Skip to content

За Факултетот arrow Сточарство arrow СТОЧАРСТВО
СТОЧАРСТВО | Испечати |
ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
КАТЕДРА ЗА СТОЧАРСТВО

 
НАУЧНА ДЕЈНОСТ
 • Селекција на домашни животни (говеда, овци, кози, свињи и живина);
 • Исхрана на домашни животни риби, дивеч и пчели;
 • Технологија на сточарското производство и преработка на анималните производи;
 • Биотехнологија и молекуларна биологија во сточарското производство;
 • Здравствена заштита и благосостојба на животните;
 • Хигена на анимални производи и преработки од анимални производи 

Меѓународна соработка

    Соработка со сродни институции во земјава и странство.

Корисни линкови:

1. Основи на сточарско производство

2. Популациска генетика

3. Пчеларство

Апликативна дејност

 • Прилагодување на различните селекциски модели од популациската и квантитативната генетика на домашните животни;
 • Воведување современи ситеми за одгледување на домашните животни, нови технолошки решенија за исхрана на животните и програмирање на составот на одделни сточарски производи (јајца, млеко и месо);
 • Воведување неконвенционални суровини за исхрана на различните видови животни, методи за оцена на хранливата вредност на крмите и оптималната структура на смесите и дажбите;
 • Воведување нови преработки од млеко и месо, проширување на асортиманот на домашните производи, заштита на суровините од расипување;
 • Апликација на различи видови адитиви во производи од месо и млеко;
 • Примена на молекуларни маркери во сточарското производство

ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

    Катедра за сточарство
    Катедра за здравје и благосостојба на животни
    Катедра за технологија на анимални производи
    Катедра за исхрана и тех. на добиточна храна
    Катедра за биохемија и генетско инженерство

 
Img0524.jpg

Д-р Владимир Џабирски
Редовен професор

Датум на раѓање:  18.6.1956
Наставна дејност:
- овчарство и козарство
- избрани технологии од сточарско производство
- екосточарство
 

 
Img0195.jpg 

Д-р Сретен Андонов
Редовен професор

Датум на раѓање:  16.2.1964

Наставна дејност:
- основи на сточарско производство
- популациона генетика во сточарство

Магистерски труд: Принос и квалитет на волната кај меринизираните популации овци на овчеполскиот и шарпланинскиот сој и расата виртемберг.Земјоделски факултет, Скопје, 1989 г.
Докторска дисертација: 
Влијание на сезоната и вештачкиот фотопериод врз репродуктивната активност кај овните од домашните меринизирани популации и расата виртемберг. Земјоделски факултет, Скопје, 1996 г.

Научно поле на интерес: технологија на одгледување мали преживни животни, примена на еко стандарди во сточарското производство

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Магистерски труд:Estimation of genetic parameters for milk production in dairy goats using the first records of lactation.
Унверзитет на Љубљана, Биотехнички факултет, Љубљана, 1994 г.
Докторска дисертација: Селекција на козите со примена на модел на лактациска крива. Докторска дисертација. Земјоделски факултет, Скопје , 1997 г.

Научно поле на интерес: селеција на домашните животни, мали домашни животни (кози, овци и свињи)

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 
Img0156.jpg
Д-р Соња Србиновска
Редовен професор

Датум на раѓање:  2.3.1963

Наставна дејност:
- познавање на млекото
- консумно и ферментирано  млеко
- преработка на млеко
- млекарство
- амбалажа за прехранбени производи
- контрола на квалитет

Img0436.jpg  Д-р Златко Пејковски
Редовен професор

Датум на раѓање:  1.3.1965

Наставна дејност:
- структура и особини на месо
- преработка на месо
- преработка на земјоделски производи
- производство на готови јадења

Магистерски труд: Особини на белото меко сирење од козјо млеко. Земјоделски факултет, Скопје, 1993 г.
Докторска дисертација: Технолошки својства на козјото млеко во зависност од термичката обработка и насоки за производство на сирења. Земјоделски факултет, Скопје, 1999 г.


Научно поле на интерес: технологија на млеко и млечни производи, квалитет и безбедност на храната

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Магистерски труд: Ефектите од  користење на протеински концентрат од сурутка при производство на полутрајни колбаси. Земјоделски факултет, Скопје, 1994 г.
Докторска дисертација: Можности за супституција на нитритите во барени колбаси. Земјоделски факултет, Скопје, 2000 г.

Научно поле на интерес: замена на анимални масти со растителни масла во производи од месо, замена и намалување на некои штетни адитиви  за здравјето (нитрити, фосфати, сол) во производите од месо

E-mail:   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 

  srecko_georgievski.gif


Д-р Среќко Георгиевски
Редовен професор

Датум на раѓање: 13.6.1965
 
Наставна дејност:
- исхрана на домашни животни
- крми, технологија и преработка на добиточна храна


 

Img0162.jpgД-р Методија Трајчев

Редовен професор

Датум на раѓање:  14.5.1965

Наставна дејност:
- хигена на прехранбени производи
- здравствена заштита на домашните животни
- здравствена заштита во сточарското производство
- зоохигиена
- елиминирање и рециклирање отпадоци во земјоделството

 

Магистерски труд: Утицај извора енергије у оброку на производне резултате рано одбијене јагнјади. Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1994 г.
Докторска дисертација: Влијанието на изворот на кабасноста во крмните смески врз производните резултати и кланичниот квалитет на месото кај гојни јуниња. Земјоделски факултет, Скопје, 2001 г.

Научно поле на интерес: исхрана на домашни животни, крми, технологија и преработка на добиточна храна

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
  Магистерски труд: Испитување на глобулините во колостралното млеко и на имуноглобулините во крвниот серум на телињата зависно од хигиената на кравите. Земјоделски факултет, Скопје, 1996 г.
Докторска дисертација: Проучување на претколостралните и постколостралните гама-глобулини кај новородените прасиња зависно од условите на држење на спрасните свињи. Факултет за Ветеринарна медицина, Скопје, 2000 г.

Научно поле на интерес: здравствена заштита и благосостојба на животните, хигиена на производи од анимално потекло, заштита на животната средина

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ; Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
zoran_t._popovski.gif

 

Д-р Зоран Т. Поповски

Редовен професор

Датум на раѓање: 8.9.1962

Наставна дејност:
- биохемија
- генетско инженерство и биотехнологија во сточарство
- биохемија на анимални производи

Drakce1.gifД-р Драгослав Коцевски
Редовен професор

Датум на раѓање: 5.4.1964

Наставна дејност:
- одгледувачки програми во сточарското производство
- биодиверзитет кај домашни животни
- живинарство
- квалитет и стандарди на земјоделски производи

Магистерски труд: Изолација и карактеризација на темостабилна ДНА полимераза од Bacillus Caldolyticus. Природно-математички факултет, Скопје, 1999 г.
Докторска дисертација: Молекуларни основи на стрес синдромот кај свињите во Република Македонија. Земјоделски факултет, Скопје, 2002 г.


Научно поле на интерес: биохемија, генетско инженерство

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Магистерски труд: Анализа на митохондријална ДНК кај две линии кокошки и дивергентно селекционирани на жива маса. Универзитет на Љубљана, Биотехнички факултет, Љубљана, 1996.
Докторска дисертација: Можности за селекција на несилките врз база на парцијалните податоци за несливоста. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2004 г.

Научно поле на интерес: одгледување, генетика и исхрана на живина

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Img0370.jpg

Д-р Ѓоко Буневски


Датум на раѓање: 5.5.1969

Наставна дејност:
- говедарство
- коњарство
  m0878.jpg
Д-р Владо Вуковиќ

Редовен професор

Датум на раѓање:  3.9.1964

Наставна дејност:
- свињарство
- селекција на домашните животни
Магистерски труд: Влијание на  некои фактори врз бројот на соматски клетки во кравјо млеко. Земјоделски факултет, 1996 г.
Докторска дисертација: Испитување на  генетските параметри кај некои производни и репродуктивни особини кај црно-бели говеда. Земјоделски факултет, Скопје, 2002 г.

Научно поле на интерес: технологија на одгледување на говеда, технологија на одгледување на коњи

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете      Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Магистерски труд:Variability and connection between production and reproduction traits in swine with different genotypes. Универзитет на Белград, Пољопривредни факултет, Белград, 1998 г.
Докторска дисертација: Оцена на генетските параметри на позначајни репродуктивни и производни особини на свињите. Земјоделски факултет, Скопје, 2003 г.

Научно поле на интерес: селекција и  облагородување на домашни животни, технологија на одгледување свињи

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
 

koco_porcu.gif


Д-р Кочо Порчу
Вонреден професор

Датум на раѓање: 5.3.1973

Наставна дејност:
- овчарство и козарство
- избрани технологии од сточарско производство
- екосточарство

 
 

Img0399.jpg


Д-р Катерина Беличовска
Вонреден професор

Датум на раѓање: 26.9.1977 

Наставна дејност:
- зоологија

Магистерски труд: Варијабилност на микросателитската ДНК  кај различни соеви овци од расата праменка. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2004 г.

Научно поле на интерес: генетика на овци и кози, молекуларна биологија.

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Магистерски труд: Споредбени испитувања на морфометриските карактеристики и составот на трупот кај виножитната и речната пастрмка.Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2006 г.

Научно поле на интерес: зоологија, рибарство

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


 

dimitar_nakov.jpg

Д-р  Димитар Наков
Доцент

Датум на раѓање: 17.4.1977
Наставна дејност:
- хигена на прехранбени производи
- здравствена заштита на домашните животни
- здравствена заштита во сточарското производство
- зоохигиена
- елиминирање и рециклирање отпадоци во земјоделствотоhrisula_kiprijanovska.gif 
д-р Хрисула Кипријановска
Редовен професор


Датум на раѓање:  28.01.1965

Наставна дејност:

-Пчеларство
-Квалитет и стандарди на земјоделски производи

Научно поле на интерес: здравствена заштита и благосостојба на животните, хигиена на производи од анимално потекло, заштита на животната средина

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Магистерски труд: Динамика на развој на крлежот Varroa jacobsoni Oudemans и мерки за негово сузбивање, 1994

Докторска дисертација: Влијание на продуктивноста на нектар и полен врз опрашувањето со пчели и приносот кај некои сорти бадем, 1999

Научно поле на интерес:медоносни растенија, пчелни производи, опрашување со пчели

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 


a.uzunov_n.jpg

д-р Александар Узунов
Доцент
Лаборанти: дипл. зем. инж. Сашка Салтамарска, Маја Нацевска
 
Следно >

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна