Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА (3+2)
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА (3+2) | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА: АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

 

втор циклус на студии

 

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

МОЛЕКУЛАРНА  БИОЛОГИЈА НА ЖИВОТИНСКА КЛЕТКА - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Доц д-р Благица Димитриевска

Проф д-р Зоран Поповски

120

10

2

ПРИМЕНЕТА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ

- ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

 

Проф д-р Среќко Георгиевски

120

10

3

СЕЛЕКЦИЈА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ 

- ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Проф д-р Владо Вуковиќ

120

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира ХХ предмети)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО

360

30

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

ПОПУЛАЦИСКА ГЕНЕТИКА  - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

 

Проф д-р Сретен Андонов

120

10

2

СПЕЦИЈАЛНО СТОЧАРСТВО  - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Проф д-р Владимир Џабирски

Проф д-р Владо Вуковиќ

Проф д-р Ѓоко Буневски

Доц д-р Драгослав Коцевски

120

10

3

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  НА ЖИВОТНИТЕ 

- ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Проф д-р Методија Трајчев

120

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира XX предмети)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО

360

30

МОДУЛ: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА, ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ, МЕНАЏМЕНТ НА ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ, ГОВЕДАРСТВО, ОВЧАРСТВО, КОЗАРСТВО, СВИЊАРСТВО, ЖИВИНАРСТВО, РИБАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО

 

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

 Л

 

60

5

2

 И

 

60

5

3

 С

 

60

5

4

 Т

 

60

5

5

 А  - 1

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 4 предмети во рамките на модулите: ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА, ИСХРАНА НА

ЖИВОТНИ, МЕНАЏМЕНТ НА ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ, ГОВЕДАРСТВО, ОВЧАРСТВО, КОЗАРСТВО,

СВИЊАРСТВО, ЖИВИНАРСТВО, РИБАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО )

1

 Л

 

60

5

2

 И

 

60

5

3

 С

 

60

5

4

 Т

 

60

5

 

 А  - 2

ВКУПНО

 480

 40

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

 20

 

 

ВКУПНО

 

 

 


 

ЛИСТА 1. (задолжителни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 БИОХЕМИЈА СО МОЛЕКУЛАРНА  БИОЛОГИЈА -  ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Доц д-р Благица Димитриевска

Проф д-р Зоран Поповски

60

5

БИОМЕТРИЈА

Проф д-р Сретен Андонов

60

5

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ  – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Проф д-р Методија Трајчев

60

5

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Проф д-р Владо Вуковиќ

60

5

 

 

 


ЛИСТА 2. (изборни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ЖИВОТИНСКИ ГЕНОМИ  1

 

Проф д-р Зоран Поповски

60

5

 

ТЕХНИКИ НА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО 1

 

Доц д-р Благица Димитриевска

60

5

 

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА –  ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 1,4,5,6,7,8,10

Доц д-р Драгослав Коцевски

Проф  д-р Владо Вуковиќ

Проф  д-р Владимир Џабирски

Проф  д-р Ѓоко Буневски

Проф д-р Сретен Андонов

Проф д-р Хрисула Кипријановска

60

5

ОЦЕНА НА ГЕНЕТСКИ ПАРАМЕТРИ 1

 

Проф д-р Сретен Андонов

60

5

ПРИМЕНЕТА ГЕНЕТИКА 1

 

Проф. д-р Соња Ивановска

60

5

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВО ИСХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ 2

 

Проф д-р Среќко Георгиевски

60

5

 

ФИЗИОЛОГИЈА НА ВАРЕЊЕ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ 2

 

Проф д-р Зоран Поповски

60

5

МИКРОБИОЛОГИЈА - ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 2

Проф. д-р Владимир Какуринов

60

5

БИОТЕХНОЛОГИЈА ВО ИСХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ 2

 

Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски

60

5

 

ЕТОЛОГИЈА И СТРЕС КАЈ  ЖИВОТНИТЕ 3

 

Проф д-р Методија Трајчев

60

5

 

ПАТОГЕНОСТ, ПАТОГЕНЕЗА И ИМУНОЛОГИЈА 3

 

Проф. д-р Милена Петровска

60

5

БИОСИГУРНОСТ НА ФАРМА – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 3,4,5,6,7,8,10 

 

Проф  д-р Методија Трајчев

60

5

 

ОДГЛЕДУВАЧКИ ПРОГРАМИ – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА  4,5,6,7,8

Доц д-р Драгослав Коцевски

Проф  д-р Владо Вуковиќ

Проф  д-р Владимир Џабирски

Проф  д-р Ѓоко Буневски

Проф д-р Сретен Андонов

Проф д-р Хрисула Кипријановска

60

5

РЕПРОДУКЦИЈА  – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 3,4,5,6,7,8

Доц д-р Драгослав Коцевски

Проф  д-р Владо Вуковиќ

Проф  д-р Владимир Џабирски

Проф  д-р Ѓоко Буневски

Проф д-р Хрисула Кипријановска

60

5

ПРИМЕНЕТА ИСХРАНА  – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 4,5,6,7,8,9

 

Проф  д-р Среќко Георгиевски

60

5

 

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 9

 

Проф д-р Мирче Наумовски

60

5

 

ИНТЕНЗИВНО РИБНО ПРОИЗВОДСТВО – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА 9

 

Проф д-р Мирче Наумовски

60

5

ТРАНСПОРТ НА РИБИ И ИКРИ 9

Проф д-р Васил Костов

60

5

ЧУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА РИБИТЕ 9

 

Проф. д-р Златко Пејковски

Проф д-р Мирче Наумовски

60

5

 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ 10

 

Проф. д-р Хрисула Кипријановска

60

5

МЕДОНОСНИ РАСТЕНИЈА 10

 

Проф. д-р Зоран Димов

60

5

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 10

 

Проф. д-р Хрисула Кипријановска

60

5

 

 

 

СУПЕРСКРИПТИТЕ  1,2,3,4,5,6,7,8,9, И  10  СЕ ОДНЕСУВААТ НА СООДВЕТНА ГРУПА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО РАМКИТЕ НА МОДУЛИТЕ:

1-      ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА, - координатор Проф д-р Сретен Андонов

2-       ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ, - координатор Проф д-р Среќко Георгиевски

3-       МЕНАЏМЕНТ НА ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ, координатор Проф д-р Методија Трајчев

4-       ГОВЕДАРСТВО, - координатор Проф д-р Ѓоко Буневски

5-       ОВЧАРСТВО, - координатор Проф д-р Владимир Џабирски

6-       КОЗАРСТВО, - координатор Проф д-р Владимир Џабирски

7-       СВИЊАРСТВО, - координатор Проф д-р Владо Вуковиќ

8-       ЖИВИНАРСТВО, - координатор Доц д-р Драгослав Коцевски

9-       РИБАРСТВО - координатор Проф д-р Мирче Наумовски, и

10-    ПЧЕЛАРСТВО, - координатор Проф д-р Хрисула Кипријановска

КРЕИРАНИ ВО СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ВТОР ЦИКЛУС  НА СТУДИИ ПО АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

 

- СТУДЕНТИТЕ ИЗБИРААТ ГРУПА ОД 4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (СО ИСТ СУПЕРСКРИПТ) ВО РАМКИТЕ НА МОДУЛИТЕ

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна