Skip to content

За Факултетот arrow Лозарство и винарство arrow ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО | Испечати |
                                       КАТЕДРА ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО


Научна дејностlozarstvo.gif

 • Прибирање, евидентирање, колекционирање и испитување на автохтони сорти;
 • Проучување на интродуцирани сорти винова лоза;
 • Примена  на ампелотехнички мерки при производството на трпезно грозје;
 • Примена на методите на растителна биотехнологија во размножувањето на виновата лоза;
 • Електорфоретска анализа на автохтоните сорти винова лоза;
 • Органско производство на грозје;
 • Методи на винификација;
 • Специјални вина.

Меѓународна соработка
 • Рагионална соработка со земјите од Југоисточна Европа.
 • Соработка со  OIV - Меѓународно биро за лоза и вино - Париз, Франција..

Апликативна дејност
 • lozarstvo1.gif
 • Испитување на сортите винова лоза во колекциски насади;
 • Производство на вино во индивидуалниот сектор;
 • Стручно-техничка соработка во лозарското производство;
 • Стручно-техничка соработка во винарското производство;
 • Контрола на производство на лозов саден материјал;
 • Изработка на инвестициски програми за лозарството и винарството;
 • Изработка на елаборати за географска заштита на виното.


ЧЛЕНОВИ НА КАТЕДРАТА
 1. Д-р ПЕТАР Т. ХРИСТОВ, редовен професор (лична страна)
 2. Д-р МИХАИЛ К. ПЕТКОВ, редовен професор (лична страна)
 3. Д-р КРУМ С. БОШКОВ, редовен професор (лична страна)
 4. М-р Златко Прцуловски, помлад асистент
Katedra-za-loz.i.vin.gif

   Д-р Петар Христов

Редовен
професор

Датум на
раѓање:
21.06.1957

Наставна дејност:
Лозарство
Лозов саден материјал

  m0842.jpg Д-р Михаил Петков
Редовен професор

Датум на раѓање:  12.10.1959

Наставна дејност:
- винарство
- алкохолни пијалаци
- енохемија
- лозарство

Магистерски труд: Влијание на должината на кроење врз приносот и некои квалитетни својства кај сортите 'ркацители и смедеревка одгледувани во Струмичко. Земјоделски факултет, Скопје, 1986 г.

Докторска дисертација: Примена на интервентно зелено кроење кај виновата лоза и можности за регенерирање во истата вегетација. Земјоделски факултет, Скопје, 1993 г.
   
Научно поле на интерес: лозарство, саден материјал, подигнување на нови лозови насади

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
  Магистерски труд: Биолошки карактеристики на селекционите шипови и нивната примена при производството на специјални вина. Земјоделски факултет, Скопје 1989 г. 

Докторска дисертација: Утврдување на квалитетот  на вината во зависност од зрелоста на грозјето. Земјоделски факултет, Скопје, 1996 г.

Научно поле на интерес: винарство, лозарство

E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ;
       

 


 

  

         
Img0439.jpg Д-р Крум Бошков
Редовен професор

Датум на раѓање: 7.1.1966

Наставна дејност:
- лозарство
-органско           лозарство

  Img0451.jpg Лаборант Павлина Даскаловска
Магистерски труд: Ампелографска испитивања као основ за разврставање и оцену технолошких вредности белих винских сорти у условима Македоније. Пољопривредни факултет, Белград, 1996 г.
Докторска дисертација: Влијание на некои ампелотехнички мерки и технолошки постапки врз квалитетот на десертните вина. Земјоделски факултет, Скопје, 2003 г.  

Научно поле на интерес: технолошки карактеристики на сортите, органско лозарство


E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
  Одговорна за работата во:
Лозарската лабораторија бр.58

 • Винарска лабораторија бр.59
     


Златко Прцуловски
Магистер по земјоделски науки

Помлад асистент во наставно-научната област лозарство


E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
   
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна