Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Заверка на летен семестар 2016/17
Заверка на летен семестар 2016/17 | Испечати |

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН II, IV, VI и VIII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

pdf ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година 242.77 Kb


С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година
ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН II, IV, VI и VIII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

1. ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИНИ ЌЕ СЕ ВРШИ: ОД 19.06.2017година (понеделник) ДО 23.06.2017 година (петок) 
 -        При заверката студентите потребно е да ги обезбедат сите потписи и уредно пополнет семестрален лист со административна марка (ПП образец) од 50,00 денари.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС:
За електронско заверување на семестар потребно во табелата запишани семестри со клик на колоната Таксени во редот од тој семестар се отвора прозорче во кое може да се внесуваат СМС - кодови за таксени марки за уписот на тој семестар. Студентите треба да внесат таксени марки во противредност од 50 денари. Иницијално таксените марки нема веднаш да се валидирани и сумата извесно време ќе стои на 0, се дури не помине валидацијата. Доколку сте внеле погрешни СМС - кодови, после синхронизацијата системот ќе ве информира за грешката со порака на оваа страна така што ќе мора да внесете точни СМС - кодови. Хартиениот лист за заверка со уредно внесени податоци и валидна таксена марка се доставува на шалтерот за студентски прашања во периодот од 11:00 до 13:00 часот  

-        Заверка после предвидениот рок (во период до 15 работни дена) ќе се врши со надоместок од  500 денари, уплатени на жиро сметка на Факултетот,а заверка после предвидениот рок (во период над 15 до 30 работни дена) ќе се врши со надоместок од  2.000 денари.  

ПРИ ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОДИГНАТ ОД СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (соба бр. 38 А):

 -        ПОТВРДА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (доколку студентите не подигнале документи при заверка на зимскиот и уписна летниот семестар) ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФЗНХ (30 дена практична настава, која е задолжителназаконска обврска и која студентите треба да ја реализираат најдоцна до 14.9.2017 година, а без која студентите неможат да запишат наредна учебна година. Практичната настава се однесува и за студентите со запишан VIII семестар)

 -        СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ВО II, IV, VI и VIII семестар  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година.

-        СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШАЛЕ VIII СЕМЕСТАР (не подигнале документи за пријава на дипломски труд при уписот на летниот семестар) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ УПАТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМСКИ ТРУД (упатството за пријавување и насловите на темите се објавени на огласната табла и веб страната на ФЗНХ).

 
Н А П О М Е Н А: СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ НАЈМНОГУ ДВА ПОТПИСИЌЕ МОЖАТ ДА ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД 19,98 Евра (во денарска против вредност) ЗА СЕКОЈ ПОТПИС (НЕРЕАЛИЗИРАНИ ОБВРСКИ НА ПРЕДМЕТ НА I ЦИКЛУС СТУДИИ), УПЛАТЕНИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.    

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, соТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.
 
СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО НАЗНАЧЕНА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.                                             

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ


 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 2 гости на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна