Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА2
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА2 | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (3+2)  2010 год.

 

 I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

 ГЕНЕЗА, ЕВОЛУЦИЈА И СИСТЕМАТИКА НА ПОЧВИТЕ

Проф. д-р Јосиф Митриќески

Проф. д-р Татјана Миткова

90

9

2

 ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОШКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

 Проф. д-р Елизабета Ангелова Проф. д-р Олга Најденовска

90

9

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (Студентот избира два предмети од Листа 1)

1

 

 

75

6

2

 

 

75

6

3

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО

330

30

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ  (Листа 1)

1

НАПРЕДНИ ПОГЛАВЈА ОД ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА

Проф. д-р Марина Стојанова

90

7

2

 НАВОДНУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

 Проф. д-р Ордан Чукалиев

Проф. д-р Вјекослав танасковиќ

90

7

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (Студентот избира два предмети од Листа 1)

1

 

 

75

6

2

 

 

75

6

3

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО

330

30

 

МОДУЛ:  пЕДОЛОГИЈА

_______

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

III СЕМЕСТАР

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Генеза, еволуција и систематика на почвите

Проф. д-р Јосиф Митрикески

90

7

 

2

Физика на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

90

7

 

3

Хемија на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

90

7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

1

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

27

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Картирање, бонитирање и хемиски мелиорации

Проф. д-р Јосиф Митрикески

90

7

 

2

Изработка на магистерски труд

 

 

20

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

3

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

60

 

МОДУЛ:  екологија

_______

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

III СЕМЕСТАР

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Екосистеми

Проф. д-р Елизабета Ангелова

90

7

 

2

Еколошка микробиологија

Проф. д-р Олга Најденовска

90

7

 

3

Интеракција на организмите

Проф. д-р Елизабета Ангелова

90

7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

1

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

27

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Биомониторинг на загадувањето во агроекосистемите

Проф. д-р Олга Најденовска

90

7

 

2

Изработка на магистерски труд

 

 

20

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

3

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

33

 

МОДУЛ:  извори на загадувањето во земјоделството

_______

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

III СЕМЕСТАР

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Глобална екологија

Проф. д-р Елизабета Ангелова

90

7

 

2

Управување и контрола на изворите на загадување во земјоделството

Проф. д-р Олга Најденовска

90

7

 

3

Одбрани поглавја во енергетика на екосистемите

Проф. д-р Елизабета Ангелова

90

7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

1

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

27

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Принципи на еколошко земјоделство

Проф. д-р Олга Најденовска

90

7

 

2

Изработка на магистерски труд

 

 

20

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

3

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

33

 

МОДУЛ:  агрохемија

_______

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

III СЕМЕСТАР

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Напредни поглавја од исхраната на растенијата

Проф.д-р Марина Стојанова

90

7

 

2

Плодност на почвата и агрохемиско картирање на почвите

Проф.д-р Марина Стојанова

90

7

 

3

Физиологија на растенијата

Доц. д-р Силвана Манасиевска-Симиќ

Проф.д-р Марина Стојанова

90

7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

1

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

27

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Принципи и техники на ѓубрење

Проф.д-р Кире Филиповски

90

7

 

2

Изработка на магистерски труд

 

 

20

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

3

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

33

 

МОДУЛ:  мелиорации и ерозија во земјоделството

_______

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

III СЕМЕСТАР

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Одбрани поглавја од хидротехника

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

 

90

7

 

2

Одводнување

Проф. д-р Ацо Гичев

90

7

 

3

Контрола на ерозивните процеси во земјоделството

Проф. д-р Ацо Гичев

 

90

7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

1

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

27

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Заштита на водите

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

90

7

 

2

Изработка на магистерски труд

 

 

20

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

3

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

33

 

МОДУЛ:  наводнување

_______

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

III СЕМЕСТАР

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Принципи и техники на наводнување

Проф. д-р Ордан Чукалиев

90

7

 

2

Наводнување на земјоделски култури

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

90

7

 

3

Квалитет на водата

Проф. д-р Ордан Чукалиев

90

7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

1

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

27

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 

1

Одбрани поглавја од фертиригацијата

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

90

7

 

2

Изработка на магистерски труд

 

 

20

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет од листа 2)

 

3

 

 

75

6

 

 

 

ВКУПНО

345

33

 

ЛИСТА 2. (изборни предмети)

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Минералогија со основи на петрографија

наставник по покана

75

6

Ѓубрива и ѓубрење

Проф. д-р Марина Стојанова

75

6

Мелиоративна педологија

Проф. д-р Јосиф Митрикески

75

6

Искористување, деградација и заштита на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

Проф. д-р Јосиф Митрикески

Проф. д-р Ордан Чукалиев

75

6

Микроорганизми во почвата

Преоф. Д-р Олга Најденовска

75

6

Биомониторинг на животна средина

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Одржливо управување со почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Квалитет на водата

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Маркетинг на животната средина и социјална одговорност

Проф. д-р Ненад Георгиев

75

6

Биоремедијација на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

Проф. д-р Олга Најденовска

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

6

Екосистеми

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Еколошка микробиологија

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Интеракција на организмите

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Глобална екологија

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Ѓубрива

Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Лабораториски техники и полски опити

Проф.д-р Кире Филиповски

75

6

Физика и хемија на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Управување со поплави

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

GIS и RS во земјоделството

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

Информациски технологии во наводнувањето

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Генеза, еволуција и систематика на почвите

Проф. д-р Јосиф Митрикески

75

6

Физика на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Хемија на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Картирање, бонитирање и хемиски мелиорации

Проф. д-р Јосиф Митрикески

75

6

Биомониторинг на загадувањето во агроекосистемите

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Управување и контрола на изворите на загадување во земјоделството

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Одбрани поглавја во енергетика на екосистемите

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Принципи на еколошко земјоделство

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Напредни поглавја од исхраната на растенијата

Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Плодност на почвата и агрохемиско картирање на почвите

Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Физиологија на растенијата

Доц. д-р Силвана Манасиевска-Симиќ /Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Принципи и техники на ѓубрење

Проф.д-р Кире Филиповски

75

6

Одбрани поглавја од хидротехника

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

Одводнување

Проф. д-р Ацо Гичев

75

6

Контрола на ерозивните процеси во земјоделството

Проф. д-р Ацо Гичев

 

75

6

Заштита на водите

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

Принципи и техники на наводнување

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Наводнување на земјоделски култури

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Одбрани поглавја од фертиригацијата

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

 

  
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна