Skip to content

За Факултетот arrow Земјоделска техника
Земјоделска техника
ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА | Испечати |
КАТЕДРА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА 
 
Научна дејност

Катедрата за земјоделска техника при Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје располага со лабораторија, вежбална по механизација опремена соzem.tehnika1.gif нагледни средства (пресеци на мотори, механизација, земјоделски машини, како и шеми) со кои е во многу олеснато совладувањето на наставниот план и програм, по одделните предмети при Катедрата за земјоделска техника, како и најсовремена опрема за испитување на експлоатационите карактеристики на одделни погонски и приклучни машини кои се користат за одделни работни процеси во различни земјоделски гранки:

 • Шест каналски електротензиометар, инструмент кој служи за истовремено мерење различни параметри и тоа: хоризонтални и вертикални сили кои влијаат на приклучните машини; сонди за мерење на потрошувачката на гориво; работната температура, работната моментална брзина итн.);
 • Пенетрометар, инструмент за определување на состојбата на почвата (ораничниот слој);
 • Влагомер, инструмент за определување на количеството на влага на почвата со цел квалитетно извршување на одделните работни процеси;
 • Фонометар, инструмент за мерење на бучавата на погонските и приклучните машини при работа;
 • Сонди, инструменти за мерење на количество јаглерод моноксид и јаглерод диоксид од издувните гасови на погонските машини;
 • Манометри и друга опрема.
НАПОМЕНА: Целокупната опрема со која располага Катедрата за земјоделска техника при Факултетот за земјоделски науки и храна е една од најсовремената која овозможува и извршување на хомологација и атестирање на приклучни и погонски земјоделски машини.
 

Меѓународна соработка
 • Меѓународните организации во Р. Македонија (UNDP, S-FARM; Land O’ Lakes;GTZ; Norges Vel; BIOSAN), како и со Институтот за органско производство во Бари, Италија;
 • Универзитетот во Триездорф, Германија, каде што во соработка со GTZ беше реализирана обука на дваесеттина студенти од насоката земјоделска техника со најсовремените погонски и приклучни машини што се користат во земјоделското производство;
 • Медитеранскиот институт во Ханиа, Крит, Грција; 
 • Универзитети и факултети од земјите во регионот.Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна