Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Соопштенија/Новости arrow ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2020
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2020 | Испечати |
pdf oglas_za_unapreduvanje


Врз основа на Правилникот за систематизација на работните места на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје - Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје - Скопје објавен во (Универзитетски гласник бр.373/2019 и 401/2018), член 114 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ бр. 82/18) и член 63 од Статутот на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје  во Скопје (Универзитетски гласник бр. 450/2019), Деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2020 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ  

Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје во Скопје објавува Интерен оглас за унапредување на вработени на Факултетот за следните работни места:
  1. Помлад соработник за човечки ресурси со шифра ОБН 01 02 ВО4 002 во Одделението за правни и општи работи  -1 извршител
Посебни услови за работното место:
  • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, односно VI степен од научно поле: биотехнички науки, организациони науки и управување (менаџмент) или јавна управа и администрација.
  • со или без работно искуство во струката.
Посебни работни компетенции:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик),
- активно познавање на компјутерски програми за канце­лариско работење.


2. Виш лаборант со шифра ОБН 03 02 Г02 002 во Институт за анимална биотехнологија -1 извршител

Посебни услови за работното место:
  • ниво на квалификации VII според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII степен од научно поле: биотехнички науки, природно-математички науки, техничко-технолошки науки
  • со или без работно искуство во струката.
Посебни работни компетенции: 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик),
- активно познавање на компјутерски програми за канце­лариско работење.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните општи услови: 
-    да е државјанин на Република Северна Македонија;
-    активно да го користи македонскиот јазик;
-    да е полнолетен;
-    да има општа здравствена способност за работното место.            

На интерниот оглас може да се јави лице вработено на Факултетот за земјоделски науки и храна -Скопје, кое ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Правилникот за систематизација на работните места на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје-факултет за земјоделски науки и храна- Скопје (Универзитетски гласник бр.373/2019 и 401/2018), при што ова лицето треба да ги исполнува и следните услови:
-     да е на работно место на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас,
-    да поминал најмалку две години на тековното работно место и
-    да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.            

Заинтересираното вработено лице на Факултетот, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Факултетот. Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, може да приложат и потврди за успешно реализирани обуки.            
Кон пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да достават и изјава со која потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, или не ги достави сите потребни документи ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас. Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на web страната на Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје.                                                                                                           

ДЕКАН                                                                                              
на Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје                                      
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 3 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ