Skip to content

За Факултетот arrow Специјално поледелство
Специјално поледелство
СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО | Испечати |
КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО И ТУТУН

КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО И ТУТУН

Научна дејност

- Истражување на современи технологии за производство на житни, фуражни и индустриски култури.
-
Конвенционален и неконвенционелан начин на производство на житни, фуражни и индустриски култури.
-
Интродукција, колекционирање  и проучување на нови сорти/популации од различни житни, фуражни и индустриски култури.
-
Карактеризација и еволуација на агробиодиверзитетот.
-
Истражување на технологии на чување и преработка на житни, фуражни и индустриски култури.
-
Истражувања за влијанието на различнии биофизички фактори врз растењето и развојот на растенијата.
-
Примена на методи за еколошко, одржливо и органско земјоделско производство.
-
Квалитет и продуктивност на тревно - детелинските смески

Селекција на поледелските култури преку:spec.poledelstvo.gif

- Внатревидова хибридизација
-
Фенотипска и генотипска карактеризација
-
Евалуација на фенолошки, морфолошки , продуктивни и квалитетни  својства
-
Статистичка анализа на резултати од опитот
-
Методи за утврдување на квалитетот на суровина и финален производ


Меѓународна
соработка
Регионална соработка со земјите од југоисточн Еуропа во рамките на:
- проектот SEEDNet за конзервирање и употреба на генетски ресурски од земјоделски култури, финансиран од СИДА           

-Water Resource Strategies and Drought Alleviation in Western Balkan Agriculture – WATERWEB – FW6 Programme – INCO for Western Balkan Countries, Bruxelles, EU
- Project: Norwegian SEE program in agriculture, Project 5: Improving forage quality and preserving biodiversity on permanent grassland - Effect of fertilizing on yield and quality of permanent grassland in Republic of Macedonia
- COST Action 860 - Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristics and crop diversity - SUSVAR
 
Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна