Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow ФИТОМЕДИЦИНА (3+2)
ФИТОМЕДИЦИНА (3+2) | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ФИТОМЕДИЦИНА

втор циклус на студии 

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

ЗАШТИТАТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Проф. д-р Ефтим Анчев

 

75

10

2

АГРОЕКОЛОГИЈА

Проф. д-р Мирко Михајловски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмет)

   1

Биометрика

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

   2

ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗООЕКОЛОГИЈА

Проф. д-р Ефтим Анчев

Проф. д-р Миле Постоловски

Проф. д-р Станислава Лазаревска

75

10

 

 

ВКУПНО

 

30

 

 

 

 

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

II СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВИША ЕНТОМОЛОГИЈА

Проф. д-р Ефтим Анчев

Проф. д-р Миле Постоловски

Проф. д-р Станислава Лазаревска

75

10

2

ВИША ФИТОПАТОЛОГИЈА

Проф. д-р Раде Русевски

75

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмети)

   1.

ЗЕМЈОДЕЛСКА фитоценологија

Проф. д-р Ефтим Анчев

Доц, д-р Звонко Пацаноски

45

10

   2.

БиолоШка заШтита на растенијата

Проф. д-р Слободан Банџо

45

10

 

 

ВКУПНО

 

30

 


II ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1.                               III СЕМЕСТАР

2.                               ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

ВИША ХЕРБОЛОГИЈА

Проф. д-р Мирко Михајловски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

2

ФИТОФАРМАЦИЈА СО РАСТИТЕЛНА ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

Проф. д-р Миле Постоловски Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмети)

  1.

ГМО во заШтитата на растенијата

Проф. д-р Станислава Лазаревска

Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

 2.

ПРОГНОЗА И МОНИТОРИНГ НА БИОЛОШКИТЕ шТЕТНИ АГЕНСИ

Проф. д-р Миле Постоловски

Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

 

 

 

 

ВКУПНО

 

30

 

II ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

IV СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмети)

1.

Методи на истраЖување во фитомедицината

Проф. д-р Станислава Лазаревска

Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

2.

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

 

20

 

 

ВКУПНО

 

30

 

ЛИСТА 1. (задолжителни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

ОСНОВИ НА ЗАШТИТАТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Проф. д-р Ефтим Анчев

 

75

10

АГРОЕКОЛОГИЈА

Проф. д-р Мирко Михајловски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

ВИША ЕНТОМОЛОГИЈА

Проф. д-р Ефтим Анчев

Проф. д-р Миле Постоловски

Проф. д-р Станислава Лазаревска

75

10

ВИША ФИТОПАТОЛОГИЈА

Проф. д-р Раде Русевски

75

10

ВИША ХЕРБОЛОГИЈА

Проф. д-р Мирко Михајловски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

ФИТОФАРМАЦИЈА СО РАСТИТЕЛНА ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

Проф. д-р Миле Постоловски Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10


 

ЛИСТА 2. (изборни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Биометрика

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗООЕКОЛОГИЈА

Проф. д-р Ефтим Анчев

Проф. д-р Миле Постоловски

Проф. д-р Станислава Лазаревска

75

10

ЗЕМЈОДЕЛСКА ФИТОЦЕНОЛОГИЈА

Проф. д-р Ефтим Анчев

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

ГМО во заШтитата на растенијата

Проф. д-р Станислава Лазаревска

Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

ПРОГНОЗА И МОНИТОРИНГ НА БИОЛОШКИ ШТЕТНИ АГЕНСИ

Проф. д-р Миле Постоловски

Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

БИОЛОШКА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Проф. д-р Слободан Банџо

75

10

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ФИТОМЕДИЦИНАТА

Проф. д-р Станислава Лазаревска

Проф. д-р Раде Русевски

Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

 

 

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна