Skip to content

За Факултетот arrow Педоло. Агрохем. и Мелиорации
Педоло. Агрохем. и Мелиорации
КАТЕДРА ЗА ПЕДОЛОГИЈА, АГРОХЕМИЈА И МЕЛИОРАЦИИ | Испечати |

КАТЕДРА ЗА:
Педологија, агрохемија и мелиорации


Научна дејност

 

 • Проучување на условите за образување на почвите, нивната генеза, еволуција, класификација, морфологија, физички, водно-физички, физичко-pedologija.gifмеханички и хемиски својства;
 • Истражување на плодноста на почвата со микро и микробиогени елементи и ѓубрење на сите земјоделски култури со минерални ѓубриња, физиологија на минерална исхрана на растенијата;
 • Проучување на квантитативниот состав на аминокиселини, шеќери, витамини, масни киселини и други значајни компоненти во матрици од растително и животинско потекло, разработка на ХПЛЦ методи за квантитативно определување на активните компоненти во пестицидни формулации;
 • Проучување на евапотранспирацијата, дефицитот на водата во почвата, режимот и начинот на залевање и нивното влијание врз приносот и квалитетот на економски најзначајните култури;
 • Фертиригација, микронаводнување, ефикасност на користење на водата во земјоделството;
 • Глобални еколошки промени и земјоделството (климатски промени, дезертификација, глобална криза за вода и глобална криза за храна);
 • Истражување и имплементација на еколошки прифатливи технологии во земјоделското производство;
 • Хидраулика, хидродинамика и хидрометрија, проучување на водопроводниците и пресметување на елементите на нивниот протекувачки профил, определување на начините на одводнување, организација и начин на одржување и експлоатација на одводните канали и системи;
 • Проучување на загаденоста на почвите, водите и културите со штетни материи;
 • Проучување на изворите на загадување во земјоделството и биомониторинг и заштита на агроекосистемот од различни видови загадување.

 Меѓународна соработка:

Катедрата соработува со: Sida/SWEDAC, IAEA, UNESCO, UNDP, SCOPES, EPFL,Norvegian University of Life Sciences, University of Belgrade, University of Ljubljana, University of Novi Sad, Aristotel University, CIHAEM - MAICh, Agricultural University of Plovdiv, GTZ, IFAD.


 

Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна