Skip to content

За Факултетот arrow Генетика и селекција arrow ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА
ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА | Испечати |

КАТЕДРА ЗА ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА

Научна дејност


Цитогенетски анализи


 • Утврдување ниво на плоидност;

 • Утврдување нерегуларности во митотските и мејотските делби.

Мутациска генетика


 • Индукција на мутации кај земјоделски култури (житни култури);

 • Евалуација, карактеризација и селекција на мутантни генотипови.

Биотехнологија и молекуларна генетика во растително производство
 • Продукција на двојни хаплоиди;
 •  Примена на молекуларни маркери при карактеризација и селекција на растенијата.genetika.gif
Селекција на земјоделски култури
 • Внатревидова и меѓувидова хибридизација;
 • Фенотипска и генотипска карактеризација;
 • Евалуација на фенолошки, морфолошки, продуктивни и квалитетни својства;
 • Статистичка анализа на резултати од опити.
Конзервација и употреба на генетски диверзитет на земјоделски култури
 •  Колекционирање локални и автохтони сорти и популации;
 •  Карактеризација и евалуација на агробиодиверзитетот.

 

 Меѓународна соработка
Регионална соработка со земјите од југоисточна Европа во рамките на:
 • Проектот - СЕЕДНет за конзервирање и употреба на генетски ресурси од земјоделски култури - финансиран од СИДА;
 • Проектот - Евалуација на природна и мутантна гермплазма на житни култури во југоисточна Европа - финансиран од ИАЕА
Апликативна дејност
 • Апробација на семенски посеви;
 • Испитување на технолошкиот квалитет со примена на аналитички методи и молекуларни маркери кај житни култури.
Патенти и други резултати
Создадени и признати сорти:
 • Афион – сорта пионир
 • Пченица – сорта глорија
 • Рж - сорти: македонија, вардарка, пелистерка

Членови на катедрата

  ljubomir_marinkovic.gif
Д-р Љубомир Маринковиќ Редовен професор

Датум на раѓање: 19.2.1956  
Наставна дејност:
- Селекција на растенија
- Семепроизводство
 
sivanovska.jpg Д-р Соња Ивановска 
Редовен професор


Датум на раѓање: 16.4.1964 
Наставна дејност:
- Генетика
- Одржување на генофондот во поледелството и градинарството
- Современи генетски методи

Магистерски труд: Морфолошки, биолошки и продуктивни својства на некои македонски популации пченица. Скопје, 1984. 
Докторска дисертација: Наследување на некои поважни својства кај хибридите на Тр. Аестивум и Тр. Тургидум со Тр. Дурум. Скопје, 1991. 
Научно поле на интерес:
Селекција, семепроизводство

Е-маил:  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  
 
Магистерски труд: Генетски карактеристики на хибридите добиени со циклично вкрстување на сорти од Triticum aestivum ssp. vulgare. Скопје, 1993. 
Докторска дисертација: Наследување на продуктивните својства и жетвениот индекс кај пченицата, Скопје, 1998. 
Научно поле на интерес:
Генетика, селекција, биотехнологија, биодиверзитет

Е-маил:  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

   


 
  
mirjana_jankulovska.gif Д-р Мирјана Јанкуловска 
   Вонреден професор


Датум на раѓање: 24.5.1979 
Наставна дејност:
- Генетика
- Одржување на генофондот во поледелството и градинарството
- Современи генетски методи

 
Научно поле на интерес:
Генетика, биотехнологија, селекција, биодиверзитет кај растенијата
Е-маил:  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете


       
  

 

 

 


 
  
  Бојчова Чижбановска,
лаборант
       

 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна