Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА-ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА-ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА:РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

 

              Едногодишни студии

втор циклус на студии

 

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Методи за истражување и презентација на податоците

Проф. д-р Петре Иваноски

75

6

2

Биометрика

Проф. д-р Соња Ивановска

75

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

 

Листа 2

 

150

18

 

 

ВКУПНО I СЕМЕСТАР

 

30

 

II СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)

 

Листа 2

 

150

10

 

 

 

 

 

 

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО II СЕМЕСТАР

 

30

 

 

ВКУПНО СЕ:

 

60

Со здебелени букви (bold) се означуваат задолжителните предмети

 

 

 


Доколку студиската програма се креира со предмети од листи, во тој случај се пополнуваат листите 1 и 2.

 

 

ЛИСТА 1. (задолжителни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ЛИСТА 2. (изборни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Агроекологија 1

Проф. д-р Звонко Пацаноски

90

9

Зрнести житни култури 1

Проф. д-р Гоце Василески

75

5

Фуражни житни и легуминозни култури 1

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

5

Систематика и класификација на тутунот 1

Проф. д-р Златко Арсов

75

5

Влакнодајни култури 1

Проф. д-р Зоран Димов

75

5

Зрнести мешункасти култури 1

Проф. д-р Дане Бошев

75

5

Маслодајни култури 1

Проф. д-р Зоран Димов

75

5

Одгледување на лековити и ароматични растенија 1

Проф. д-р Зоран Димов

75

5

Вреднување и обработка на тутунот 1

Проф. д-р Златко Арсов

75

5

Тревни фуражни култури 1

Проф. д-р Петре Иваноски

75

5

Органско производство во градинарството и цвеќарството 2

Проф. д-р Рукие Агиќ

90

9

Безпочвено производство 2

Проф. д-р Гордана Попсимонова

90

9

Заштитени простори во градинарство и цвеќарство  2

Проф. д-р Ѓорги Мартиновски 

75

5

Избрани технологии во цвеќарство 2

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова 

75

5

Проектирање и подигнување на овошни насади 3

Проф. д-р Марјан Кипријановски

90

9

Технологија на складирање и конфекционирање на овошјето 3

Доц. д-р Тошо Арсов

90

9

Избор на сорти во овоштарството 3

Доц. д-р Бојан Поповски

90

9

Интегрално и органско  производство на овошје 3

Проф. д-р Марјан Кипријановски

75

5

Физиологија на растенијата 1, 3

Проф.д-р Марина Стојанова/Доц.д-р Силвана Манасиевска-Симиќ

90

9

Еколошки основи на овошните растенија 3

Проф.д-р Татјана Миткова/Проф.д-р Сребра Илиќ Попова

75

5

Избор на подлоги во овоштарството 3

Доц. д-р Тошо Арсов

75

5

Специјална селекција 3

Доц. д-р Бојан Поповски

75

5

Култура на ткиво 3

Проф.д-р  Соња Ивановска

60

5

Молекуларни методи во генетика и селекција 3

Доц. д-р Љупчо Јанкуловски

60

5

Производство на грозје 4

Проф. д-р Петар Христов

90

9

Избор на подлоги и сорти винова лоза 4

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

90

9

Климатско зонирање и реонирање на лозарството 4

Проф. д-р Сребра Илиќ Попова/ Доц. ц-р Климе Белески

75

5

Формирање лозов насад 4

Проф. д-р Петар Христов

75

5

Преработка на грозје 4

Проф. д-р Михаил Петков

 75

5

Производство, припрема и чување на трпезно грозје 4

Проф. д-р Крум Бошков

 75

5

Облагородување на виновата лоза4

Доц. д-р Климе Белески

 75

5

Еко-лозарство 4

Проф. д-р Крум Бошков

 75

5

Применета генетика 5

Проф. д-р Цане Стојковски

90

9

Селекција со семепроизводство 5

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

90

9

Молекуларни методи во генетиката и селекцијата 5

Проф. д-р Љупчо Јанкуловски

90

9

Генетски инженеринг на растенијата 5

Доц. д-р Љупчо Јанкулоски

 75

5

Култура на ткиво 5

Проф. д-р Соња Ивановска

 75

5

Употреба на растителни генетски ресурси 5

Проф. д-р Соња Ивановска

 75

5

Квантитативна генетика 5

Проф. д-р Цане Стојковски

 75

5

Микробиологија на храна 6

Проф. д-р Владо Какуринов

90

9

Биохемија на храна 6

Проф. Д-р Зоран Поповски

90

9

Лебни и други житни растенија 6

Проф. д-р Гоце Василески

75

5

Зрнести мешункасти растенија 6

Проф. д-р Дане Бошев

75

5

Рaстенија за фуражно производство  6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

5

Индустриски растенија за производство на масло, шеќер и алкалоиди 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

5

Вреднување на тутунот 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

5

Зачински и ароматични растенија 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

5

Технологија на мелнички производи 6

Проф. д-р Гоце Василески

75

5

Технологија на масло и шекер 6

Проф. д-р Зоран Димов

75

5

Технологија на слад и пиво 6

Проф. д-р Дане Бошев

75

5

Манипулација и ферментација на тутунот 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

5

Технологија на преработки од фуражни култури  6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

5

Технологија на тутунски преработки 6

Проф. д-р Златко Арсов

75

5

Сорти за производство на вино 7

 Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

5

Енохемија 7

Проф. д-р Михаил Петков

90

9

Реонирање и зонирање на Лозарството 7

Доц. д-р Климе Белески/Проф. д-р Сребра Илиќ-Попова

75

5

Производство на грозје 7

Проф. д-р Петар Христов

75

5

Производни технологии во винарството 7

Проф. д-р Михаил Петков

90

9

Производство на алкохолни пијалоци 7

Проф. д-р Крум Бошков

75

5

Сензорско оценување на виното 7

Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

90

9

Опремување на винарската визба 7

Проф. д-р Крум Бошков

75

5

Квалитетни својства на суровината 8

 Проф. д-р Петар Христов

90

9

Ферментација на суровината 8

 Проф.л-р Михаил Петков

90

9

Овошни и житни алкохолни пијалоци 8

 Проф. д-р Крум Бошков

75

5

Обработка на суровината за дестилација 8

 Проф. д-р Крум Бошков

75

5

Дестилација 8

 Проф.л-р Михаил Петков

90

9

Аналитичко сензорски својства на алкохолните пијалоци 8

 Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

90

9

Зреење на дестилатите 8

Проф. д-р Крум Бошков

75

5

Гроздови алкохолни Пијалоци 8

 Проф. д-р Звонимир Божиновиќ

75

5

 

 

 Суперскриптите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  се однесуваат на соодветната група на изборни предмети во рамките на модулите:

1.ПОЛЕДЕЛСТВО – координатор проф. Д-р Златко Арсов

2.ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО –  координатор проф. Д-р Ѓорѓи Мартиноски

3.ОВОШТАРСТВО – координатор проф. Д-р Марјан Кипријановски

4.ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО – координатор проф. Д-р Петар Христов

5. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈАТА – координатор проф. Д-р Цане Стојковски

6. ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ – координатор проф. Д-р Гоце Василевски

7. ВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО – координатор проф. Д-р Михаил Петков

8. ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ – координатор проф. Д-р Звонимир Божиновиќ

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна