатори);
 • Проучување и утврдување на отпорностите на растителните земјоделски видови;
 • Проучување на влијанието антитранспирантите и на фитохормоните врз растенијата;
 • Поставување полски опити за утврдување на влијанијата на новите ѓубриња врз приносот на растенијата и квалитетот на плодовите;
 • Проучување на загаденоста на почвите, водите и културите со штетни материи и мерки за нивна ревитализација;
 • Проучување на евапотранспирацијата, дефицитот на водата во почвата, режимот и начинот на залевање и нивното влијание врз приносот и квалитетот на економски најзначајните култури;
 • Фертиригација, микронаводнување, ефикасност на користење на водата во земјоделството;
 • Глобални еколошки промени и земјоделството (климатски промени, дезертификација, глобална криза за вода и глобална криза за храна);
 • Хидрологија и хидраулика, односно проучување на техничките аспекти на користењата на водите, заштитата од штетното влијание на водите и заштитата на водите како ресурс;
 • Проучување на водопроводниците и пресметување на елементите на нивниот протекувачки профил;
 • Определување на начините на одводнување кои овозможуваат оттекување на излишните површински и плитките подземни води;
 • Стопанисување со мелиорациските системи за одводнување и наводнување, концепцијата на нивното планирање, проектирање и изведување како и редовната контрола на работата и ефективноста, рационалното користење и редовното одржување на сите елементи-делови на системот;
 • Ерозијата на земјиштето и ерозивните процеси кои ги напаѓаат сите објекти што се наоѓаат во зоната на нивното дејство;
 • Геоматски техники во земјоделството-геодезија, систем за глобално позиционирање и географски информациски системи;
 • Проучување на изворите на загадување во земјоделството;
 • Воведување на биомониторинг и заштита на агроекосистемот од различни видови на загадување;
 • Проучување и примена на микроорганизмите како биоиндикатори на загадувањето на почвите и водите во земјоделското производство;
 • Примена на микроорганизмите во производство на еколошки вредна храна;

АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

 • pedologija2.gifИзработка на педолошки елаборати за правилен избор на подлоги при подигање повеќегодишни насади од различни култури, за приготвување земјоделски и други основи;
 • Потребата и значењето на испитувањата на почвите со спроведување на обуки за начините на земање на почвени проби;
 • Изработка на елаборати за контаминација на почвите со мерки за ревитализација;
 • Изработка на педолошки и агрохемиски карти;
 • Почвени анализи (определување на присуство на елементи во почвата согласно правилникот) за органско земјоделско производство;
 • Изработка на елаборати за процена на деградацијата на почвите со препорака на мерки за ревитализација;
 • Изработка на соодветен програм за апликација на дози и видови ѓубриња по единица површина и култура;
 • Препораки за начин на апликација на ѓубрињата (почвено, фолијарно и со фертиригација);
 • Контрола на домашното и увезеното производство на минерални,органо минерални ѓубриња, тресет, средства за подобрување на почвата и фитохормони;
 • Визуелна дијагноза за утврдување на степенот на исхранетост на растенијата;
 • Определување на квалитет на плодовите од хемиски аспект;
 • Препораки за спроведување на нови методолошки постапки за производство, чување и употреба на компост;
 • Изработка на еколошки елаборати;
 • Проценка на изворите на загадување во земјоделството;
 • Консултативни дејности во областа на изворите на загадување и мониторинг во земјоделството.
 • Испитување на водно-физички својства на почвата за утврдување на потребите од наводнување, определување физичко-механички својства на почвата за утврдување на потребите при обработката на почвата;
 • Изработка на земјоделски основи за системите на наводнување и консултантство за ефикасноста на користењето на водата во земјоделството во сите фази (од физибилити до експлоатација);
 • Изработка на EIA и SEA студии за системите за наводнување и други објекти поврзани со земјоделството;
 • Изработка на мапи и геодатабази во ГИС опкружување за потребите на земјоделскиот сектор и анализа на сателитски снимки за креирање бази на податоци за користење на земјиштето, вегетацијата, земјоделското производство и др.;
 • Програми за фертиригација, микронаводнување и други техники на наводнување;
 • Обуки за оптимизација на ефектите на наводнувањето и користењето на водата во земјоделството, преку тренинг-центарот за наводнување и менаџмент на водата во земјоделството;
 • Изготвување на студии за одводнување;
 • Проценување и управување на имот;
 • Изработка на Локална агенда - Принципи и области на локална агенда 21, Зачувување и управување со ресурсите;
 • Изготвување на студии за зафаќање и довод на дополнителни количини на вода во акумулација;
 • Проекти за системи за одводнување и наводнување;
 • Проекти за реконструкција, рехабилитација и реструктурирање на хидромелиоративните системи;
 • Проекти за регулации на реки;

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Вработените во Институтот за животна средина имаат соработка со повеќе институции од странство и учествуваат во повеќе меѓународни научно-истражувачки проекти при Факултетот за земјоделски науки и храна.

Институтот соработува со: Sida/SWEDAC, IAEA, UNESCO, UNDP, SCOPES, EPFL,Norvegian University of Life Sciences, University of Belgrade, University of Ljubljana, University of Novi Sad, University of Zagreb, University of Osijek, University of Podgorica, University of Banja Luka, University of Saraevo, Aristotel University, CIHAEM - MAICh, Agricultural University of Plovdiv, University of Agricultural Sciences in Vienna, GTZ, IFAD, ICID.

 

Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Промоција на дипл. студенти

Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.03.2019

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngМагистерски теми

Докторски теми

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна