Skip to content

За Факултетот arrow За Факултетот arrow Визија и цел
Визија и цел | Испечати |
НИЕ СМЕnie sme.gif

Факултетот за земјоделски науки и храна е формиран на 16.12.1947 година и е еден од основачите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во својата долгогодишна традиција, Факултетот оствари плодна наставна, научно-истражувачка и апликативна работа, како и активна соработка со домашни и странски сродни институции. Во однос на капацитетите со кадар и опрема, Факултетот е врвна институција од областа на земјоделството и храната.

НАШ ИМПЕРАТИВ

Потребите за храна и земјоделски култури за индустриски преработки, и во поново време за биогориво, секојдневно се зголемуваат. Стандардите за нивно производство строго се воведуваат и се регулираат. Денес, земјоделството се базира на современа технологија со примена на нови методи и техники. Истовремено, глобален приоритет е одржливото искористување на природните ресурси и заштитата на животната средина. Согласно овие процеси, императив на Факултетот е да оформува академски профил, кој со голема стручност ќе биде оспособен да одговори на барањата во современото земјоделско производство.

nas imperativ.gif
НАШИ ЦЕЛИ

 •  Понуда на студии за оформување академски профил, со знаења и вештини кои се неопходни за профитабилно производство и управување со природните ресурси.
 •  Обезбедување научен кадар за успешно вклучување во научно-истражувачката работа од областа на земјоделството, храната и на животната средина.

 •  Понуда на стручен кадар, технички обучени за донесување брзи и правилни технолошки решенија за производство на храна и суровини, организирање и управување со производството.

 •  Имплементација на болоњските принципи во наставата и оформување модел на европското образование.

 •  Осовременување на објектите, лабораториите, опремата и кадарот за настава и научно-истражувачка дејност, како основа за квалитетно образование и стручност.

 •  Трансфер на технологии преку интензивна соработка со земјоделските производители, преработувачки капацитети и сродни институции.

НАША ВИЗИЈАnasa vizija.gif

 •  Интеграција во европското образование;
 •  Соработка со други образовни и научни институции;
 •  Мобилност на студентите и наставниот кадар;
 •  Едукација и специфична обука на кадар вработен во директното земјоделско производство, прехранбената индустрија, агенциите за развој на земјоделството, невладини организации и владини институции кои ја креираат политиката во земјоделството.

Организациска поставеност на Факултетот за земјоделски науки и храна


 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018
Имаме 3 гости на оваа страница

Промоција на дипл. студенти

Контакт и локација

Контакт и локација

Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.03.2019

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Магистерски теми

Докторски теми

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна