Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории
Листа на лаборатории
Компјутерска лабораторија | Испечати |
Компјутерска лабораторија

КОМПЈУТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА

Намена и опис на компјутерската лабораторија

Во рамките на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, УКИМ во Скопје, постојат поголем број лаборатории, за кои е потребна најсовремена, стабилна и безбедна информатичка- комуникациска опрема за подобра комуникација, автоматска обработка на податоци, презентација на резултатите од истражувањата и полесен достап до информации и податоци, заштедувајќи време и потрошен материјал и достапност на информациите до пошироката јавност.

lab.jpg

Водејќи се од стратегија на Владата, за развојот на научно-истражувачката работа и програмата за опремување на лаборатории со цел зајакнување на научно-истражувачката и апликативната инфраструктура на државните високообразовни и јавните научни установи, се опреми–компјутерска лабораторија достапна за студентите, професорите и другите вработени на Факултетот.

Компјутерската лабораторија е достапна за поголем број на клиенти (студенти, професори, асистенти, лаборанти, истражувачи и др.).

Компјутерската лабораторија ќе биде достапна за јавните високообразовни установи и јавни научни установи; приватни високообразовни установи и приватни научни установи; физички лица и фирми.

Со имплементирањето на оваа лабораторија се обезбедува можност за  компатибилност и комуникација со другите држави, спремност за произведување кадар способен за современа научна-истражувачка работа, зголемување на продуктивноста во истражувачката работа, оспособување на истражувачкиот кадар за брзо одлучување и предлагање на одлуки, обезбедување интерактивна настава со користење на модерната информатичка технологија како наставна алатка за обука на идните кадри, модернизација на ИТ сервисите што ги користат студентите и вработените, а со тоа и подобро функционирање на Факултетот.


Опрема и просторни капацитети:

Просторија опремена со 20 Персонални компјутери Lenovo Thinkcentre CPU Intel core i5, со монитор  Lenovo ThinkVision 17'', Lenovo Soundbar Speakers, NIC 1000Base-T, WiFI

Мрежна опрема:

Linksys SRW2024G 1000Base-T

Linksys WRT54GL

Серверска просторија:

Rack:

Сервер IBM System x3650 M3

UPS

 

Интернет пристап е обезбеден од Универзитетската компјутерска мрежа.

За повеќе информации: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=57&glavno=49

 


 

 
Лабораторија за контрола на млеко и млечни производи | Испечати |
Лабораторијата располага со вкупна површина од 20м2 и е лоцирана на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Поважна опрема

 • Лактоскан;
 • Шарм Луминатор;
 • Гербер центрифуга;
 • Аналитичка вага;
 • Водено купатило;
 • Сушница.
Прочитај повеќе...
 
Лабораторија за анализа на добиточна храна | Испечати |
Лабораторијата располага со вкупна површина од 40м2 и е лоцирана на првиот и вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Поважна опрема

 • Аналитичка вага;
 • Технички ваги (2);
 • Лабораториски сушници (2);
 • Водено купатило;
 • Муфолни печки (2);
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Дигестори (2);
 • Kjeldahl апарат за вкупен азот;
 • Soxllet апарат за масти;
 • Сет за сурово влакно.


Прочитај повеќе...
 
Лабораторија за биохемија и молекуларна биологија | Испечати |
Лабораторијата располага со вкупна површина од 140м2 и е лоцирана на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Поважна опрема

 • DNA Genetic Analyzer;
 • Real Time PCR;
 • PCR;
 • Спектрофотометар;
 • Сет за електрофореза;
 • G-BOX.
Прочитај повеќе...
 
Лабораторија за анализа на вино и јаки алкохолни пијал | Испечати |
Лабораторијата припаѓа на Катедрата за лозарство и винарство. Лоцирана е на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна во просторија бр.55 со вкупна површина од 40м2. Опремена е со апарати и инструменти за анализа на поважни показатели за хемискиот состав на вино и алкохолни пијалаци.

Анализи

 • Хемиски состав на грозје, вино и алкохолни пијалаци;
 • Органолептичка оцена на грозје, вино и алкохолни пијалаци;
 • Анализа на фенолниот состав на белите и на црвените вина.
Анализите на виното и јаките алкохолни пијалаци се изведуваат според меѓународно признаените методите на OIV (Office International of vine and wine).Прочитај повеќе...
 

Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.03.2019

Магистерски теми

Докторски теми

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна