Skip to content

За Факултетот arrow АГРОЕКОНОМИКА arrow Институт за агроекономика
| Испечати |
ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА

 • Катедра за агробизнис
 • Катедра за аграрна политика
 • Катедра за рурален развој
Членови на институтот:
Раководител: Проф. д-р Јован Аждерски

Катедра за агробизнис

 • д-р Миле Пешевски
 • д-р Ненад Георгиев
 • д-р Ристо Еленов
 • д-р Марина Нацка
Катедра за аграрна политика

 • д-р Драги Димитриевски
 • д-р Александра Мартиновска - Стојческа
 • д-р Ана Котевска
 • д-р Ивана Јанеска-Стаменковска
Катедра за рурален развој
 • д-р Јован Аждерски
 • д-р Драган Ѓошевски
 • д-р Емељ Туна
 • д-р Ана Симоновска

лаб. Верица Николовскаekonimika.jpg

ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНИКА


Научна дејност


 • Проучување на агроекономските аспекти од областа на економиката на примарното земјоделско производство, преработки на земјоделски производи и нивниот промет;
 • Проучување на продуктивноста, економичноста и профитабилноста на земјоделското производство во различни услови на стопанисување;
 • Проучување на мжностите за развој на одделното производство во Република Македонија и нивната компатибилност со други земји;
 • Проучување на менаџментот и маркетингот во земјоделството;
 • Аграрната политика и руралниот развој.

 

Меѓународна соработка

Катедрата соработува со повеќе универзитети и катедри. Од нив поблиска соработка остварува со:
 • Земјоделскиот Универзитет од Упсала, во рамките на проект финансиран од шведската агенција за развој (СИДА);
 • Преку Темпус проекти со Универзитетите Хохенхајм, Гринич, Ваенстефан, Сараево, Тирана, Нови Сад, Љубљана, Софија;
 • Kатедрите и институтите за агроекономија во регионот: Белград, Загреб, Нови Сад, Чачак, Софија.


Апликативна
дејност

 

 • Изработување инвестициски програми, нивна оценка за економска ефективност, бизнис планови и други видови елаборати, прединвестициски студии, квантификација на одделни елементи од технолошкиот процес и нивна економска валоризации.
 • Проучување на семејните фарми преку можностите за употреба на современа технологија на производство, рационално користење на производните капацитети во услови на пазарно стопанство;
 • Сметководствени и информациски системи;
 • Стратегии, планови и програми за развој на земјоделството и руралниот развој.

 

Капацитети на Катедрата

За нормално одвивање на наставно-научната и на апликативната дејност, Катедрата располага со следниве технични капацитети:
 • 2 компјутерски училници со вкупна подна површина од 160 м2, односно 37 работни места;
 • 32 компјутера;
 • 32 интернет приклучока;
 • 4 ЛЦД-проектори;
 • 4 скенери;
 • 7 печатачи.

 

 


mile_pesevski.gif


Д-р Миле Пешевски

Редовен професор

Датум на раѓање: 19.06.1957

Наставна дејност:

- менаџмент на фарми

-агропретприемништво

- управување со квалитетот
 


 

noimage.jpg 

  
Д-р Ристо Еленов
  Доцент

Титула     Доктор
Научно звање Доцент
Институт  Агроекономика    
Телефон   +389 2 3255100  
Факс       +389 2 3134 310
Е-пошта   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Магистерски труд: Потрошувачка на енергија во проиводството на пченица и можности за нејзино намалување.Zemjodelski fakultet, Скопје, 1988.

Докторска дисертација: Потрошувачка на енергија и економски оптимум во поледелското и сточарското производство на ЗИК „Скопско Поле" - Скопје и можности за нејзино намалување.
Zemjodelski fakultet, Скопје, 1992.

Научно поле на интерес: менаџмент во поледелството и градинарството, управување со квалитетот во агрокомплексот, претприемништво

Е-маил:
 
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 dragan_gjosevski.gif
Д-р Драган Ѓошевски

Редовен професор

Датум на раѓање: 19.10.1961

Наставна дејност:

- статистика

- математичко-статисти-чки методи

- финансиски менаџмент
 
jovan_azderski.gif
Д-р Јован Аждерски

Редовен професор

Датум на раѓање: 02.02.1962

Наставна дејност:

- економика на земјоделст-вото

- задругарство

- рурален развој
Магистерски труд: Организација на работни процеси за заштита од болести и штетници во лозарството од аспект на намалување на производните трошоци во АИК Куманово од Куманово.Zemjodelski fakultet, Скопје, 1991.

Докторска дисертација: Симулација на финансиски резултат со избор на рационален асортиман на земјоделско производство. Скопје,
Zemjodelski fakultet, 1995.

Научно поле на интерес: менаџмент во лозаро-овош-тарството, земјоделска статистика,извори на финансирање на земјоделски стопанства

Е-маил:
  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
 
Магистерски труд: Маркетинг концепцијата како долгорочна основа за програмирање на развојот на сточарското производство во Малешевијата.  Zemjodelski fakultet, Скопје, 1992.

Докторска дисертација: Агроекономски ефекти  при користењето на тревниците за зголемување на овчарското производство во Малеш и Пијанец.Zemjodelski fakultet, Скопје, 1996.

Научно поле на интерес: економика на земјоделст-вото, задружни модели, рурален развој

Е-маил:
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
nenad_georgiev.gif

 
 
Д-р Ненад Георгиев
Редовен професор
Датум на раѓање:
25. 08. 1960  

Наставна дејност:
-Модели и анализи во земјоделството
- Основи на агромаркетинг
-- Трошоци и калкулации
- Таксации во земјоделството
- Анализа на работење
- Маркетинг на земјоделски производи
 
dragi_dimitrievski.gif


Д-р Драги Димитриевски

Редовен професор

Датум на раѓање: 07.08.1962

Наставна дејност:

- развој на хумании ресурси

- агроменаџмент

- агробизнис менаџмент
Магистерски труд: Анализа на трошоците и производно економските ефекти во производството на грозје во ЗИК Црвена Ѕвезда Штип во период 1982-1991 година,Zemjodelski fakultet Скопје, 1994
Докторска дисертација: Пазар на вино во Европска унија и можности за пласман на македонските квалитетни вина,  Zemjodelski fakultet Скопје, 2001
Научно поле на интерес: Комуникации и информациони системи, Маркетинг, Однесување на потрошувачите, Финансиски и економски  анализи на работењето
Е-маил:   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   georgiev_nenad@yahoo.com Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


               


 
Магистерски труд: Можности за зголемување на економичноста на производството во живинарската фарма Белимбегово ‡ Скопје.  Zemjodelski fakultet, Скопје, 1993

Докторска дисертација: "Динамички калкулации во функција на донесување менаџмент-одлуки во земјоделските стопанства.
Zemjodelski fakultetСкопје, 2001

Научно поле на интерес: менаџмент, хумани ресурси, агробизнис менаџмент

Е-маил:
ddragi@zf.ukim.edu.mk Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 
 
 
 
aleksandra_martinovska-stojceska.gif
 

 

 
Д-р Александра Мартиновска-Стојческа

Вонреден професор

Датум на раѓање: 07.05.1977

Наставна дејност:

- трошоци и калкулации

- таксации во земјоделството

- анализа на работење
 
ana_kotevska.gifД-р Ана Котевска

Моминско презиме: Христовска

Вонреден професор

Датум на раѓање: 12.12.1977

Наставна дејност:

- менаџмент во сточарското производство

- планирање и проектира-ње во земјоделството

 

Магистерски труд: Цената на чинење на домати и краставици во услови на стакленичко производство како фактор на конкурентоста на пазарот, Zemjodelski fakultet Скопје, 2001.
Докторска дисертација: Трошоците и калкулациите во функција на сметководствениот и информациониот систем на индивидуалните земјоделски стопанства, Zemjodelski fakultet Скопје, 2007.
Научно поле на интерес: трошоци, калкулации, анализа на работење
Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 
Магистерски труд: Модел на парцијална рамнотежа на пазарот на свинско месо во Република Македонија.Zemjodelski fakultet Скопје, 2005


Научно поле на интерес: менаџмент во сточарството, планирање, проектирање, агробизнис менаџмент, модели и анализи во земјоделството

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 
 
 
 
 marinanacka_copy.jpg Име и презиме     д-р Марина   Нацка

Титула     Доктор на земјоделски науки
Научно звање     Доцент
Институт     Агроекономика
Телефон     
+389 2 3255100  лок. 283
Факс      +389 2 3134 310
Е-пошта    Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

  

   noimage.jpg Име и презиме    д-р Ана Симоновска        
 Титула        Доктор    
 Научно звање    Доцент    
 Институт    Агроекономика    
 Телефон   
+389 2 3255100  лок. 182    
 Факс        +389 2 3134 310    
 Е-пошта     Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

         
 noimage.jpg Име и презиме    д-р Емељ Туна
Титула         Доктор
Научно звање     Доцент
Институт     Агроекономика
Телефон +389 2 3255100  лок. 286
Факс     +389 2 3134 310
Е-пошта Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
   noimage.jpg Име и презиме    д-р Ивана Јанеска - Стаменковска
Титула         Доктор
Научно звање     Доцент
Институт     Агроекономика
Телефон +389 2 3255100  лок. 280
Факс     +389 2 3134 310
Е-пошта Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Лаборант: Верица Николовска
 
 
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngПрактична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна