Skip to content

За Факултетот arrow Студии
Студии
Додипломски студии

Додипломските студии на сите насоки се изведуваат во 8 семестри. Првите три семестри се исти за сите профили со што се овозможува целосна интерна мобилност. Во четвртиот семестар 60% од предметите се насочени, а во натамошните семестри програмата е насочена според потребите на насоката. Предметите се едносеместрални, а студентите покрај задолжителните предмети, можат да запишуваат изборни и факултативни предмети. Кредит-трансфер системот е целосно имплементиран. Наставата, покрај контакт часовите, се базира на лична соработка на наставникот со секој студент и на континуирана проверка на знаењата. Студентите активно учествуваат во наставата со изработка и презентација на групни или индивидуални семинарски работи.
Освен теренската настава, студентите активно учествуваат и во научната работа која интензивно се одвива во лабораториите на катедрите на Факултетот.

Професионалната практика можат да ја обавуваат во земјава или преку различни програми во странство, најчесто во Велика Британија, САД и Шведска.
Преку овој систем на образование, земјоделските инженери стекнуваат значајно ниво на знаење и вештини од областа на струката, но истовремено ги надградуваат личните референци со кои стануваат поконкурентни на пазарот на трудот.
После завршувањето на додипломските студии, студентите добиваат диплома дипломиран земјоделски инженер, а описот на профилот се содржи во документот уверение во согласност со студиската програма.Додипломските студии на сите насоки се изведуваат во 8 семестри. Првите три семестри се исти за сите профили со што се овозможува целосна интерна мобилност. Во четвртиот семестар 60% од предметите се насочени, а во натамошните семестри програмата е насочена според потребите на насоката. Предметите се едносеместрални, а студентите покрај задолжителните предмети,
можат да запишуваат изборни и факултативни предмети. Кредит-трансфер системот е целосно имплементиран. Наставата, покрај контакт часовите, се базира на лична соработка на наставникот со секој студент и на континуирана проверка на знаењата. Студентите активно учествуваат во наставата со изработка и презентација на групни или индивидуални семинарски работи.
Освен теренската настава, студентите активно учествуваат и во научната работа која интензивно се одвива во лабораториите на катедрите на Факултетот.

Напомена: Во студиската програма задолжителните предмети се болдирани, а останатите се изборни.

Прв циклус на универзитетски студии
Акредитирани студиски и предметни програми од прв циклус
Кратенки: СП-студиски програми, ПП-предметни програми


СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2022
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 2022---Стари студиски програми и информации---

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ