Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Соопштенија/Новости
Соопштенија/Новости
Пријавување испити летна сесија I и II Циклус - 19.06.2017-23.06. | Испечати |
Соопштение за пријавување на испити во редовна и апсолвентска летна испитна сесија која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Соопштение за пријавување на испити во редовна и апсолвентска летна испитна сесија која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017

pdf Соопштение за пријавување на испити во редовна и апсолвентска летна испитна сесија која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017 171.99 Kb


ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

pdf оопштение за пријавување на испити во редовна летна испитна сесија за студенти од втор циклус студии која трае од 15 август до 15 септември ќе се врши од 19.06.2017 до 23.06.2017 203.43 Kb


_________________________________

СООПШТЕНИЕ
СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ПРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА УЧЕБНА ГОДИНА, ДЕКА ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА  ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 15 АВГУСТ ДО 15 СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД  19.06.2017 (понеделник) ДО 23.06.2017 (петок).

ПРИЈАВУВАЊЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ГО ИЗВРШАТ НА  IKNOW АПЛИКАЦИЈАТА  И ДОСТАВУВАЊЕ НА ХАРТИЕНА ПРИЈАВА СО СЕРИСКИОТ БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ИСТИОТ ПЕРИОД НА ПРИЈАВУВАЊЕ.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС: Во
табелата на веќе пријавени испити има колона Таксени. Кај секоја пријава (во секој ред) може да се кликне на вредноста во оваа колона пришто се отвора формата со таксени марки за таа пријава. Во формата може да се внесе СМСкод од електронска таксена марка заедно со износотна таа СМС уплата. Системот по извесно време автоматски ќе ја валидира таксената марка на соодветниот државен сервис.  

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА 15 АВГУСТ - 15 СЕПТЕМВРИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ АПСОЛВЕНТИ, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ИСТИОТ ПЕРИОД (19.06.2017 (понеделник) ДО 23.06.2017 (петок)) СО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ АПСОЛВЕНТИ КОИ НЕМААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС: Кај оваа
категорија на студенти по однос на административната такса, се должни дадостават потврда за платена административна такса од 50 МКД, со уплатница која е достапна  за уплатена административна такса, а не со СМС-код ( поради системските проверки).  

Н А П О М Е Н А:

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР, ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 ДЕНАРИ.  
-         СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ (IKNOW) И НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ИСПИТ.  
-         СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРИЈАВИЛЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ(IKNOW), А НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА ИСТАТА МОЖАТ ДА ЈА ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 27.06.2017 ГОДИНА (ВТОРНИК) БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА КАЗНА, ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.  

ВАЖНО:
ПРИЈАВИТЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА (ПЕТОК), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.   

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

_____________________________________

СООПШТЕНИЕ
СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА ЛЕТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 15 АВГУСТ ДО 15 СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 19.06.2017 година (понеделник) ДО 23.06.2017 година (петок)  

ВАЖНО:
Кај оваа категорија на студенти по однос на административната такса, должни се да достават потврда за платена административна такса од 50 мкд, со уплатница која е достапна за уплатена административна такса, а не со СМС код (поради системски проверки).

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ИСПИТ. ПРИЈАВИТЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 30.06.2017 ГОДИНА (ПЕТОК), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.     

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ 
Заверка на летен семестар 2016/17 | Испечати |

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН II, IV, VI и VIII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

pdf ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година 242.77 Kb


С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година
ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН II, IV, VI и VIII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

1. ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИНИ ЌЕ СЕ ВРШИ: ОД 19.06.2017година (понеделник) ДО 23.06.2017 година (петок) 
 -        При заверката студентите потребно е да ги обезбедат сите потписи и уредно пополнет семестрален лист со административна марка (ПП образец) од 50,00 денари.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС:
За електронско заверување на семестар потребно во табелата запишани семестри со клик на колоната Таксени во редот од тој семестар се отвора прозорче во кое може да се внесуваат СМС - кодови за таксени марки за уписот на тој семестар. Студентите треба да внесат таксени марки во противредност од 50 денари. Иницијално таксените марки нема веднаш да се валидирани и сумата извесно време ќе стои на 0, се дури не помине валидацијата. Доколку сте внеле погрешни СМС - кодови, после синхронизацијата системот ќе ве информира за грешката со порака на оваа страна така што ќе мора да внесете точни СМС - кодови. Хартиениот лист за заверка со уредно внесени податоци и валидна таксена марка се доставува на шалтерот за студентски прашања во периодот од 11:00 до 13:00 часот  

-        Заверка после предвидениот рок (во период до 15 работни дена) ќе се врши со надоместок од  500 денари, уплатени на жиро сметка на Факултетот,а заверка после предвидениот рок (во период над 15 до 30 работни дена) ќе се врши со надоместок од  2.000 денари.  

ПРИ ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОДИГНАТ ОД СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (соба бр. 38 А):

 -        ПОТВРДА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (доколку студентите не подигнале документи при заверка на зимскиот и уписна летниот семестар) ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФЗНХ (30 дена практична настава, која е задолжителназаконска обврска и која студентите треба да ја реализираат најдоцна до 14.9.2017 година, а без која студентите неможат да запишат наредна учебна година. Практичната настава се однесува и за студентите со запишан VIII семестар)

 -        СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ВО II, IV, VI и VIII семестар  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година.

-        СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШАЛЕ VIII СЕМЕСТАР (не подигнале документи за пријава на дипломски труд при уписот на летниот семестар) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ УПАТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМСКИ ТРУД (упатството за пријавување и насловите на темите се објавени на огласната табла и веб страната на ФЗНХ).

 
Н А П О М Е Н А: СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ НАЈМНОГУ ДВА ПОТПИСИЌЕ МОЖАТ ДА ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД 19,98 Евра (во денарска против вредност) ЗА СЕКОЈ ПОТПИС (НЕРЕАЛИЗИРАНИ ОБВРСКИ НА ПРЕДМЕТ НА I ЦИКЛУС СТУДИИ), УПЛАТЕНИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.    

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, соТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.
 
СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО НАЗНАЧЕНА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.                                             

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ


 
<< Почеток < Претходна 21 22 23 24 25 26 Следна > Крај >>

Резултати 127 - 132 од 153

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ