Skip to content

За Факултетот arrow Педоло. Агрохем. и Мелиорации arrow КАТЕДРА ЗА ПЕДОЛОГИЈА, АГРОХЕМИЈА И МЕЛИОРАЦИИ
КАТЕДРА ЗА ПЕДОЛОГИЈА, АГРОХЕМИЈА И МЕЛИОРАЦИИ | Испечати |

КАТЕДРА ЗА:
Педологија, агрохемија и мелиорации


Научна дејност

 

 • Проучување на условите за образување на почвите, нивната генеза, еволуција, класификација, морфологија, физички, водно-физички, физичко-pedologija.gifмеханички и хемиски својства;
 • Истражување на плодноста на почвата со микро и микробиогени елементи и ѓубрење на сите земјоделски култури со минерални ѓубриња, физиологија на минерална исхрана на растенијата;
 • Проучување на квантитативниот состав на аминокиселини, шеќери, витамини, масни киселини и други значајни компоненти во матрици од растително и животинско потекло, разработка на ХПЛЦ методи за квантитативно определување на активните компоненти во пестицидни формулации;
 • Проучување на евапотранспирацијата, дефицитот на водата во почвата, режимот и начинот на залевање и нивното влијание врз приносот и квалитетот на економски најзначајните култури;
 • Фертиригација, микронаводнување, ефикасност на користење на водата во земјоделството;
 • Глобални еколошки промени и земјоделството (климатски промени, дезертификација, глобална криза за вода и глобална криза за храна);
 • Истражување и имплементација на еколошки прифатливи технологии во земјоделското производство;
 • Хидраулика, хидродинамика и хидрометрија, проучување на водопроводниците и пресметување на елементите на нивниот протекувачки профил, определување на начините на одводнување, организација и начин на одржување и експлоатација на одводните канали и системи;
 • Проучување на загаденоста на почвите, водите и културите со штетни материи;
 • Проучување на изворите на загадување во земјоделството и биомониторинг и заштита на агроекосистемот од различни видови загадување.

 Меѓународна соработка:

Катедрата соработува со: Sida/SWEDAC, IAEA, UNESCO, UNDP, SCOPES, EPFL,Norvegian University of Life Sciences, University of Belgrade, University of Ljubljana, University of Novi Sad, Aristotel University, CIHAEM - MAICh, Agricultural University of Plovdiv, GTZ, IFAD.


 

Апликативна дејност:
 • Изработка на педолошки елаборати за подигање повеќегодишни насади од различни култури, за приготвување земјоделски и други основи;pedologija1.gif
 • Определување на контаминацијата на почвите, водите и земјоделските култури со штетни материи;
 • Анализа на сите видови ѓубриња;
 • Изготвување педолошки и агрохемиски карти;
 • Препораки за видови и дози ѓубриња за почвено и фолијарно ѓубрење на земјоделските култури;
 • Хемиско-физички анализи на пестицидни формулации, остатоци од пестициди во вода;
 • Испитување на водно-физички својства на почвата за утврдување на потребите од наводнување, определување физичко-механички својства на почвата за утврдување на потребите при обработката на почвата;
 • Изработка на земјоделски основи за системите на наводнување и консултантство за ефикасноста на користењето на водата во земјоделството во сите фази (од физибилити до експлоатација);
 • Изработка на EIA и SEA студии за системите за наводнување и други објекти поврзани со земјоделството;
 • Изработка на мапи и геодатабази во ГИС опкружување за потребите на земјоделскиот сектор и анализа на сателитски снимки за креирање бази на податоци за користење на земјиштето, вегетацијата, земјоделското производство и др.;
 • Програми за фертиригација, микронаводнување и други техники на наводнување;
 • Обуки за оптимизација на ефектите на наводнувањето и користењето на водата во земјоделството, преку тренинг-центарот за наводнување и менаџмент на водата во земјоделството;
 • Изготвување студии за фаќање води и довод на дополнителни води за акумулациите, студии за регулација на речните корита, проекти за реконструкција на хидромелиоративните системи;
 • Следење и испитување различни видови загадување во земјоделството.
Членови на Катедрата

  Img0126.jpg

 

Д-р Јосиф Митрикески

Редовен професор
(во пензија)
Датум на раѓање:  31.07.1947

Наставна дејност:Педологија, Систематика на почвите 

Img0330.jpg

 

Д-р Миле Маркоски

Доцент

Датум на раѓање:  15.11.1981

Наставна дејност:Педологија, Систематика на почвите


 

Магистерски труд: Состав на хумусот на некои типови почви во дел од речниот слив на Брегалница (Малеш и Пијанец).

Докторска дисертација: Генеза и својства на киселите кафеави шумски почви (дистрични камбисоли) во СРМ под букова вегетација.

Научно поле на интерес: Педологија, Систематика на почвите, мелиоративна педологија, физика и хемија на почвата, картирање и бонитирање на почвите, агрохемија и сл.

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

 

Докторска дисертација:
Научно поле на интерес: Педологија, Систематика на почвите, Физика на почвите, ревитализација на загадени почви со тешки метали и сл.

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

                

   

 

 

 

  Img0118.jpg

 

 

 

 

Д-р Олга Најденовска

Редовен професор

Датум на раѓање: 05.07.1963

Наставна дејност:

Извори на загадување во земјоделството


 

 

Img0190.jpg
 

 

 

 

 

 

Д-р Ордан Чукалиев

Редовен професор

Датум на раѓање:  

08.01.1961

Наставна дејност:

Наводнување на земјоделските култури

 


Магистерски труд:
Влијание на различните системи на ѓубрење на бројот на микроорганизми во почва насеана со компир. Нови Сад,СРЈугославија,1997.

Докторска дисертација:
Азотобактерот и неговата активност кај компирот,Нови Сад,СРЈугославија,2001.

Научно поле на интерес:
Микробиологија,Извори на загадување во земјоделството,Екологија,Биомониторинг на животната средина.

Е-маил:
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

 

Магистерски труд: Основни хидропедолошки својства на почвите во Камник-Скопско и нивна примена во наводнувањето на пченката.

Докторска дисертација:

Влијание на пулсативното заливање врз приносот и содржината на шеќер кај шеќерната репа во Скопско

Научно поле на интерес:

Принципи на наводнување, Техники на наводнување, Наводнување на земјоделските култури, Квалитет на водата за наводнување, Фертиригација, Микронаводнување, Суша и дезертификација

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 


   

 

 

 

    Img0328.jpg

 

 

 

 

Д-р Вјекослав Танасковиќ

Вонреден професор

Датум на раѓање:

22.08.1976

Наставна дејност:

Наводнување на земјоделските култури

 


 

 

Img0186.jpg

 

 

 

 

Д-р Биљана Петановска-Илиевска

Редовен професор

Датум на раѓање: 25.10.1957

Наставна дејност: хемија (неорганска и органска хемија), аналитичка хемија

 


Магистерски труд:
Влијание на фертиригацијата врз зголемувањето на приносот на доматите.
 
Научно поле на интерес:
Принципи на наводнување, Техники на наводнување, Наводнување на земјоделските култури, Квалитет на водата за наводнување, Фертиригација, Микронаводнување

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 

 

Магистерски труд: „Идентификација и квантитативно определување на некои поважни хемиски состојки во карфиолот, произведен во различни реони во Македонија"

Докторска дисертација: "Разработка на хплц методи за квантитативно определување на активните компоненти пиримикарб и дазомет во пестицидни формулации"

Научно поле на интерес: аналитичка хемија, високо-ефикасна течна хроматографија (ХПЛЦ), хемиско-физичко анализи на пестицидни формулации, квалитативно и квантитативно определување на хемиски соединенија во различни матрици од растително и животинско потекло, безбедност на храна, остатоци од пестициди во вода.

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

             

 

   

 

 

 

лаборант

 

 

  Img0317.jpg
 

 


 

 

 


Д-р Лила Водеб

(in memoriam)

Датум на раѓање: 16.08.1960

Наставна дејност: хемија (неорганска и органска хемија), аналитичка хемија


 

 

Img0294.jpg
 

 


 

 

 

 
Ленче Велкоска-Марковска

Доцент

Датум на раѓање: 06.09.1974

Наставна дејност: хемија (неорганска и органска хемија), аналитичка хемија
Магистерски труд:"Изучување на аминокиселинскиот состав и ацидитетот на некои сорти грозје и вино од скопското виногорие". Природно-математички факултет, Скопје, 1996 г.

Докторска дисертација: "Разработка на HPLC методи за квантитативно определување на цифлутрин во пестицидни формулации". Природно-математички факултет, Скопје, 2007 г.

Научно поле на интерес:
аналитичка хемија, високо-ефикасна течна хроматографија (HPLC), хемиско-физички анализи на пестицидни формулации, квалитативно и квантитативно определување на хемиски соединенија во различни матрици од растително и животинско потекло, безбедност на храна, остатоци од пестициди во вода


Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

               
  Научно поле на интерес: аналитичка хемија, високо-ефикасна течна хроматографија (HPLC), хемиско-физичко анализи на пестицидни формулации, квалитативно и квантитативно определување на хемиски соединенија во различни матрици од растително и животинско потекло, безбедност на храна, остатоци од пестициди во вода.

Е-маил: lencev Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

   

 

 

  

 <;br />
    sutoska.jpg

 

  

 

 

 

Д-р Марија Вукелиќ-Шутоска


 Редовен професор

Датум на раѓање: 14.4.1969  

Наставна дејност:
- стопанисување со хидро-мелиоративни системи
- мелиорации  

 

DSC_0002.jpg

 

  

 

 

 

Д-р Видоја Трпевски

Редовен професор
(во пензија)
Датум на раѓање: 
25.11.1943

Наставна дејност:
-
исхрана на растенијата
-
агрохемија
-
физиологија на растенијата


 

Магистерски труд: Анализа на ризикот од поплави на алувијален водоток спротиводно од природна речна клисура. Градежен факултет, Загреб, 1996

Докторска дисертација: Проблеми при проучувањето и комплексното користење на водните ресурси во полусушни подрачја. Градежен факултет, Загреб, 2002 г.

Научно поле на интерес: мелиорации, одводнување, стопанисување со хидромелиоративни системи, геодезија во земјоделството

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
 

Магистерски труд: Влијание на различни дози на P2O5 и K2O врз нивната содржина во почвата и листот на јаболкото златен делишес. Земјоделски факултет, Скопје, 1977 г.

Докторска дисертација: Влијание на затревувањето и речниот мил врз некои физички агрохемиски својства на почвата во јаболков насад во ЗИК Тетово ООЗТ Полог.-Тетово. Земјоделски факултет, Скопје, 1982 г.

Научно поле на интерес: исхрана на растенијата, агрохемија и физиологија на растенијата

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

tmitkova_web.jpg


Д-р Татјана Миткова

Редовен професор

Датум на раѓање:  26.5.1964

Наставна дејност:
-
педологија
-
морфологија и систематика на почвите
-
физика и хемија на почвите
-
ревитализација на загадените и оштетени почви
-
загадување на почвите и нивна ревитализација


 Магистерски труд:

Состав на разменливите (атсорбираните) јони на циметните шумски почви во кумановскиот и во прилепскиот реон. Земјоделски факултет, Скопје, 1992 г.


Докторска дисертација:

Генеза и својства на черноземите во Република Македонија. Земјоделски факултет Скопје, 1998 г.Научно поле на интерес:

педологија, екологија, деградација на почвите, ревитализација на почвите, релација почва-вода-растение


E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


Лаборанти: д-р Зоран Димитровски, Тања Ѓуровска, Ленче Трајковска

 
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018Имаме 3 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ