Skip to content

За Факултетот arrow ОВОШТАРСТВО
Овоштарство | Испечати |

Институт за растителна биотехнологија

КАТЕДРА ЗА ОВОШТАРСТВО

Научна дејност

 • Истражување на технологии за производство на овошен саден материјал
 • Проучување на технологија на подигање и одгледување на овошни насади
 • Интродукција, колекционирање  и проучување на нови сорти и подлоги од различни овошни култури
 • Инвентаризација, проучување и зачувување на генофонд од стари и сорти од овошните растенија
 • Инвентаризација, проучување и колекционирање на автохтона овошна флора
 • Проучување на технологија на чување на овошје
 • Утврдување на квалитетот на овошје 

Меѓународна соработка

Членовите на Катедрата учествуваат во следниве меѓународни проекти:

 • COST Action 863 „Euroberry research-Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health";
 • SEEDNet  за конзервирање и употреба на генетски ресурси од овошни култури.

Катедрата за овоштарство има воспоставено соработка со голем број научни и образовни институции во балканските земји и пошироко во Европа.

-Институт за овоштарство,Ќустендил- Бугарија

-Институт за овоштарство, Пловдив- Бугарија

-Институт за планински земјоделство, Тројан-Бугарија

-Пољопривредни факултет, Белград- Србија

-Пољопривредни факултет,Нови Сад -Србија

-Пољопривредни факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина

-Агрономски факултет, Загреб, Хрватска

-Биотехнички факултет,Љубљана, Словенија

-Институт за овоштарство,  Питешти, Романија

Апликативна дејност


 • Стручна контрола на производство на овошен саден материјал
 • Изработка на  програми за подигање и одгледување на овошни насади
 • Имплементација на технолошки решенија при  подигање и одгледување на овошни насади
 • Обука на  производители на овошје
 • Утврдување на квалитетни карактеристики на овошните плодови,
 • Стручно-техничка соработка во областа на чување  на овошјето
 • Консултативни активности за производство на овошеб саден материјал, подигање и одгледување на овошни насади, и чување на овошјето

Патенти и други резултати

Создадени сорти овошје

 • Круша - сорта црвена тревушка
 • Кајсија - сорта крупна скопјанка
 • Марела - сорта битолска марела
 • Џанка - сорти бистричка и петровка

Капацитети

 • Површина за изведување практична настава со студенти,
 • Колекциони насади од над 1000 сорти од голем број оовшни култури
 • Експериментални ладилници со контролирани услови;
 • Лабораторија за испитување на квалитетот на овошје;
 

Институт за растителна биотехнологија


КАТЕДРА ЗА ОВОШТАРСТВО

Научна дејност

 • Истражување на технологии за производство на овошен саден материјал
 • Проучување на технологија на подигање и одгледување на овошни насади
 • Интродукција, колекционирање  и проучување на нови сорти и подлоги од различни овошни култури
 • Инвентаризација, проучување и зачувување на генофонд од стари и сорти од овошните растенија
 • Инвентаризација, проучување и колекционирање на автохтона овошна флора
 • Проучување на технологија на чување на овошје
 • Утврдување на квалитетот на овошје 

Меѓународна соработка

 

Членовите на Катедрата учествуваат во следниве меѓународни проекти:

 • COST Action 863 „Euroberry research-Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health";
 • SEEDNet  за конзервирање и употреба на генетски ресурси од овошни култури.

Катедрата за овоштарство има воспоставено соработка со голем број научни и образовни институции во балканските земји и пошироко во Европа.

-Институт за овоштарство,Ќустендил- Бугарија

-Институт за овоштарство, Пловдив- Бугарија

-Институт за планински земјоделство, Тројан-Бугарија

-Пољопривредни факултет, Белград- Србија

-Пољопривредни факултет,Нови Сад -Србија

-Пољопривредни факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина

-Агрономски факултет, Загреб, Хрватска

-Биотехнички факултет,Љубљана, Словенија

-Институт за овоштарство,  Питешти, Романија

Апликативна дејност


 • Стручна контрола на производство на овошен саден материјал
 • Изработка на  програми за подигање и одгледување на овошни насади
 • Имплементација на технолошки решенија при  подигање и одгледување на овошни насади
 • Обука на  производители на овошје
 • Утврдување на квалитетни карактеристики на овошните плодови,
 • Стручно-техничка соработка во областа на чување  на овошјето
 • Консултативни активности за производство на овошеб саден материјал, подигање и одгледување на овошни насади, и чување на овошјето

Патенти и други резултати

Создадени сорти овошје

 • Круша - сорта црвена тревушка
 • Кајсија - сорта крупна скопјанка
 • Марела - сорта битолска марела
 • Џанка - сорти бистричка и петровка

Капацитети

 • Површина за изведување практична настава со студенти,
 • Колекциони насади од над 1000 сорти од голем број оовшни култури
 • Експериментални ладилници со контролирани услови;
 • Лабораторија за испитување на квалитетот на овошје;

 Членови на катедра


 

Проф. д-р Марјан Кипријановски

Датум на раѓање:  03.07.1965

Наставна дејност:

-Производство на овошен саден материјал
-Општо овоштарство
-Подигање и одгледување на овошни насади
-Еко-овоштарство

-Органско овоштарство

 

  

 

 

Доцент д-р Бојан Поповски

Датум на раѓање: 29.04.1965

Наставна дејност:

-Специјално оовштарство 1

 -Специјално оовштарство 2

-Облагородување на овошни растенија

-Познавање на овошје

Магистерски труд:Влијание на височината на калемење и длабочината на садење врз вегетативната и репродуктивната активност на јаболката 1996

Докторска дисертација: Влијание на начинот на одгледување на  јагодите врз вегетативниот прираст и приносот, 2001

Научно поле на интерес:

Технологии на  производство на овошен саден материја, системи на огледување на овошни насади, подлоги и сорти од овошните култури, технологија на чување на овошје

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  

 

Магистерски труд: Избор и проучување на автохтони типови на кајсии во Скопско, 1998

Докторска дисертација: Биолошки и производни карактеристики на некои перспективни сорти јагоди, 2007Научно поле на интерес: сорти овошје, селекција, агротехника

E-mail: bojanp_mk@yahoo. com

   Доцент д-р Тошо Арсов
 
Датум на раѓање: 18.02.1972

Наставна дејност:
-Овоштарство

-Берба и постбербени активности на овошје

-Искористување на дива овошна флора

   

М-р Никола Сарагиновски

Асистент докторанд

   

Магистерски труд: Тестирање на семенци од праска на заморени почви, 2003
Докторска дисертација: Интензивни системи за одгледување на јаболка, 2008

Научно поле на интерес:

Системи на огледување на овошни насади, подлоги и сорти од овошните култури, чување на овошје, дива овошна флора

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

   
   

 

 

   
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна