Skip to content

За Факултетот arrow За Факултетот arrow Акти и документи
Акти и документи | Испечати |
ПРАВИЛНИК за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

На 08.05.2018 година се испечати „Службен весник„ бр. 82, со законот за високо образование. Во прилог Ви го доставуваме  линкот http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVO-NOV%20Sl.vesnik%20br.%2082%20od%208.5.2018.pdf.

Интерен оглас 01/2020

Завршна сметка за 2023

pdf Даночен биланс 2023

pdf Завршна пресметка 603 2023

pdf Завршна пресметка 631 2023

pdf Завршна пресметка 788 2023

 

 

Завршна сметка за 2022

pdf Даночен биланс 2022 година

pdf Завршна пресметка 603 2022

pdf Завршна пресметка 631 2022

pdf Завршна пресметка 788 2022

Завршна сметка за 2021

pdf 603_Завршна сметка 2021

pdf 631_Завршна сметка 2021

pdf 788_Завршна сметка 2021

pdf ФЗНХ_Даночен биланс 2021

Завршна сметка за 2020

pdf Завршна сметка дел 1

pdf Завршна сметка дел 2


Завршна сметка за 2019

pdf ZS 2019 603

pdf ZS 2019 631

pdf ZS 2019 785

pdf ZS 2019 788


Завршна сметка за 2018

pdf zs_2018 603
pdf zs  2018 788
pdf zs_2018 785
pdf zs_2018 631

 
Завршна сметка за 2017

pdf zs_2017_603 1.84 Mb
pdf zs_2017_785 1.56 Mb
pdf zs_2017_788 1.65 Mb

Завршна сметка за 2016

pdf zs_2016_603 1.78 Mb
pdf zs_2016_785 1.69 Mb
pdf zs_2016_788 1.94 Mb


Одлука за определување на службено лице за посредување со информации

Документи:

pdf  Универзитетски гласник (бр. 418, 30 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите и правила за за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

pdf Универзитетски гласник (бр. 417, 29 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

pdf  Универзитетски гласник (број 411, (05 Ноември 2018)) – Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

pdf Универзитетски гласник (број 397, (21 Март 2018)) – Правилникот за организирање на издавачка дејност на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

pdf Универзитетски гласник (број 284, 17 март 2014) – Правилникот за начинот на работа на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, работните тела и институтите како организациони единици на Факултетот.

pdf Универзитетски гласник (број 373, 29 август 2017) – Правилникот за внатрешна организација и Правилник за систематизација на работни места на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.ЕТИЧКИ КОДЕКС

- УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” СКОПЈЕ -

1.     Првата цел на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” е Знаењето, а основните вредности се Вистината, Доброто и Убавината.

2.     На Универзитетот секој е одговорен за своето однесување и дејствување.

3.     На Универзитетот сите се колеги, работат заедно на науката и образованието и следат исти етички, човечки и работни вредности.

4.     Сите на Универзитетот го чуваат неговиот углед, како и својот личен углед.

5.     Односите на Универзитетот се градат врз достоинството и самодостоинството на неговите институции, дејци и студенти, во нивните меѓусебни односи владее лојалност, почитување и заштита на заедничките интереси.

6.     Универзитетот ги одгледува општите и своите академски традиции.

7.     Универзитетските институции, дејци и студенти се еднакви и рамноправни.

8.     Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” се застапува за единствен свет и го брани плурализмот на сознанијата.

9.     Работата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” е јавна.

10.   На Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” се применуваат највисоките норми на етичко однесување на интелектуалци.

Нормите на овој етички кодекс на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се задолжителни за сите негови наставници и студенти - кои се обврзуваат со својата чест да ги чуваат и извршуваат. 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018

Имаме 4 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

Еразмус

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:
pdf Информатор 2018/2019

JAFES '22


jafes_cover_pageweb.jpgopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ