Skip to content

За Факултетот arrow Студии
Студии
Додипломски студии

Додипломските студии на сите насоки се изведуваат во 8 семестри. Првите три семестри се исти за сите профили со што се овозможува целосна интерна мобилност. Во четвртиот семестар 60% од предметите се насочени, а во натамошните семестри програмата е насочена според потребите на насоката. Предметите се едносеместрални, а студентите покрај задолжителните предмети, можат да запишуваат изборни и факултативни предмети. Кредит-трансфер системот е целосно имплементиран. Наставата, покрај контакт часовите, се базира на лична соработка на наставникот со секој студент и на континуирана проверка на знаењата. Студентите активно учествуваат во наставата со изработка и презентација на групни или индивидуални семи-
нарски работи.
Освен теренската настава, студентите активно учествуваат и во научната работа која интензивно се одвива во лабораториите на катедрите на Факултетот.

Професионалната практика можат да ја обавуваат во земјава или преку различни програми во странство, најчесто во Велика Британија, САД и Шведска.
Преку овој систем на образование, земјоделските инженери стекнуваат значајно ниво на знаење и вештини од областа на струката, но истовремено ги надградуваат личните референци со кои стануваат поконкурентни на пазарот на трудот.
После завршувањето на додипломските студии, студентите добиваат диплома дипломиран земјоделски инженер, а описот на профилот се содржи во документот уверение во согласност со студиската програма.Додипломските студии на сите насоки се изведуваат во 8 семестри. Првите три семестри се исти за сите профили со што се овозможува целосна интерна мобилност. Во четвртиот семестар 60% од предметите се насочени, а во натамошните семестри програмата е насочена според потребите на насоката. Предметите се едносеместрални, а студентите покрај задолжителните предмети,
можат да запишуваат изборни и факултативни предмети. Кредит-трансфер системот е целосно имплементиран. Наставата, покрај контакт часовите, се базира на лична соработка на наставникот со секој студент и на континуирана проверка на знаењата. Студентите активно учествуваат во наставата со
изработка и презентација на групни или индивидуални семинарски работи.
Освен теренската настава, студентите активно учествуваат и во научната работа која интензивно се одвива во лабораториите на катедрите на Факултетот.

Напомена: Во студиската програма задолжителните предмети се болдирани, а останатите се изборни.

Прв циклус на универзитетски студии
Акредитирани студиски и предметни програми од прв циклус
Кратенки: СП-студиски програми, ПП-предметни програми

НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/19

pdf Нови студиски програми 2018/19


ПРОГРАМИ ДО УЧЕБНА ГОДИНА 2017/18


pdf Поледелство СП ПП
pdf Градинарство и цвеќарство СП ПП 1.76 Mb
pdf Анимална биотехнологија СП ПП 1.76 Mb
pdf Преработка на земјоделски производи СП ПП 2.22 Mb
pdf Заштита на растенија СП ПП 1.99 Mb
pdf Екоземјоделство СП ПП
pdf Овоштарство со лозарство СП ПП 1.78 Mb
pdf Лозарство и винарство СП ПП 1.74 Mb
pdf Квалитет и безбедност на храна СП ПП 1.88 Mb
pdf Агроекономика СП ПП 1.25 Mb

pdf Изборни предмети од широката листа 3.74 Mb

АНГАЖИРАН НАСТАВЕН КАДАР

pdf Преглед ангажиран наставен кадар - I циклус студии ФЗНХ 2017 - 2018 март, 2018 634.23 Kb

pdf  Преглед ангажиран наставен кадар - I циклус студии ФЗНХ 2018-2019 728.80 Kb


Стари програми:


Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна