Skip to content

За Факултетот arrow Наставници и стручни соработници arrow Редовни професори arrow Методија Трајчев
Методија Трајчев | Испечати |
metodija_trajcev.gif
Име:  Методија
Презиме:  Трајчев
Титула:  Доктор на ветеринарни науки
Научно звање:
 Редовен професор
Институт:
Катедра:
 Анимална биотехнологија
Здравје и благосостојба на животните
Телефон:  +389 2 3255 100 лок. 222
директен тел. +389 2 3255 186
Факс:  +389 2 3134 310
Е-пошта:   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ;
 CV Проф. д-р Методија Трајчев/ Мetodija_Тrajchev, PhD, Full Professor

 

 Последни публикации

 • Трудови објавени во часописи со фактор на влијание (Impact Factor)


 • Fetai V., Nakov D., Jashari B., Trajchev M. 2016. Economics of milk yield losses in one dairy farm in Macedonia associated with clinical mastitis. Universi, International Journal of Education, Technology, Innovation, Health and Evironment, (ISSN: 1857-9450)  01 (4), 104-113,  (IF = 0.647/2015).
 • Nakov, D., Hristov, S., Andonov, S., Trajcev, M. 2014. Udder-related risk factors for clinical mastitis in dairy cows. Veterinarski arhiv, Vol. 84, No 2, 111-127 (IF=0.303 za 2013).
 • Trajcev, M., Nakov, D., Hristov, S., Andonov, S., Joksimovic-Todorovic Mirjana.2013. Clinical mastitis in Macedonian dairy herds. Acta Veterinaria, Vol. 63, No. 1, 63-76, 2013 (IF=0.258 za 2012).
 • Petrovski, K. R., Trajcev, M., Buneski, G. 2006. A review of the factors affecting the costs of bovine mastitis. Journal of the South African Veterinary Assiciation, vol 77, No. 2. (IF = 0.351 за 2005).

 • Трудови објавени на меѓународни симпозиуми и научни часописи

 • Metodija Trajchev, Dimitar Nakov, Milena Petrovska, Gordana Jankoska. 2017. Mastitis pathogens and their antimicrobial susceptibility in early lactating dairy cows. Agriculture & Forestry, Volume 63 /Issue 1, 41-50. 

 • Nakov D., Angjeleska S.2, Trajchev M. 2016. Determination of natural radionuclide in pig production chain in macedonia by gamma spectrometry. AGROFOR International Journal, Volume 1. Issue No. 1. pp. 151-156. DOI:10.7251/AGRENG1601151N.

 • Nikola Pacinovski, Vladimir Dzabirski, Dimitar Nakov, Koco Porcu, Metodija Trajchev, Goce Cilev, Elena Joshevska. 2016. Effects of non-genetic factors on daily milk production in awassi breed of sheep in Macedonia. Agriculture & Forestry, Vol. 62 Issue 4: 35-44, 2016, Podgorica

 • Katerina Belichovska, Daniela Belichovska, Dimitar Nakov, Metodija Trajchev. 2016. Intestinal parasites of Salmo ohridanus (Steindachner, 1892) from lake Ohrid. Book of Proceedings, VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, 6-9 October 2016, Bosnia and Herzegovina, pp. 2297- 2302, 10.7251/AGRENG1607342

 • Dimitar Nakov, Metodija Trajchev. 2016. ACTIVITY OF THE ANTIOXIDATIVE ENZYMES IN MILK DURING EARLY POSTPARTUM OF DAIRY COWS. Book of Abstracts “Days of Veterinary Medicine 2016”, Struga 22-24 September 2016.

 •  Metodija Trajchev, Dimitar Nakov, Sreten Andonov. 2016. THE EFFECT OF THERMAL ENVIRONMENT ON DAILY MILK YIELD OF DAIRY COWS. Macedonian Veterinary Review 39 (2): i-viii.

 • Nakov D., Andonov, S., Trajchev M. 2016. Antioxidant status in dairy cows during transition period. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 68, 1-8.

 • Trajchev M., Nakov D., Gjorgoski, I. 2015. OPTIMIZATION OF ENZYMATIC ASSAY OF SUPEROXID DISMUTASE AND GLUTATION PEROXIDASE ACTIVITY IN MILK WHEY. 2nd International Symposium for Agriculture and Food, 7-9 October, Ohrid, Republic of Macedonia, p20.


 

 Област на стручност
 Зоохигиена - Здравје и благосостојба на животните
Хигиена и санитација во производството на храна
Микробиолошки опасности во хранатаИНФО ЗА СТУДЕНТИ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ РЕДОВНО ПОСЕТУВАЛЕ НАСТАВА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА А НЕМААТ ЗЕМЕНО ПОТПИС ЗА РЕДОВНОСТ ВО НАСТАВАТА ДЕКА МОЖЕ ДА ДОЈДАТ ВО ПОНЕДЕЛНИК 18 ЈУНИ ВО КАБИНЕТОТОТ НА ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ ВО ТЕРМИН ОД 08 - 10 ЧАСОТ,


РЕЗУЛТАТИ
Резултатите од одржаните испити кај Проф. Д-р Методија Трајчев  одржан нa 22/05/2018 година може да се видат тука
  web_rezultati_ispitna_sesija_6_juni_2018
ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Сумарните резултати од активностите на студентите по предметите МИКРОБИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ ВО ХРАНАТА и ЗООХИГИЕНА за зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година може да се видат тука web__sumarni_rezultati__kbh_i_ab_2016-2017_godina

Предмети и презентации од предавањата


1. Зоохигиена, предавања види тука 
2. Здравствена заштита на животните, предавања види тука zdravstvena_zastita_na_zivotnite, дел од материјалот за I колоквиум - општ дел види тука zdravstvena_zastita_na_zivotnite_opst_del_i и тука zdravstvena_zastita_na_zivotnite_opst_del
3. Хигиена и санитација во производството на храна, предавања види тука higiena_i_sanitacija_vo_proizvodstvoto_na_hrana,
презентација за дезинсекција и дератизација види тука
дополнителен материјал за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација види тука ddd,
практичен дел види тука prakticen_del_higiena_i_sanitacija_v1               
4. Микробиолошки опасности во храната, предавања види тука mikrobioloski_opasnosti_vo_hrana
5. Управување со отпадот (во сточарството и идустријата за произвои од анимално потекло), предавања види тука upravuvanje_so_otpadot
6.СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИМАРНОТО СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО
презентации види тука sistemi_za_bezbednost_pred.1_slajd_1-30
sistemi_za_bezbednost_pred._2_slajd_31-49
sistemi_za_bezbednost_pred._3_slajd_50-69


ПРЕДМЕТ: КВАЛИТЕТ НА ВОДИТЕ - МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ НА ВОДИТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА види тука kvalitet_na_vodite_-_mikrobioloski_kvalitet
дополнување на презентацијата види тука dopolnuvanje_kvalitet_na__vodite_-_mikrobioloski_kvalitet


ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р МЕТОДИЈА ТРАЈЧЕВ
temi_za_izrabotka_na_diplomski_rabotiВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 


 Превземи предавања  тука 
 Испитни рокови
 
 Консултации на дата
 
 Резултати од испит
тука
 Корисни линкови
 

 Публикации на професор
 
 Листа на книги и трудови
 

 
< Претходно   Следно >

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна