Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории
Листа на лаборатории
Компјутерска лабораторија | Испечати |
Компјутерска лабораторија

КОМПЈУТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА

Намена и опис на компјутерската лабораторија

Во рамките на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, УКИМ во Скопје, постојат поголем број лаборатории, за кои е потребна најсовремена, стабилна и безбедна информатичка- комуникациска опрема за подобра комуникација, автоматска обработка на податоци, презентација на резултатите од истражувањата и полесен достап до информации и податоци, заштедувајќи време и потрошен материјал и достапност на информациите до пошироката јавност.

lab.jpg

Водејќи се од стратегија на Владата на Република Македонија за развојот на научно-истражувачката работа и програмата за опремување на лаборатории со цел зајакнување на научно-истражувачката и апликативната инфраструктура на државните високообразовни и јавните научни установи, се опреми–компјутерска лабораторија достапна за студентите, професорите и другите вработени на Факултетот.

Компјутерската лабораторија е достапна за поголем број на клиенти (студенти, професори, асистенти, лаборанти, истражувачи и др.).

Компјутерската лабораторија ќе биде достапна за јавните високообразовни установи и јавни научни установи; приватни високообразовни установи и приватни научни установи; физички лица и фирми.

Со имплементирањето на оваа лабораторија се обезбедува можност за  компатибилност и комуникација со другите држави, спремност за произведување кадар способен за современа научна-истражувачка работа, зголемување на продуктивноста во истражувачката работа, оспособување на истражувачкиот кадар за брзо одлучување и предлагање на одлуки, обезбедување интерактивна настава со користење на модерната информатичка технологија како наставна алатка за обука на идните кадри, модернизација на ИТ сервисите што ги користат студентите и вработените, а со тоа и подобро функционирање на Факултетот.


Опрема и просторни капацитети:

Просторија опремена со 20 Персонални компјутери Lenovo Thinkcentre CPU Intel core i5, со монитор  Lenovo ThinkVision 17'', Lenovo Soundbar Speakers, NIC 1000Base-T, WiFI

Мрежна опрема:

Linksys SRW2024G 1000Base-T

Linksys WRT54GL

Серверска просторија:

Rack:

Сервер IBM System x3650 M3

UPS

 

Интернет пристап е обезбеден од Универзитетската компјутерска мрежа.

За повеќе информации: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=57&glavno=49

 


 

 
Лабораторија за контрола на млеко и млечни производи | Испечати |
Лабораторијата располага со вкупна површина од 20м2 и е лоцирана на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Поважна опрема

 • Лактоскан;
 • Шарм Луминатор;
 • Гербер центрифуга;
 • Аналитичка вага;
 • Водено купатило;
 • Сушница.
Прочитај повеќе...
 
Лабораторија за анализа на добиточна храна | Испечати |
Лабораторијата располага со вкупна површина од 40м2 и е лоцирана на првиот и вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Поважна опрема

 • Аналитичка вага;
 • Технички ваги (2);
 • Лабораториски сушници (2);
 • Водено купатило;
 • Муфолни печки (2);
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Дигестори (2);
 • Kjeldahl апарат за вкупен азот;
 • Soxllet апарат за масти;
 • Сет за сурово влакно.


Прочитај повеќе...
 
Лабораторија за биохемија и молекуларна биологија | Испечати |
Лабораторијата располага со вкупна површина од 140м2 и е лоцирана на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна.

Поважна опрема

 • DNA Genetic Analyzer;
 • Real Time PCR;
 • PCR;
 • Спектрофотометар;
 • Сет за електрофореза;
 • G-BOX.
Прочитај повеќе...
 
Лабораторија за анализа на вино и јаки алкохолни пијал | Испечати |
Лабораторијата припаѓа на Катедрата за лозарство и винарство. Лоцирана е на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна во просторија бр.55 со вкупна површина од 40м2. Опремена е со апарати и инструменти за анализа на поважни показатели за хемискиот состав на вино и алкохолни пијалаци.

Анализи

 • Хемиски состав на грозје, вино и алкохолни пијалаци;
 • Органолептичка оцена на грозје, вино и алкохолни пијалаци;
 • Анализа на фенолниот состав на белите и на црвените вина.
Анализите на виното и јаките алкохолни пијалаци се изведуваат според меѓународно признаените методите на OIV (Office International of vine and wine).Прочитај повеќе...
 

Уписи - III Циклус 2018/19

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Магистерски теми

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна