Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА (3+2)
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА (3+2) | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА: КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА (3+2) 

втор циклус на студии

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Ботаника – одбрани поглавија

Доц. д-р Силвана Манасиевска - Симиќ

Проф. д-р Лефтерија Станковиќ

75

6

2

Микробиологија – одбрани поглавија

Проф. д-р Југослав Зибероски

75

6

3

Хемија – одбрани поглавија

Проф. д-р Биљана Петановска – Илиевска

Доц. д-р Лила Водеб

75

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

1

Физиологија и исхрана на растенијата

Доц. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ

Проф. д-р Марина Стојановска

75

6

2

Преработка на овошје и зеленчук – одбрани поглавија

Проф. д-р Љубица Каракашова

75

6

3

Производи од поледелски суровини

Проф. д-р Гоце Василевски, Проф. д-р Дане Бошев, Проф. д-р Зоран Димов

75

6

 

 

ВКУПНО

 

30

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Aналитичка хемија - oдбрани поглавија

Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска

75

6

2

Tехнолошка микробиологија - oдбрани поглавија

Проф. д-р Владимир Какуринов

75

6

3

Сензорски својства на храната- напредни поглавија

Проф. д-р Југослав Зибероски

75

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

1

Амбалажа и пакување на храна

Доц. д-р Лила Водеб

75

6

2

Млеко и млечни производи одбрани поглавија

Проф. д-р Соња Србиновска

75

6

3

Месо и  производи од месо – одбрани поглавија

Проф. д-р Златко Пејковски

75

6

4

Технологија на вино и алкохолни пијалоци

Проф. д-р Михаил Петков,

Проф. д-р Крум Бошков

75

6

5

Одбрани поглавија од контрола на храна

Доц. д-р Силвана Манасиевска - Симиќ

75

6

 

 

ВКУПНО

 

30

 

 

 

 

 

 

 МОДУЛ:   МИКРОБИОЛОГИЈА

         

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.       

Микробиолошки опасности на земјоделски производи и храна – напредни поглавја

Проф. д-р Владимир Какуринов

90

7

2.       

Физичко-хемиски опасности на храна– напредни поглавја

Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска

90

7

3.       

Генетика и селекција на микроорганизмите

Проф. д-р Југослав Зибероски

80

6

4.       

Биохемија на микроорганизмите

Проф. д-р Владимир Какуринов

80

6

5.       

Микробиологија на земјоделски производи и храна

Проф. д-р Југослав Зибероски

80

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

1.        

Ферментациска микробиологија

Проф. д-р Владимир Какуринов

40

4

2.        

Микробиологија на почви и води

Проф. д-р Југослав Зибероски

40

4

3.        

Винарство – одбрани поглавија

Проф. д-р Михаил Петков

40

4

4.        

Технолошки процеси во млечна индустрија

Проф. д-р Соња Србиновска

40

4

5.        

Технолошки процеси во индустрија за месо

Проф. д-р Златко Пејковски

40

4

6.        

Преработка на овошје и зеленчук – одбрани поглавија

Проф. д-р Љубица Каракашова

40

4

 

 

ВКУПНО

 

40

 

 

 

 

 

IV  СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МОДУЛ:   КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

 

______

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.       

Микробиолошки опасности на храната- напредни поглавија

Проф. д-р Владимир Какуринов

90

7

2.       

Физичко-хемиски опасности на храна- напредни поглавија

Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска

90

7

3.       

Стабилизација на храната

Проф. д-р Љубица Каракашова, Проф. д-р Соња Србиновска

90

7

4.       

Методи за контрола на храна

Доц. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ

90

7

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

1.        

Системи за квалитет и безбедност на храна

Проф. д-р Владимир Какуринов

60

6

2.        

Стандарди за квалитет и безбедност на храна

Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска

60

6

3.        

Додатоци во храната

Доц. д-р Лила Водеб

60

6

4.        

Складирање и чување на овошје и зеленчук

Проф. д-р Љубица Каракашова,

Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски

60

6

5.        

Управување со квалитет и безбедност на храната – одбрани поглавија

Проф. д-р Југослав Зибероски

60

6

6.        

Стандарди за квалитет и безбедност на добиточна храна

Проф. д-р Среќко Ѓоргиевски

60

6

7.        

Хигиена и санитација во производство на храна-напредни поглавја

Проф. д-р Павле Секуловски (ФВМ)

Проф. д-р Драган Ѓоргов (МФ)

60

6

8.        

Прехранбено инженерство-напредни поглавја

Проф. д-р Весна Рафајловска (ТМФ)

60

6

 

 

ВКУПНО

 

40

 

 

 

 

 

IV  СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО

 

20

МОДУЛ:   ЕТНОБОТАНИКА

 

         

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.       

Микробиолошки опасности на храната- напредни поглавија

Проф. д-р Владимир Какуринов

90

7

2.       

Физичко-хемиски опасности на храна- напредни поглавија

Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска

90

7

3.       

Етноботаника

Доц. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски (ПМФ)

90

7

4.       

Контрола на ботаничкото потекло на храната

Доц. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ

90

7

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

1.        

Самоникнати хранливи растенија – одбрани поглавија

Проф. д-р Лефтерија Станковиќ

60

6

2.        

Физиологија на растенијата

Доц. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ, Проф. д-р Марина Стојановска

90

6

3.        

Природни ароматични и лековити суровини – одбрани поглавија

Проф. д-р Лефтерија Станковиќ

90

6

4.        

Овошни култури

Доц. д-р Тошо Арсов

60

6

5.        

Зрнести житни култури

Проф. д-р Гоце Василевски

60

6

6.        

Зрнести легуминозни култури

Проф. д-р Дане Бошев

60

6

7.        

Градинарски култури

Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски

60

6

8.        

Автохтони сорти винова лоза

Проф. д-р Звонко Божиновиќ

60

6

 

 

ВКУПНО

 

40

 

 

 

 

 

IV  СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО

 

20

 

 


МОДУЛ:   ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.       

Микробиолошки опасности на храната- напредни поглавија

Проф. д-р Владимир Какуринов

90

7

2.       

Физичко-хемиски опасности на храна- напредни поглавија

Проф. д-р Биљана Петановска - Илиевска

90

7

3.       

Преработка на овошје и зеленчук- напредни поглавија

Проф. д-р Љубица Каракашова

90

7

4.       

Складирање и чување на овошје и зеленчук

Проф. д-р Љубица Каракашова,
Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски

90

7

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

1.        

Микробиологија на храна

Проф. д-р Југослав Зибероски

60

6

2.        

Додатоци во храната

Доц. д-р Лила Водеб

60

6

3.        

Методи за контрола на храна

Доц. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ

60

6

4.        

Квалитет на преработки од овошје и зеленчук

Проф. д-р Љубица Каракашова

60

6

5.        

Напредни поглавија од микробиолошки опасности на храна

Проф. д-р Владимир Какуринов

60

6

6.        

Вино и алкохолни пијалоци – одбрани поглавија

Проф. д-р Михаил Петков

60

6

7.        

Специјално градинарство – одбрани поглавија

Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски

60

6

8.        

Специјално овоштарство – одбрани поглавија

Доц. д-р Бојан Поповски

60

6

 

 

ВКУПНО

 

40

 

 

 

 

 

IV  СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО

 

20

 


 

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна