Skip to content

За Факултетот arrow Градинарство и цвеќарство arrow ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО | Испечати |
КАТЕДРА ЗА ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
 
НАУЧНА ДЕЈНОСТ

gradinarstvo.gif
 • Нови технологии во градинарското производство во заштитени простори;
 • Конзервирање (сушење) на зеленчук во мини сушилници на соларна енергија;
 • Алтернативи за замена на метил бромидот во производството на расад од зеленчук и тутун;
 • Алтернативи за производство на здрав и квалитетен расад од градинарски и цвеќарски култури;
 • Создавање нови генотипови (сорти) од градинарски култури;
 • Проучување и утврдување на најотпорните сорти градинарски култури за одгледување во заштитени простори.


Меѓународна соработка

Катедрата остварува активна регионална соработка со:gradinarstvo1.gif
 • Земјите учеснички во проектот SEEDNET;
 • Пољопривредни факултет, Нови Сад, Р. Србија;
 • Институт за зеленчукови култури, Пловдив, Р. Бугарија;
 • Институт за повртарство, Смедеревска Паланка, Р. Србија;
 • Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Р. Србија
АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 
 • Анализа на резултати од сортни испитувања на градинарски култури за регистрирање во национална сортна листа на Македонија;gradinarstvo2.gif
 • Стручна контрола (апробација) на семенски посеви од градинарски култури;
 • Воздржана селекција (одржување) на сортата пиперка куртовска капија;
 • Консултативна активност во производството на зеленчук и цвеќе во заштитени простори.
Патенти и други резултати

Создадени сорти од градинарски култури:
 • Кромид: скопски сребрењак, југо, сидра, бучински 85, тина, ротунд жолт С-58
 • Пашканат: гогобел
 • Праз: фаворит 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна