Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА1
МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА1 | Испечати |

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МЕНАЏМЕНТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

 

втор циклус на студии

 I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Л

 

90

7

2

И

 

90

7

3

С

 

90

7

4

Т

 

90

7

 

А  - 1

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети во рамките на модулите: ПЕДОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА,....

1

 ЛИСТА - 2

 

75

6

2

 

 

75

6

 

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО

510

40

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО

 

 

 

ЛИСТА 1.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 ГЕНЕЗА, ЕВОЛУЦИЈА И СИСТЕМАТИКА НА ПОЧВИТЕ

Проф. д-р Јосиф Митриќески

Проф. д-р Татјана Миткова

75

7

 ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОШКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

 Проф. д-р Олга Најденовска

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

7

НАПРЕДНИ ПОГЛАВЈА ОД ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА

Проф. д-р Марина Стојанова

75

7

 НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ

 Проф. д-р Ордан Чукалиев

Проф. д-р Вјекослав танасковиќ

75

7

 

 

 

ЛИСТА 2.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Минералогија со основи на петрографија

наставник по покана

75

6

Ѓубрива и ѓубрење

Проф. д-р Марина Стојанова

75

6

Мелиоративна педологија

Проф. д-р Јосиф Митрикески

75

6

Искористување, деградација и заштита на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

Проф. д-р Јосиф Митрикески

Проф. д-р Ордан Чукалиев

75

6

Микроорганизми во почвата

Преоф. Д-р Олга Најденовска

75

6

Биомониторинг на животна средина

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Одржливо управување со почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Квалитет на водата

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Маркетинг на животната средина и социјална одговорност

Проф. д-р Ненад Георгиев

75

6

Биоремедијација на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

Проф. д-р Олга Најденовска

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

75

6

Екосистеми

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Еколошка микробиологија

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Интеракција на организмите

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Глобална екологија

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Ѓубрива

Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Лабораториски техники и полски опити

Проф.д-р Кире Филиповски

75

6

Физика и хемија на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Управување со поплави

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

GIS и RS во земјоделството

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

Информациски технологии во наводнувањето

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Генеза, еволуција и систематика на почвите

Проф. д-р Јосиф Митрикески

75

6

Физика на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Хемија на почвите

Проф. д-р Татјана Миткова

75

6

Картирање, бонитирање и хемиски мелиорации

Проф. д-р Јосиф Митрикески

75

6

Биомониторинг на загадувањето во агроекосистемите

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Управување и контрола на изворите на загадување во земјоделството

Проф. д-р Олга Најденовска

75

6

Одбрани поглавја во енергетика на екосистемите

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Принципи на еколошко земјоделство

Проф. д-р Елизабета Ангелова

75

6

Напредни поглавја од исхраната на растенијата

Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Плодност на почвата и агрохемиско картирање на почвите

Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Физиологија на растенијата

Доц. д-р Силвана Манасиевска-Симиќ /Проф.д-р Марина Стојанова

75

6

Принципи и техники на ѓубрење

Проф.д-р Кире Филиповски

75

6

Одбрани поглавја од хидротехника

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

Одводнување

Проф. д-р Ацо Гичев

75

6

Контрола на ерозивните процеси во земјоделството

Проф. д-р Ацо Гичев

 

75

6

Заштита на водите

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

75

6

Принципи и техники на наводнување

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Наводнување на земјоделски култури

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

Одбрани поглавја од фертиригацијата

Проф. д-р Ордан Чукалиев

Доцент д-р Вјекослав Танасковиќ

75

6

 

  
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна