Skip to content

За Факултетот arrow Специјално поледелство arrow СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО
| Испечати |
КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО И ТУТУН

КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО И ТУТУН

Научна дејност

- Истражување на современи технологии за производство на житни, фуражни и индустриски култури.
-
Конвенционален и неконвенционелан начин на производство на житни, фуражни и индустриски култури.
-
Интродукција, колекционирање  и проучување на нови сорти/популации од различни житни, фуражни и индустриски култури.
-
Карактеризација и еволуација на агробиодиверзитетот.
-
Истражување на технологии на чување и преработка на житни, фуражни и индустриски култури.
-
Истражувања за влијанието на различнии биофизички фактори врз растењето и развојот на растенијата.
-
Примена на методи за еколошко, одржливо и органско земјоделско производство.
-
Квалитет и продуктивност на тревно - детелинските смески

Селекција на поледелските култури преку:spec.poledelstvo.gif

- Внатревидова хибридизација
-
Фенотипска и генотипска карактеризација
-
Евалуација на фенолошки, морфолошки , продуктивни и квалитетни  својства
-
Статистичка анализа на резултати од опитот
-
Методи за утврдување на квалитетот на суровина и финален производ


Меѓународна
соработка
Регионална соработка со земјите од југоисточн Еуропа во рамките на:
- проектот SEEDNet за конзервирање и употреба на генетски ресурски од земјоделски култури, финансиран од СИДА           

-Water Resource Strategies and Drought Alleviation in Western Balkan Agriculture – WATERWEB – FW6 Programme – INCO for Western Balkan Countries, Bruxelles, EU
- Project: Norwegian SEE program in agriculture, Project 5: Improving forage quality and preserving biodiversity on permanent grassland - Effect of fertilizing on yield and quality of permanent grassland in Republic of Macedonia
- COST Action 860 - Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristics and crop diversity - SUSVAR
 

Апликативна дејностspec.poledelstvo1.gif

- Апробација на семенски посеви од житни, фуражни и индустриски култури.
- Анализи за тутунската индустрија и државни органи.
- Анализа на ефектите од примената на ласерската светлина.
- Анализа на ефектите од биофизичките методи врз растењето и развојот на растенијата.
- Анализа на ефекти од примена на електромагнетни полиња врз растењето и развојот на растенијата.
- Анализи на квалитет на конзервирана добиточна храна

Патенти и други резултати
Создадени и признати сорти:
ориенталски тутун - сорта Прилеп НС-72
ориенталски тутун - сорта Јака 48
ориенталски тутун - сорта Џебел 38
ориенталски тутун - сорта П - 65 - ПТ
ориенталски тутун - сорта Прилеп - 80 - ПТ
ориенталски тутун - сорта Ориент 72 - 48
ориенталски тутун - сорта Ориент 138
соја - сорта Пела  
сојасорта Илинденка
луцерка - сорта Дебарска
Ласерска опрема за саден материјал - бр.900530

Членови на Катедрата


Img0495.jpg Д-р Дане Бошев

Редовен професор

Датум на раѓање:

07. 04. 1966
Наставна дејност:
- Познавање на житата
- Складирање и чување на земјоделски приоизводи
- Амбалажа на прехранбени производи
- Контрола на квалитет на производите со прописи

 Img0183.jpg
Д-р Зоран Димов

Редовен професор

Датум на раѓање:
08. 07. 1963
Наставна дејност:
- Индустриски  култури
- Лековити и ароматични растенија
- Специјално поледелство
Магистерски труд: Ласерска обработка на афионот во текот на вегетацијата; Земјоделски факултет-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 1996.
Докторска дисертација: Производни и квалитетни особини на некои хибриди пченка во Овче Поле; Земјоделски факултет-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 2002.
Научно поле на интерес: Технологија на производство и преработка на житни култури,  селекција и семепроизводство на житни култури, агротехника.

Е-маил Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Магистерски труд:  Фолијарна примена на микроелементите бор и молибден во комбинација со азот, фосфор и калиум и нивно влијание врз приносот на семе кај луцерката. Скопје, 1993.
Докторска дисертација: Морфолошко - биолошки својства и производен потенцијал на неколку интродуирани сорт лен – Линум уситатиссимум Л. Скопје, 2001.
Научно поле на интерес:
Агротехника, семепроизводство на поледелските култури, биодиверзитет
Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 Img0122.jpg

Д-р Татјана Прентовиќ

Редовен професор

Датум на раѓање:  
27. 07. 1964


Img0337.jpg

Д-р Златко Арсов

Редовен професор

Датум на раѓање:
18. 05. 1965
Наставна дејност:
- Познавање и обработка на тутун
- Фабрикација на тутун
Магистерски труд:

Докторска дисертација:

Научно поле на интерес:

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Магистерски труд: Некои производни, технолошки и хемиски карактеристики на сортите тутун застапени во реонот на Титов Велес. Скопје, 1995.
Докторска дисертација: Ефекти од микробрановиот третман во производството, обработката и фабрикацијата на тутунот. Скопје, 2003.

Научно поле на интерес:
Технологија на обработка и преработка на тутун, производство на тутун,  селекција и семепроизводство на тутунот, агротехника.

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  Img0391.jpg


Д-р Ромина Кабранова

Вонреден професор

Датум на раѓање:
01. 02. 1967
Наставна дејност:
- Производство на тутун
- Зрнести и клубенести култури
- Познавање на жита
   
Магистерски труд:  Компаративни истражувања на структурата на производството кај ориенталските тутуни во Република Македонија и ориентацијата кон пазарот. Скопје, 2004
Докторска дисертација: Влијание на начинот на производство на тутунски расад врз приносот и квалитетот на тутунот.
Научно поле на интерес:
Агротехника, технологија на производство на тутунот, селекција и семепроизводство, обработка и преработка на тутун.
Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Виш лаборант: м-р Игор Илјовски

 
spec.poledelstvo3.gifspec.poledelstvo2.gif
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна