Skip to content

За Факултетот arrow Овоштарство и преработка arrow ОВОШТАРСТВО И ПРЕРАБОТКА
ОВОШТАРСТВО И ПРЕРАБОТКА | Испечати |
КАТЕДРА ЗА ОВОШТАРСТВО И ПРЕРАБОТКА

Научна
дејност
 • Истражувањенасовременитехнологиизапроизводствонаовошенсаденматеријалovostarstvo.gif
 • Проучување на нови технологија на подигање и одгледување на овошни насади
 • Интродукција, колекционирање  и проучување на нови сорти и подлоги од различни овошни култури
 • Истражување на технологии на чување и преработка на овошје
 • Методи за утврдување на квалитетот на суровина и финален производ (овошје и зеленчук)
 • Проучување на разновидноста на медоносните пчели и нивните производни карактеристики
 • Проучување на методи за производство и утврдување на квалитет на различни пчелни производи
 • Утврдување на влијание на климатските параметри врз развојот на овошните култури
Меѓународна соработка

Членовите на Катедрата учествуваат во следниве меѓународни и билатерални проекти:

 • COST Action 863 „Euroberry research-Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality &ovostarstvo1.gif Health”;
 • Comparative investigations of some berry fruits in Republic of Macedonia and Republic of Croatia;
 • Reproductive characteristics of queens;
 • Improvement of fruit and vegetable yields through the diffusion of sustainable production systems in 5 Balkan countries;
 • SEEDNet  за конзервирање и употреба на генетски ресурси од овошни култури.
Апликативна дејност
 • Контроланапроизводствонаовошенсаденматеријал
 • Изработка на  програми за подигање на овошни насади и формирање на пчеларници
 • Препораки на технолошки решенија при  подигање и одгледување на овошни насади
 • Стручно-техничка соработка во областа на пчеларството
 • Обука на индивидуални производители на овошје и пчелни производи
 • Утврдување на квалитетни карактеристики на овошните плодови, преработки од овошје и зеленчук и пчелни производи
 • Стручно-техничка соработка во областа на чување и преработка на овошјето
Патенти и други резултати

Создадени сорти овошјеovostarstvo2.gif
 • Круша - сорта црвена тревушка
 • Кајсија - сорта крупна скопјанка
 • Марела - сорта битолска марела
 • Џанка - сорти бистричка и петровка
Капацитети
ovostarstvo3.gif
 • Земјоделска површина за изведување практична настава со студенти од 11 ha;
 • Пчеларник со 30 пчелни семејства;
 • Експериментални ладилници со контролирани услови;
 • Лабораторија за испитување на квалитетот на преработките од овошје;
 • Експериментални соларни сушници. Членови на катедра

Img0271.jpg

 

 

Проф. д-р Лазар Сиваков
(во пензија)
Датум на раѓање:  12.06.1944

Наставна дејност:

Преработка на овошје и зеленчук

Стандардизација и чување на овошје и зеленчук

 

 

m0867.jpg

  

Проф.д-р Сребра Илиќ Попова

Датум на раѓање:  23.03.1965 година

Наставна дејност:
-Агроклиматологија

Магистерски труд: Промене у садржини важнијих састојака хлаѓених крушака у току складиштенја

Докторска дисертација:  Промени во составот, конзистенцијата и органолептичките својства кај крушите и јаболката чувани во современи и вонредни услови.

Научно поле на интерес: преработка на овошје и зеленчук

E-mail: sivakovl @zf.ukim.edu.mk

 

Магистерски труд: Утицај еколошких услова станишта различите надморске висине на принос и квалитет кромпира. Пољопривредни факултет Земун, 1993.

Докторска дисертација: Агроклиматске основе гајења памука у Македонији. Пољопривредни факултет Земун, 1996.

Научно поле на интерес: климатологија, екологија

E-mail: srebraip@zf.ukim.edu.mk

 

 

 

 

Img0178.jpg
 

Проф. д-р Христо Поповски
(во пензија)
Датум на раѓање:  08.08.1942

Наставна дејност:

-Специјално овоштарство

 

 

 

hrisula.gif

Проф. д-р Хрисула Кипријановска

Датум на раѓање:  28.01.1965

Наставна дејност:

-Пчеларство
-Квалитет и стандарди на земјоделски производи

 

Магистерски труд: Последици од градот врз вегетативните и генеративните органи кај јаболката, 1984

Докторска дисертација: Влијание на интензитетот на резидбата кај јаболката врз  вегетативниот пораст, приносот и квалитетот на плодовите, 1989

Научно поле на интерес: сорти овошје

 

Магистерски труд: Динамика на развој на крлежот Варроа јацобсони Оудеманс и мерки за негово сузбивање, 1994

Докторска дисертација: Влијание на продуктивноста на нектар и полен врз опрашувањето со пчели и приносот кај некои сорти бадем, 1999

Научно поле на интерес:медоносни растенија, пчелни производи, опрашување со пчели

E-mail: hrisulak@zf.ukim.edu.mk

 

 

 

 

 Img0322.jpg

Проф. д-р Марјан Кипријановски

Датум на раѓање:  03.07.1965

Наставна дејност:

-Производство на овошен саден материјал
-Општо овоштарство
-Подигање и одгледување на овошни насади
-Еко-овоштарство

 

 

 Img0316.jpg

 

 

 

Доц. д-р Љубица Каракашова

Датум на раѓање:
 26.07.1961

Наставна дејност:

-Преработка на овошје и зеленчук,
-Производство на безалкохолни пијалоци,
-Стандардизација на земјоделски производи

Магистерски труд:Влијание на височината на калемење и длабочината на садење врз вегетативната и репродуктивната активност на јаболката 1996

Докторска дисертација: Влијание на начинот на одгледување на  јагодите врз вегетативниот прираст и приносот, 2001

Научно поле на интерес:

Технологии на  производство на овошен саден материја, системи на огледување на овошни насади, подлоги и сорти од овошните култури

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 

Магистерски труд: Технолошка постапка за добивање на кашест сок од одделни сорти на кајсии 1996

Докторска дисертација: Соларно сушење на кајсии 2003

Научно поле на интерес: Преработка на овошје и зеленчук

E-mail: lkarakasova @zf.ukim.edu.mk

Img0429.jpg

д-р Бојан Поповски

Датум на раѓање: 29.04.1965

Наставна дејност:

Специјално оовштарство

 

 

Img0479.jpg

Помлад асистент д-р Тошо Арсов
 
Датум на раѓање: 18.02.1972

Наставна дејност:

-Производство на овошен саден материјал

-Општо овоштарство

-Подигање и одгледување на овошни насади

-Еко-овоштарство

 

 

 

 

Магистерски труд: Избор и проучување на автохтони типови на кајсии во Скопско, 1998

Докторска дисертација:

Научно поле на интерес: сорти овошје, селекција, агротехника

E-mail: bojanp_mk @yahoo. com

 

Магистерски труд: Тестирање на семенци од праска на заморени почви, 2003

Научно поле на интерес:

Технологии на  производство на овошен саден материја, системи на огледување на овошни насади, подлоги и сорти од овошните култури

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ; Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Лаборант: Ана Брајковска

 

 

 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна