Skip to content

За Факултетот arrow За Факултетот arrow Финансии
Финансии | Испечати |

Сметки на Факултетот за земјоделски науки и храна

Матичен број на Факултетот: 6462677
Даночен број на Факултетот: 4043009100054
Сметка на буџетски корисник: 160010454578810
Уплатница и приходни шифри...

Надоместоци за извршени услуги

Одлука за висината на надоместоците за извшени услуги што ги плаќаат студентите
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопјеfznh-uplatnica-pp50.png


Приходни шифри:
723011 Такса за диплома и сертификат, уплата на докторанти, одбрана на магистерска
723012 Такса за запишување
723013 Такса за испити
723019 Други образовни такси
723219 Приходи од продажба на производи и стоки
723119 АУС
741111 Тековни трансвери од други нивоа на власт
   
 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ