Skip to content

За Факултетот arrow За Факултетот arrow Визија и цел
Визија и цел | Испечати |
НИЕ СМЕnie sme.gif

Факултетот за земјоделски науки и храна е формиран на 16.12.1947 година и е еден од основачите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во својата долгогодишна традиција, Факултетот оствари плодна наставна, научно-истражувачка и апликативна работа, како и активна соработка со домашни и странски сродни институции. Во однос на капацитетите со кадар и опрема, Факултетот е врвна институција од областа на земјоделството и храната.

НАШ ИМПЕРАТИВ

Потребите за храна и земјоделски култури за индустриски преработки, и во поново време за биогориво, секојдневно се зголемуваат. Стандардите за нивно производство строго се воведуваат и се регулираат. Денес, земјоделството се базира на современа технологија со примена на нови методи и техники. Истовремено, глобален приоритет е одржливото искористување на природните ресурси и заштитата на животната средина. Согласно овие процеси, императив на Факултетот е да оформува академски профил, кој со голема стручност ќе биде оспособен да одговори на барањата во современото земјоделско производство.

nas imperativ.gif
НАШИ ЦЕЛИ

  •  Понуда на студии за оформување академски профил, со знаења и вештини кои се неопходни за профитабилно производство и управување со природните ресурси.
  •  Обезбедување научен кадар за успешно вклучување во научно-истражувачката работа од областа на земјоделството, храната и на животната средина.

  •  Понуда на стручен кадар, технички обучени за донесување брзи и правилни технолошки решенија за производство на храна и суровини, организирање и управување со производството.

  •  Имплементација на болоњските принципи во наставата и оформување модел на европското образование.

  •  Осовременување на објектите, лабораториите, опремата и кадарот за настава и научно-истражувачка дејност, како основа за квалитетно образование и стручност.

  •  Трансфер на технологии преку интензивна соработка со земјоделските производители, преработувачки капацитети и сродни институции.

НАША ВИЗИЈАnasa vizija.gif

  •  Интеграција во европското образование;
  •  Соработка со други образовни и научни институции;
  •  Мобилност на студентите и наставниот кадар;
  •  Едукација и специфична обука на кадар вработен во директното земјоделско производство, прехранбената индустрија, агенциите за развој на земјоделството, невладини организации и владини институции кои ја креираат политиката во земјоделството.

Организациска поставеност на Факултетот за земјоделски науки и храна 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

Еразмус


qrcode_for_alumni2024.png

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:
pdf Информатор 2018/2019

JAFES '22


jafes_cover_pageweb.jpgopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ