Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА (3+2)
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА (3+2) | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА: РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА (3+2)

втор циклус на студии 3+2

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Методи за истражување и презентација на податоците

Проф. д-р Петре Иваноски

75

10

2

Биометрика

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмет)

 

Листа 2

 

75

10

 

 

ВКУПНО III СЕМЕСТАР

 

30

 

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (два предмети)

1

ЛИСТА 1

 

150

 20

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмет)

1

Листа 2

 

75

 10

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО II  семестар

 

  30

 

 

ВКУПНО I година

 

60

 

 

 


II ГОДИНА

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (два предмети)

1

ЛИСТА 1

 

150

 20

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмет)

1

ЛИСТА 2

 

75

 10

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО I  семестар

 

 30

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 1 предмет)

 

Листа 2

 

75

10

 

 

 

 

 

 

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО IV СЕМЕСТАР

 

30

 

 

ВКУПНО II година

 

60

 

 

ВКУПНО СЕ:

 

120

Со здебелени букви (bold) се означуваат задолжителните предмети

 

 

 

Суперскриптите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  се однесуваат на соодветната група на изборни предмети во рамките на модулите:

1.ПОЛЕДЕЛСТВО – координатор проф. Д-р Златко Арсов

2.ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО –  координатор проф. Д-р Ѓорѓи Мартиноски

3.ОВОШТАРСТВО – координатор проф. Д-р Марјан Кипријановски

4.ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО – координатор проф. Д-р Петар Христов

5. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА – координатор проф. Д-р Цане Стојковски

6. ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ – координатор проф. Д-р Гоце Василевски

7. ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО – координатор проф. Д-р Михаил Петков

8. ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ – координатор проф. Д-р Звонимир Божиновиќ

Доколку студиската програма се креира со предмети од листи, во тој случај се пополнуваат листите 1 и 2.

 

ЛИСТА 1. (задолжителни предмети)

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Алтернативни лозаровинарски производи 4, 7, 8

Проф. д-р Крум Бошков

75

10 

Аналитичко сензорски својства на алкохолните пијалоци 8

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10 

Безпочвено производство 2

Проф. д-р Гордана Попсимонова

75

10 

Винарство 4, 7, 8

Проф. д-р Михаил Петков

75

10 

Генетика на растенијата 5

Проф. д-р Цане Стојковски

75

10 

Градинарство 2

Проф. д-р Гордана Попсимонова 

75

10 

Дестилација 8

Проф.л-р Михаил Петков

75

10 

Доработка и стандардизација во градинарство и цвеќарство 2

Проф. д-р Ѓорги Мартиновски 

75

10 

Енохемија 7

Проф. д-р Михаил Петков

75

10 

Зрнести житни култури 1

Проф. д-р Гоце Василески

75

10 

Зрнести легуминозни култури 1

Проф. д-р Дане Бошев

75

10 

Зрнести мешункасти растенија 6

Проф. д-р Дане Бошев

75

10 

Избор на подлоги и сорти винова лоза 4

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10 

Избор на сорти во овоштарството 3

Доц. д-р Бојан Поповски

75

10 

Индустриски растенија за производство на масло,шекер и алкалоиди 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

10 

Квалитетни својства на суровината 8

 Проф. д-р Петар Христов

75

10 

Култури за производство на масло и шеќер 1

Проф. д-р Зоран Димов

75

10 

Лебни и други житни растенија 6

Проф. д-р Гоце Василески

75

10 

Манипулација и ферментација на тутунот 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

10 

Органско производство во градинарството и цвеќарството 2

Проф. д-р Рукие Агиќ

75

10 

Познавање на грозје 3, 4, 7, 8

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10 

Познавање на овошје 3,4

Доц. д-р Бојан Поповски

75

10 

Преработка на грозје 4

Проф. д-р Михаил Петков

75

10 

Применета генетика 5

Проф. д-р Цане Стојковски

75

10 

Применета селекција 5

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

75

10 

Применети биотехнологии во лозарство 3, 4, 7, 8

Проф. д-р Петар Христов

75

10 

Применети биотехнологии во овоштарство 3,4

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10 

Проектирање и подигнување на овошни насади 3

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10 

Производни технологии во винарството 7

Проф. д-р Михаил Петков

75

10 

Производство на алкохолни пијалоци 7

Проф. д-р Крум Бошков

75

10 

Производство на грозје 4

Проф. д-р Петар Христов

75

10 

Производство на семе и саден материјал 2

Проф. д-р Рукие Агиќ 

75

10 

Производство, припрема и чување на трпезно грозје 4

Проф. д-р Крум Бошков

75

10 

Рaстениja за фуражно производство 6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

10 

Селекција со семепроизводство 5

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

75

10 

Семепроизводство со контрола на квалитет на семе 5

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

75

10 

Современи генетски методи во растителното производство 5

Доц. д-р Љупчо Јанкулоски

75

10 

Сорти за производство на вино 7

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10 

Технологија на масло и шекер 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

10 

Технологија на мелнички производи 6

Проф. д-р Гоце Василески

75

10 

Технологија на преработки од фуражни култури 6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

10 

Технологија на складирање и конфекционирање на овошјето 3

Доц. д-р Тошо Арсов

75

10 

Технологија на слад и пиво 6

Проф. д-р Дане Бошев

75

10 

Технологија на тутунски преработки 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

10 

Ферментација на суровината 8

Проф.д-р Михаил Петков

75

10 

Фуражни житни и легуминозни култури 1

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

10 

Цвеќарство 2

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова 

75

10 

 


 

ЛИСТА 2. (изборни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Агроекологија 1

Проф. д-р Звонко Пацаноски

75

10

Аналитичко сензорски својства на алкохолните пијалоци 8

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10

Биолошка заштита на растенијата 1,2

Проф. д-р Слободан Банџо

75

10

Биохемија на храна 6

Проф. Д-р Зоран Поповски

75

10

Влакнодајни култури 1, 5

Проф. д-р Зоран Димов

75

10

Вреднување и обработка на тутунот 1

Проф. д-р Златко Арсов

75

10

Вреднување на тутунот 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

10

Генетски инженеринг на растенијата 5

Доц. д-р Љупчо Јанкулоски

75

10

Градинарство 5

Проф. д-р Гордана Попсимонова

75

10

Гроздови алкохолни пијалоци 8

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10

Дестилација 8

Проф.л-р Михаил Петков

75

10

Екологија на виновата лоза 4, 7, 8

Проф. д-р Елизабета Ангелова, Проф. д-р Сребра Илиќ Попова, Проф. Д-р Татјана Миткова

75

10

Екологија на виновата лоза 7, 8

Проф. д-р Елизабета Ангелова/Проф. д-р Сребра Илиќ Попова/ Проф. Д-р Татјана Миткова

75

10

Еко-лозарство 4

 Проф. д-р Крум Бошков

75

10

Еколошки основи на овошните растенија 3

Проф.д-р Татјана Миткова/Проф.д-р Сребра Илиќ Попова

75

10

Енохемија 7

Проф. д-р Михаил Петков

75

10

Зачински и ароматични растенија 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

10

Заштитени простори во градинарство и цвеќарство  2

Проф. д-р Ѓорги Мартиновски 

75

10

Зреење на дестилатите 8

Проф. д-р Крум Бошков

75

10

Зрнести житни култури 5

Проф. д-р Гоце Василевски

75

10

Зрнести мешункасти растенија 5, 6

Проф. д-р Дане Бошев

75

10

Избор на подлоги во овоштарството 3, 5

Доц. д-р Тошо Арсов

75

10

Избор на подлоги и сорти винова лоза 4

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10

Избор на сорти во овоштарството 3, 5

Доц. д-р Бојан Поповски

75

10

Избрани технологии во цвеќарство 2, 5

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова 

75

10

Индустриски растенија за производство на масло, шеќер и алкалоиди 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

10

Интегрално и органско  производство на овошје 3

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10

Квалитетни својства на суровината 8

Проф. д-р Петар Христов

75

10

Квантитативна генетика 5

Проф. д-р Цане Стојковски

75

10

Климатско зонирање и реонирање на лозарството 4

Проф. д-р Сребра Илиќ Попова/ Доц. ц-р Климе Белески

75

10

Култура на ткиво 3 ,5

Проф.д-р  Соња Ивановска

75

10

Култури за производство на масло и шеќер

Проф. д-р Зоран Димов

75

10

Лебни и други житни растенија 6

Проф. д-р Гоце Василески

75

10

Манипулација и ферментација на тутунот 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

10

Микробиологија на храна 6

Проф. д-р Владо Какуринов

75

10

Молекуларни методи во генетика и селекција 3, 5

Доц. д-р Љупчо Јанкуловски

75

10

Облагородување на виновата лоза 4

Доц. д-р Климе Белески

75

10

Обработка на суровината за дестилација 8

Проф. д-р Крум Бошков

75

10

Овошни и житни алкохолни пијалоци 8

Проф. д-р Крум Бошков

75

10

Одгледување на лековити и ароматични растенија 1, 8

Проф. д-р Зоран Димов

75

10

Опремување на винарската визба 7

Проф. д-р Крум Бошков

75

10

Познавање на лозни подлоги 5, 7, 8

Доц. д-р Климе Белески

75

10

Применета генетика 5

Проф. д-р Цане Стојковски

75

10

Применети биотехнологии во овоштарство 5, 8

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10

Припрема и  чување на овошјето 3

Доц. д-р Тошо Арсов

75

10

Прогноза и мониторинг на биолошко штетни агенси 1,2

Проф д-р Миле Постоловски/Проф. д-р Раде Русевски/Доц. д-р Звонко Пацаноски

75

10

Проектирање и подигнување на овошни насади 3

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10

Производни технологии во винарството 7

Проф. д-р Михаил Петков

75

10

Производство на алкохолни пијалоци 7

Проф. д-р Крум Бошков

75

10

Производство на грозје 4, 7

Проф. д-р Петар Христов

75

10

Производство на специјални вина 4, 7, 8

Проф. д-р Михаил Петков

75

10

Производство на тутун и семе 1, 5

Проф. д-р Златко Арсов

75

10

Производство, припрема  и чување на трпезно грозје 4

Проф.д-р Крум Бошков

75

10

Рaстенија за фуражно производство  6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

10

Размножување на виновата лоза 5, 7, 8

 Проф. д-р Петар Христов

75

10

Размножување на овошни растенија 5

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10

Размножување на овошни растенија 3

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

10

Растителни генетски ресурси 5

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

Реонирање и зонирање на лозарството 7

Доц. д-р Климе Белески/Проф. д-р Сребра Илиќ-Попова

75

10

Селекција со семепроизводство 5

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

75

10

Сензорско оценување на виното 7

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10

Систематика и класификација на тутунот 1, 5

Проф. д-р Златко Арсов

75

10

Сметководство во агробизнис 1, 2

Доц. д-р Александра Мартиновска - Стојческа

75

10

Сорти за производство на вино 7

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

10

Специјална селекција 3

Доц. д-р Бојан Поповски

75

10

Стратегиски менаџмент во земјоделството 1, 2

Проф. д-р Миле Пешевски

75

10

Технологија на масло и шекер 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

10

Технологија на мелнички производи 6

Проф. д-р Гоце Василески

75

10

Технологија на преработки од фуражни култури  6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

10

Технологија на складирање и конфекционирање на овошјето 3

Доц. д-р Тошо Арсов

75

10

Технологија на слад и пиво 6

Проф. д-р Дане Бошев

75

10

Технологија на тутунски преработки 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

10

Тревни фуражни култури 1, 5

Проф. д-р Петре Иваноски

75

10

Употреба на растителни генетски ресурси 5

Проф. д-р Соња Ивановска

75

10

Ферментација на суровината 8

Проф.д-р Михаил Петков

75

10

Физиологија на растенијата 1, 3

Проф.д-р Марина Стојанова/Доц.д-р Силвана Манасиевска-Симиќ

75

10

Формирање лозов насад 4

Проф. д-р Петар Христов

75

10

Фуражни житни и легуминозни култури 5

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

10

Цвеќарство 5

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова

75

10

 

 

 

 

 

 
< Претходно

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна