Skip to content

За Факултетот arrow За Факултетот arrow Акти и документи
Акти и документи | Испечати |

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

На 08.05.2018 година се испечати „Службен весник„ бр. 82, со законот за високо образование. Во прилог Ви го доставуваме  линкот http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVO-NOV%20Sl.vesnik%20br.%2082%20od%208.5.2018.pdf.


Завршна сметка за 2018

pdf zs_2018 603
pdf zs  2018 788
pdf zs_2018 785
pdf zs_2018 631

 
Завршна сметка за 2017

pdf zs_2017_603 1.84 Mb
pdf zs_2017_785 1.56 Mb
pdf zs_2017_788 1.65 Mb

Завршна сметка за 2016

pdf zs_2016_603 1.78 Mb
pdf zs_2016_785 1.69 Mb
pdf zs_2016_788 1.94 Mb


Одлука за определување на службено лице за посредување со информации

Документи:
  
ЕТИЧКИ КОДЕКС

- УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” СКОПЈЕ -

1.     Првата цел на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” е Знаењето, а основните вредности се Вистината, Доброто и Убавината.

2.     На Универзитетот секој е одговорен за своето однесување и дејствување.

3.     На Универзитетот сите се колеги, работат заедно на науката и образованието и следат исти етички, човечки и работни вредности.

4.     Сите на Универзитетот го чуваат неговиот углед, како и својот личен углед.

5.     Односите на Универзитетот се градат врз достоинството и самодостоинството на неговите институции, дејци и студенти, во нивните меѓусебни односи владее лојалност, почитување и заштита на заедничките интереси.

6.     Универзитетот ги одгледува општите и своите академски традиции.

7.     Универзитетските институции, дејци и студенти се еднакви и рамноправни.

8.     Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” се застапува за единствен свет и го брани плурализмот на сознанијата.

9.     Работата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” е јавна.

10.   На Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” се применуваат највисоките норми на етичко однесување на интелектуалци.

Нормите на овој етички кодекс на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се задолжителни за сите негови наставници и студенти - кои се обврзуваат со својата чест да ги чуваат и извршуваат.
Извадоци од статутот
НАСТАВНА, НАУЧНА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ


НАСТАВНА ДЕЈНОСТ


Наставната дејност се организира и се изведува како настава за здобивање на:
VI1 степен на стручна подготовка-више образование во траење од две години;
VII1 степен на стручна подготовка-високо образование со траење од четири годни и повеќе во зависност од насоката;
VII2 степен на стручна подготовка-постдипломски студии и тоа како студии за наука (магистратура) во траење од две години и студиум за стручно усовршување (специјализација) во траење од една година;
VIII степен за стручна подготовка-докторат на наука.
Наставата за стекнување VI1 степен на стручна подготовка се организира по потреба.
Наставата за стекнување VII1 степен на стручна подготовка се организира и изведува на повеќе насоки. По предлог на Факултетската управа, а со одлука на Наставно-научниот совет може да се организира и изведува настава и за други насоки од областа на земјоделските науки, а постојните да мируваат или укинат. Наставата на факултетот може да се организира и врз разни облици на перманентно и повремено стручно и научно усовршување по предлог на Факултетската управа, а со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот и во согласност со организацијата за која се организира наставата.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Наставата се изведува според наставни планови и програми. Со наставните планови се утврдуваат наставните дисциплини и седмичниот број на часови (предавања, вежби, теренска настава, феријална пракса и други облици на настава). Со наставните програми се утврдува содржината на наставните дисциплини. Со наставните планови и програми во зависност од природата на наставната дисциплина се определува обемот и начинот на изведување на наставата и вежбите што се задолжителни за студентите. Наставните планови за здобивање на VI1 и VII1 степен подготовка ги изработува Наставната комисија на Факултетот, а ги одобрува Наставно-научниот совет, на предлог на Факултетската управа. Согласност за наставните планови дава соодветното Министерство со мислење на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”. Наставните програми ги изработуваат соодветните наставници, ги разгледува Наставната комисија, а ги одобрува Наставно-научниот совет на Факултетот. Вкупниот број часови за настава по задолжителните програми може да изведува 30 часа неделно, а вкупниот број часови од факултативните и други програми, може да изнесува најмногу четири часа неделно. Плановите и програмите за воспитно-образовната дејност се остваруваат преку наставата (предавања и вежби), образовно-работна практика (теренска настава и феријална пракса), научно- стручни екскурзии и слободни активности. Студентите се должни да ги посетуваат сите форми на настава, како и теренска настава и феријална пракса. Редовноста на посетувањето го потврдува наставникот со потпис во индексот на студентот.

ОБЛИЦИ НА НАСТАВНА ДЕЈНОСТ

1. ПРЕДАВАЊА - На предавањата се разработуваат сите прашања предвидени со наставната програма на соодветната наставна дисциплина. Предавањата по определени наствни дисциплина ги изведува наставник кој е избран за таа наставна дисциплина или наставник што не е избран за соодветната наставна дисциплина, ако материјата е сродна, но со одлука на Наставно-научниот совет. Со одлука на Наставно-научниот совет истакнати стручњаци од практиката и од научни организации, кои немаат редовен работен однос со Факултетот, можат да учествуваат во изведувањето на наставата. Исто така, со одлука на Наставно-научниот совет определени предавања на Факултетот можат да држат истакнати научни и стручни работници од земјата и странство.
2. ВЕЖБИ - Вежбите имаат за задача да овозможат студентите полесно да ги подготват испитите од соодветниот предмет. Вежбите се изведуваат во лаборатории, вежбални, збирки на Факултетот или на терен. Вежбите се изведуваат по групи. Големината на групите зависи од карактерот на дисциплината и бројот на студентите.
3. ТЕРЕНСКА НАСТАВА - Студентите од сите насоки изведуваат теренска настава по одделните наствни дисциплини. Теренската настава се изведува во зимскиот и летниот семестар и тоа за студентите од сите години.
4. ПРАКСА - Праксата има за цел да ги запознае студентите со организацијата на процесот на производството и со изведување на одделни операции од областа на агрокомплексот. Феријалната пракса ја изведуваат студентите од ИИИ година со посебна програма. Феријалната пракса се изведува во организации од агрокомплексот под контрола на наставници, соработници или стручни лица од организацијата каде што се изведува праксата.
5. НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЕКСКУРЗИИ - Како посебен вид на воспитно-образовната дејност е изведувањето на научно-стручни екскурзии т.е. посета на организации од агрокомплексот во земјата и странство со кои се пропишуваат сознанијата за одделни области од агрокомплексот. За студентите од IV година предвидена е и апсолвентска екскурзија во земјата или странство.
6. СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ - За време на студиите, студентите можат да учествуваат во работа на пооделни општествено-културни и спортски активности на факултетот.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА


Наставата на Факултетот е јавна. Наставата се изведува во текот на учебната година. Учебната година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември. Учебната година се состои од зимски и летен семестар. Зимскиот семестар трае од 1 октомври до 15 февруари, а летниот семестар од 16 февруари до 30 септември. Наставата во зимскиот семестар се изведува од 1 октомври до 15 јануари, а летниот семестар од 16 февруари до 31 мај.

РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ ,  ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Статусот на студент се стекнува со запишување на Факултетот. Запишувањето на студент во И година се врши според условите на Конкурсот. Соодветност на стручната подготовка на кандидатите за упис на Земјоделскиот факултет ја утврдува Наставно-научниот совет на Факултетот. Конкурсот е јавен и се објавува во дневниот печат најмалку 3 месеци пред почетокот на уписот. Конкурсот го објавува Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје. На Факултетот се запишуваат редовни и вонредни студенти. Како редовни студенти се запишуваат лица што не се во постојанен работен однос. Како вонредни студенти можат да се запишат лица што имаат воспоставено работен однос и лица кои не можат да ја следат редовната настава подолго од еден семестар, т.е. според условите на Конкурсот. Странските студенти можат да се запишат на Земјоделскиот факултет како редовни и вонредни, согласно Законот и одредбите на Статутот на факултетот, со партиципација во студирањето што се усогласува на ниво на Унверзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје. На Факултетот не може да се запише лице осудено на казна затвор од 6 месеци додека трае издржувањето на казната, како и лице кое со Одлука на Дисциплинската комисија, односно наставно-научниот совет е исклучен од Факултетот. При запишување кандидатите се должни да ги поднесат потребните документи. По извршеното запишување студентите се воведуваат во матичната книга и како доказ за стекнување на студент им се издава индекс.

ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

Студентот се запишува во прва година во рокот утврден со Конкурсот. Студентот може да ја запише наредната година ако ги положи сите испити од предходната година на студии. Студентите кои не ги исполнуваат условите од предходниот став, условно се запишуваат во наредната година со неположени две наставни дисциплини од предходната година, под услов истите да ги положат заклучно со феруарскиот испитен рок. Доколку во овој рок не ги положат испитите ја повторуваат годината. Студентите кои не ги исполнуваат условите за запишување во наредната година на студии, уште еднаш ја регистрираат истата година, со право на полагање на заостанатите испити. Редовните студенти во текот на студиите можат да повторуваат два пати. Истата година на студии студентите можат да ја повторуваат само еднаш. Вонредните студенти во текот на студиите можат да повторуваат четири пати. Студентите се должни во рок од две години по апсолвирање да ги запишат студиите. Студентот стекнува стстус на апсолвент по запишувањето на септемвриската сесија во учебната година кога ја запишал IV година. Студентите кои не ќе ја завршат годината во одредените рокови како и апсолвентите кои во рок од 2 години по апсолвирањето не ги завршат студиите, образованието на истиот вид студии можат да го продолжат како вонредни студенти со обврска целосно да ги плаќаат трошоците на своето натамошно образование, под услови што ќе ги утврди Факултетот и надлежното Министерство. Вонредните студенти се запишуваат еднаш годишно. Тие не ги заверуваат семстрите, а во наредната година се запишуваат под исти услови како и редовните. Студентите од I година кои се враќаат од војста се запишуваат од 20 септември до 1 октомври. Студентите запишуваат II, III и IV година во време од 25 септември до 3 октомври. Студентите кои ќе стекнат услови за запишување во повисока година во февруарската испитна сесија се запишуваат до 17 февруари. По овој рок се запишуваат согласно одлуката за надоместоци. Ако студентите од оправдани причини не можат да се запишат во определените рокови, на негова молба Деканот може да одреди дополнително да се запишат. Запишувањето на семестрите се објавува на огласната табла од студентски прашања. Студентите при запишувањето првпат повисока година можат да го променат статусот на редовен во вонреден и обратно, само во исклучителни случаи, утврдени со Статутот. Студентите кои повторно запишуваат година не можат да го менуваат стстусот на редовен во вонреден, особено студентите што воспоставиле редовен работен однос.

ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТРИ

При завeрка на семестарот, редовните студенти треба да имаат потписи од сите наставници по предметите што ги слушале во семстарот. Ако редовните студенти ги немаат во индексот потписите на сите предметни наставници го губат правото на заверка на семестарот. Во овој случај студентот повторно го запишува семестарот во следната година. При повторно запишување на незаверениот семестар, студентот е должен да ги посетува предавањата и вежбите само по оние наставни дисциплини од кои не добиле потпис од предметните наставници. Ако студентот не посетува предавања, вежби и други облици на настава поради болест повеќе од два месеци, губи прво на потпис од наставниците. Секретарјатот на Факултетот врши заверка на семестрите врз основа на пополнет семестрален лист и индекс. Зеверката се потврдува со печат и потпис на Деканот. Зимскиот семестар се заверува од 15 до 20 јануари, а летниот од 1 до 5 јуни. По овој рок го заверуваат семестарот согласно одлуката за надоместоци. Студентот кој од оправдани причини не го заверил семестарот во определените рокови, на негова молба Деканот може да му одобри семестарот да го завери дополнително. Заверката на семестарот се објавува на огласна табла од студентски прашања.

ПРЕМИНУВАЊЕ ОД ЕДНА НАСОКА НА ДРУГА И ОД ДРУГ ФАКУЛТЕТ

Студент од една насока може да премине во друга насока само при запишување првпат повисока година. Студент што ја променил насоката му се признаваат положените испити кои се истовремено во насоката.Преминувањето од една насока на друга ќе се врши согласно одредбите на Законот, Статутот на Факултетот и уписната политика, за што на молба на студентот решава Деканот. Студент од друг соодветен Факултет може да се запише на Земјоделскиот факултет во почетокот на семестарот, под исти услови кои важат за запишување на студентите на Факултетот, освен студенти од I година кој треба да ја има завршено наставната програма и да ги има положено истите од И година според програмата на факултетот на кој бил запишан. При преминот студентот се запишува на оваа студентска година за која стекнал услов. Студентот што доаѓа од друга соодветна високо-образовна организација должен е да поднесе молба и приложи: наставен план, наставна програма и уверение за положени испити, како и потврда дека својството на студент не му престанува врз основа на дисциплинска казна. Еквиваленцијата на положените испити, како и признавање на семестрите врши Наставната комисија, а по потреба во соработка со соодветните предметни наставници. Решение по молбата од предходниот став донесува Деканот.

ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ ,  ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ

Испитите се јавни. Студентите полагаат испит во определените испитни рокови. Испитите се полагаат во јунскиот, септемврискиот, ноемврискиот, февруарскиот и априлскиот испитен рок. Јунскиот, ноемврискиот и априлскиот испитен рок, имаат по вда термини за полагање, со право на едно полагање.
Септемвриската испитна сесија започнува од 25.08 и трае до 30.09, со право за полагање во два испитни термини во периодите од 25.08 до 15.09 и од 16.09 до 30.09. Феврураската испитна сесија започнува на 15.01 и трае до 15.02, со право на полагање во два испитни термини во периодот од 15.01 до 31.01 и од 1.02 до 15.02. Студентите кои во септемвриската и февруарската испитна сесија полагаат Комисиски испит, имаат право на уште едно редовно полагање во еден од испитните термини но не во ист термин со комисискиот испит. Датумот за пријавување и полагање на испитите се објавува на огласна табла. Апсолвентите имаат право на полагање секој месец, освен јули и август. Испитите се одржуваат според распоред кој се изработува од продеканот за настава, по предлог на наставниците, а се огласува на огласната табла до 15 октомври, а се однесува за цела учебна година. Поединечно испитот се полага до три пати, а потоа пред комисија од три члена по барање на студентот. Комисијата ја формира Деканот, а во нејзиниот состав задолжително влегува предметниот наставник. Студнетите добиваат право на полагање испити по предметите предвидени по наставниот план по заверка на семестрите и запишување на програмата по соодветните предмети. Студентите стекнуваат право на полагање испити од повисоката година, одкако ќе ги положат сите испити од предходната година, вклучувајќи ќи и факултативните предмети. Студентите кои го завршиле полагањето од предходните години со средна оценка најмалку 8 (осум), имаат право да полагаат испити од тековната година пред заверка на семетсрот, по сопствено барање, а со решение од Деканот на факултетот. Студентите можат да ги полагат испитите усно, писмено, усно и писмено, со изработка на пишуван труд и со изработување на практични задачи. На факултетот испитите се усни. По исклучок, со решение од Деканот испитот може да се полага писмено. Ако при полагање на еден предмет, испитуваат двајца или повеќе наставници од одделни делови, оценувањето се врши така што наставниците во испитната пријава ја внесуваат заедничката средна оценка. Кандидатот го положи испитот ако кај секој од наставниците е оценет со преодна оценка најмалку 6 (шест). Испитот се полага пред предметниот наставник врз основа на поднесената пријава. Ако за одделни предмети нема наставник или ако предметниот наставник за време на испитниот рок е отсутен или спречен, Деканот определува испитот да го спроведе друг наставник што предава сродна дисциплина или пак формира испитна комисија. Успехот на испитите се оценува со оценка од 5(пет) до 10 (десет) со бројка и букви. Испитот го положил студент што добил оценка 6 (шест) или повисока од неа. По завршениот испит му-и се соопштува оценката. Оценката од испитот внесена со бројка, букви и датата од полагањето го потврдува наставникот или испитната комисија со својот потпис-и, во пријавата и индексот. Ако оценката во пријавата и индексот се различни, се смета за точна оценката од пријавата, доколку не се докаже спротивно. Ако студентот смета дека испитот е спроведен неправилно или дека е неправилно оценет, по соопштувањето на оценката има право во рок од 48 часа да поднесе приговор до Деканатот. Ако Деканатот на Факултетот утврди дека приговорот на студентот е основан, определува комисија пред која студентот повторно ќе го полага испитот и тоа најдоцна во рок од 48 часа од поднесувањето на приговорот. Испитот се смета започнат со поставување на прашањето. Студентот што се откажал од испитот откако било поставено прашањето, а при писмените испити откако прашањето било соопштено, се оценува со оценка 5 (пет). Не јавување на испитот се смета како повлекување на пријавата од испитот. Лица кои завршиле Земјоделски факултет или друг факултет, студенти кои студираат на други факултети, како и студенти на Земјоделскиот факултет, за проширување на своите знаења можат да се запишат на Факултетот на одредена насока и да полагаат одделни наставни предмети или група предмети што не ги изучувале во својот студиум, а кои се изучуваат на Факултетот. Факултетот на лицата кои со успех ќе ги положат испитите им издава уверение за положени испити

ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМ

За проверка на практичните знаења студентите се должни да полагаат колоквиум по сите наставни дисциплини освен одбрана и заштита, политичка економија и странски јазик. Одговорот од колоквиумот се оценува со оценка од 5 (пет) до 10 (десет). Колоквиум се полага пред наставник, односно соработник и тоа најмалку два пати месечно (освен јули и август) со право на полагање во сите термини.

ДИПЛОМИРАЊЕ , ДИПЛОМСКА РАБОТА

Студентот стекнува право да пријави дипломска работа при упис во VIII семестар. Темата за дипломска работа ја определува предметниот наставник кој ја доделил во консултација со студентот. Предадената дипломска работа наставникот е должен да ја прегледа и оцени најмногу за 30 дена од денот на предавањето.

ДИПЛОМА


По завршувањето на студиите и позитивно оценета дипломска работа на студентот му се издава диплома. Покрај дипломата му се издава и уверение за положени испити со оценки од одделните предмети. Во уверението се внесува и просечниот успех на студентот како аритметичка средина на позитивните оценки по сите наставни предмети во текот на студиите вклучувајќи ја и оценката од дипломската работа. Оценките по предметите од факултативната настава се внесуваат во уверението, но не се земаат за пресметување на просечниот успех. Со дипломата се утврдува дека дипломираниот студент од одделна насока се здобил со стручен назив - дипломиран земјоделски инжењер. Формата и содржината на дипломата за завршени студии е еднаква за сите организации здружени во Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”. Дипломата е јавен документ и се издава во еден примерок на македонски јазик. На студенти кои постигнале одличен успех по наставните дисциплини, со посебна одлука на Универзитетскиот совет им се доделува повелба. Со одличен успех завршил студент, ако средната оценка на успехот на крајот од студиите изнесува најмалку 9 (девет).

НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИ СТЕКНАТИ ВО СТРАНСТВО

Државјани кои во странство завршиле више и високо образование можат да бараат нострификација на дипломата.Со нострификација се врши признавање на положените испити и семестри. Со барањето за нострификација се приложуваат: молба, оригинална диплома за завршено образование, три примерка заверени преводи, уверение за завршено образование, наставен план и наставна програма. Нострификација на дипломата врши Наставно-научниот совет на предлог од Комисијата од 3 члена избрана од Наставно-научниот совет. 

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ


Студентите се должни да се придржуваат кон одредбите на Статутот на Факултетот, како и да го чуваат угледот на студент на Факултетот. За проверка на должноста одговараат редовните и винредните студенти на Факултетот, додека се запишани и имаат статус на студент. За повреда на должностите и неисполнувањето на обврските, студентот одговара, при што можат да се изречат следните дисциплински - педагошки мерки: писмена опомена, опомена пред отстранување, отстранување од Факултетот. 

 ИСПИШУВАЊЕ ОА ФАКУЛТЕТОТ

Секој студент со молба може да бара испишување од Факултетот. Решение по молбата донесува Деканот на Факултетот. При испишувањето на студентот му се враќаат документите што ги поднел при запишувањето. Откако ќе ги уреди своите материјални обврски кон Факултетот му се дава исписница. Исписницата содржи податоци за време од кога студентот бил запишан на Факултетот, завршените семестри, испитите што ги полагал, успехот од пооделните дисциплини како и податоците за евентуално изречени дисциплински мерки. Досието за секој се чува посебно и за него се води посебна евиденција.


ПОНИШТУВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО И ИСПИТИТЕ


Запишувањето на студентите се поништува ако дополнително се утврди дека е извршено спротивно на Законот, одредбите од Статутот и Конкурсот за упис или врз основа на лажен документ. Поништувањето на запишувањето повлекува поништување на семестрите и положените испити. Решение за поништување на запишаната година и положени испити донесува Деканот. Со неизвршување на оваа обврска Деканот прави тешка повреда на работната обврска.

ПРЕСТАНУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ СВОЈСТВО НА СТУДЕНТ

Статус на студент престанува со дипломирање, со испишување од Факултетот, со исклучување од Факултетот, со изречена казна затвор во траење подолго од 6 месеци.

 ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТИ ОД ДИПЛОМА И ИНДЕКС

Ако студентот ја изгубил дипломата или индексот, може да му се издаде дупликат. Дупликатот се издава врз основа на податоците од книгата на дипломираните студенти, односно врз основа на податоците од досието на студентот. Дупликатот мора да ги содржи сите податоци што ги содржеле изгубената диплома или индекс. Изгубената диплома или индекс мора предходно да се огласи за неважечка во Службен весник.

 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

Еразмус

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

JAFES

jafes_baner.pngopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ