Skip to content

За Факултетот arrow Сточарство arrow СТОЧАРСТВО
СТОЧАРСТВО | Испечати |
КАТЕДРА ЗА СТОЧАРСТВО
 
НАУЧНА ДЕЈНОСТ
 • Селекција на домашни животни (говеда, овци, кози, свињи и живина);
 • Исхрана на домашни животни риби, дивеч и пчели;
 • Технологија на сточарското производство и преработка на анималните производи;
 • Биотехнологија и молекуларна биологија во сточарското производство;
 • Здравствена заштита и благосостојба на животните;
 • Хигена на анимални производи и преработки од анимални производи 

Меѓународна соработка

    Соработка со сродни институции во земјава и странство.

Корисни линкови:

1. Основи на сточарско производство

2. Популациска генетика

3. Пчеларство

Апликативна дејност

 • Прилагодување на различните селекциски модели од популациската и квантитативната генетика на домашните животни;
 • Воведување современи ситеми за одгледување на домашните животни, нови технолошки решенија за исхрана на животните и програмирање на составот на одделни сточарски производи (јајца, млеко и месо);
 • Воведување неконвенционални суровини за исхрана на различните видови животни, методи за оцена на хранливата вредност на крмите и оптималната структура на смесите и дажбите;
 • Воведување нови преработки од млеко и месо, проширување на асортиманот на домашните производи, заштита на суровините од расипување;
 • Апликација на различи видови адитиви во производи од месо и млеко;
 • Примена на молекуларни маркери во сточарското производство 

 


Img0136.jpg

Д-р Мирче Наумовски
Редовен професор (во пензија)

Датум на раѓање: 10.3.1951
  
Наставна дејност:
- зоологија
- анатомија на домашни животни
- рибарство
- екологија на хидробионти и  аква култура
- л
убрикултура
 

 Img0524.jpg 

Д-р Владимир Џабирски
Редовен професор

Датум на раѓање:  18.6.1956
Наставна дејност:
- овчарство и козарство
- избрани технологии од сточарско производство
- екосточарство
Магистерски труд: Компаративни истражувања на почвената макро и мезофауна од три типа почви во катлановско, со посебен осврт на лумбрицидите. Природно-математички факултет, Скопје, 1979 г.
Докторска дисертација: Поефикасно искористување на биолошкиот потенцијал на топловодните рибници преку поликултурно одгледување на риби. Природно-математички факултет, Скопје, 1987 г.

Научно поле на интерес: рибарство, зоологија, анатомија на домашни животни, хидробионти и  аква култура, лубрикултура


E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Магистерски труд: Принос и квалитет на волната кај меринизираните популации овци на овчеполскиот и шарпланинскиот сој и расата виртемберг.Земјоделски факултет, Скопје, 1989 г.
Докторска дисертација
Влијание на сезоната и вештачкиот фотопериод врз репродуктивната активност кај овните од домашните меринизирани популации и расата виртемберг. Земјоделски факултет, Скопје, 1996 г.

Научно поле на интерес: технологија на одгледување мали преживни животни, примена на еко стандарди во сточарското производство

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

 Img0195.jpgD-r Sreten Andonov
Redoven profesor

Datum na ra|awe:  16.2.1964

Nastavna dejnost:
- osnovi na sto~arsko proizvodstvo
- populaciona genetika vo sto~arstvo

  Img0156.jpgD-r Sowa Srbinovska
Redoven profesor

Datum na ra|awe:  2.3.1963

Nastavna dejnost:
- poznavawe na mlekoto
- konsumno i fermentirano  mleko
- prerabotka na mleko
- mlekarstvo
- ambala`a za prehranbeni proizvodi
- kontrola na kvalitet
Magisterski trud: Estimation of genetic parameters for milk production in dairy goats using the first records of lactation. Unverzitet na Qubqana, Biotehni~ki fakultet, Qubqana, 1994 g.
Doktorska disertacija: Selekcija na kozite so primena na model na laktaciska kriva. Doktorska disertacija. Zemjodelski fakultet, Skopje , 1997 g.

Nau~no pole na interes: selecija na doma{nite `ivotni, mali doma{ni `ivotni (kozi, ovci i sviwi)

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Magisterski trud: Osobini na beloto meko sirewe od kozjo mleko. Zemjodelski fakultet, Skopje, 1993 g.
Doktorska disertacija: Tehnolo{ki svojstva na kozjoto mleko vo zavisnost od termi~kata obrabotka i nasoki za proizvodstvo na sirewa. Zemjodelski fakultet, Skopje, 1999 g.

Nau~no pole na interes: tehnologija na mleko i mle~ni proizvodi, kvalitet i bezbednost na hranata

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  Img0436.jpg

 

D-r Zlatko Pejkovski


Datum na ra|awe:  1.3.1965
Nastavna dejnost:
- struktura i osobini na meso
- prerabotka na meso
- prerabotka na zemjodelski proizvodi
- proizvodstvo na gotovi jadewa


 


D-r Sre}ko Georgievski


Datum na ra|awe: 13.6.1965
 
Nastavna dejnost:
- ishrana na doma{ni `ivotni
- krmi, tehnologija i prerabotka na dobito~na hrana

Magisterski trud: Efektite od  koristewe na proteinski koncentrat od surutka pri proizvodstvo na polutrajni kolbasi. Zemjodelski fakultet, Skopje, 1994 g.
Doktorska disertacija: Mo`nosti za supstitucija na nitritite vo bareni kolbasi. Zemjodelski fakultet, Skopje, 2000 g.

Nau~no pole na interes: zamena na animalni masti so rastitelni masla vo proizvodi od meso, zamena i namaluvawe na nekoi {tetni aditivi  za zdravjeto (nitriti, fosfati, sol) vo proizvodite od meso

E-mail:   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   

Magisterski trud: Uticaj izvora energije u obroku na proizvodne rezultate rano odbijene jagnjadi. Poqoprivredni fakultet, Novi Sad, 1994 g.
Doktorska disertacija: Vlijanieto na izvorot na kabasnosta vo krmnite smeski vrz proizvodnite rezultati i klani~niot kvalitet na mesoto kaj gojni juniwa. Zemjodelski fakultet, Skopje, 2001 g.

Nau~no pole na interes: ishrana na doma{ni `ivotni, krmi, tehnologija i prerabotka na dobito~na hrana

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

  Img0162.jpg

 
D-r Metodija Traj~ev


Datum na ra|awe:  14.5.1965

Nastavna dejnost:
- higena na prehranbeni proizvodi
- zdravstvena za{tita na doma{nite `ivotni
- zdravstvena za{tita vo sto~arskoto proizvodstvo
- zoohigiena
- eliminirawe i reciklirawe otpadoci vo zemjodelstvoto


 

D-r Zoran T. Popovski


Datum na ra|awe: 8.9.1962

Nastavna dejnost:
- biohemija
- genetsko in`enerstvo i biotehnologija vo sto~arstvo
- biohemija na animalni proizvodi
Magisterski trud: Ispituvawe na globulinite vo kolostralnoto mleko i na imunoglobulinite vo krvniot serum na teliwata zavisno od higienata na kravite. Zemjodelski fakultet, Skopje, 1996 g.
Doktorska disertacija: Prou~uvawe na pretkolostralnite i postkolostralnite gama-globulini kaj novorodenite prasiwa zavisno od uslovite na dr`ewe na sprasnite sviwi. Fakultet za Veterinarna medicina, Skopje, 2000 g.

Nau~no pole na interes: zdravstvena za{tita i blagosostojba na `ivotnite, higiena na proizvodi od animalno poteklo, za{tita na `ivotnata sredina

E-mail: metot@zf.ukim.edu.mk; Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Magisterski trud: Izolacija i karakterizacija na temostabilna DNA polimeraza od Bacillus Caldolyticus. Prirodno-matemati~ki fakultet, Skopje, 1999 g.
Doktorska disertacija: Molekularni osnovi na stres sindromot kaj sviwite vo Republika Makedonija. Zemjodelski fakultet, Skopje, 2002 g.


Nau~no pole na interes: biohemija, genetsko in`enerstvo

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Drakce1.gif
D-r Dragoslav Kocevski


Datum na ra|awe: 5.4.1964

Nastavna dejnost:
- odgleduva~ki programi vo sto~arskoto proizvodstvo
- biodiverzitet kaj doma{ni `ivotni
- `ivinarstvo
- kvalitet i standardi na zemjodelski proizvodi

  Img0370.jpgD-r \oko Bunevski


Datum na ra|awe: 5.5.1969

Nastavna dejnost:
- govedarstvo
- kowarstvo
Magisterski trud: Analiza na mitohondrijalna DNK kaj dve linii koko{ki i divergentno selekcionirani na `iva masa. Univerzitet na Qubqana, Biotehni~ki fakultet, Qubqana, 1996.
Doktorska disertacija: Mo`nosti za selekcija na nesilkite vrz baza na parcijalnite podatoci za neslivosta. Fakultet za zemjodelski nauki i hrana, Skopje, 2004 g.

Nau~no pole na interes: odgleduvawe, genetika i ishrana na `ivina

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Magisterski trud: Vlijanie na  nekoi faktori vrz brojot na somatski kletki vo kravjo mleko. Zemjodelski fakultet, 1996 g.
Doktorska disertacija: Ispituvawe na  genetskite parametri kaj nekoi proizvodni i reproduktivni osobini kaj crno-beli goveda. Zemjodelski fakultet, Skopje, 2002 g.

Nau~no pole na interes: tehnologija na odgleduvawe na goveda, tehnologija na odgleduvawe na kowi

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете      Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
m0878.jpg

D-r Vlado Vukovi}
Редовен професор

Datum na ra|awe:  3.9.1964

Nastavna dejnost:
- sviwarstvo
- selekcija na doma{nite `ivotni

 
Img0212.jpg
D-r Swe`ana Troja~anec
Docent

Datum na ra|awe: 28.4.1965

Nastavna dejnost:
- anatomija na doma{ni `ivotni
- fiziologija na doma{ni `ivotni
- reprodukacija na doma{ni `ivotni

Magisterski trud: Variability and connection between production and reproduction traits in swine with different genotypes. Univerzitet na Belgrad, Poqoprivredni fakultet, Belgrad, 1998 g.
Doktorska disertacija: Ocena na genetskite parametri na pozna~ajni reproduktivni i proizvodni osobini na sviwite. Zemjodelski fakultet, Skopje, 2003 g.

Nau~no pole na interes: selekcija i  oblagoroduvawe na doma{ni `ivotni, tehnologija na odgleduvawe sviwi

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Magisterski trud: In vitro maturacija na jajcekletki i sposobnosta za odgvor na indukcija na partenogenetskata aktivacija. Medicinski fakultet, Skopje, 2000 g.

Nau~no pole na interes: fiziologija i reprodukcija kaj doma{ni `ivotni

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  


 


Д-р Кочо Порчу
Вонреден професор


Датум на раѓање: 5.3.1973

Наставна дејност:
- овчарство и козарство
- избрани технологии од сточарско производство
- екосточарство


 


Img0399.jpg
Д-р Катерина Беличовска


Датум на раѓање: 26.9.1977 
Наставна дејност:
- зоологија
Магистерски труд: Варијабилност на микросателитската ДНК  кај различни соеви овци од расата праменка. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2004 г.

Научно поле на интерес:
генетика на овци и кози, молекуларна биологија.

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Магистерски труд: Споредбени испитувања на морфометриските карактеристики и составот на трупот кај виножитната и речната пастрмка.Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2006 г.

Научно поле на интерес:
зоологија, рибарство

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

 
 
Д-р  Димитар Наков
Доцент

Датум на раѓање: 17.4.1977
Наставна дејност:
- хигена на прехранбени производи
- здравствена заштита на домашните животни
- здравствена заштита во сточарското производство
- зоохигиена
- елиминирање и рециклирање отпадоци во земјоделството


Научно поле на интерес: здравствена заштита и благосостојба на животните, хигиена на производи од анимално потекло, заштита на животната средина


E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Laboranti: dipl. zem. in`. Sa{ka Saltamarska
 
Следно >

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна