Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Неорганска хемија
3+2
6
1.
Ботаника
3+2
8
2.
Процесна техника
3+2
6
2.
Биохемија
3+2
8
3.
Статистика
3+2
6
3.
Органска хемија
3+2
8
1.
Агроклиматологија
3+2
6
1.
Основи на економија
3+2
6
2.
Основи на сточарското производство
3+2
6
2.
Екологија
3+2
6
3.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
3.
Зоологија
3+2
6
 
Вкупно
 
15+10
30
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Микробиологија
3+2
6
1.
Технолошка микробиологија
3+2
6
2.
Генетика
3+2
6
2.
Аналитичка хемија
3+2
6
3.
ГМО
3+2
6
3.
Суровини од растително потекло
3+2
6
1
Економика на земјоделството
3+2
6
4.
Суровини од анимално потекло
3+2
6
2
Педологија
3+2
6
1
Самоникнати хранливи и отровни растенија
3+2
6
3
Основи на растително производство
3+2
6
2.
Функционална храна
3+2
6
 
 
 
 
3.
Физиологија на растенија
3+2
6
 
 
 
 
4.
Изборен модул (предмет 1)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Квалитет на почви и води
3+2
6
1.
Преработка од овошје и зеленчук
3+2
6
2.
Хигиена и санитација во производството на храна
3+2
6
2.
Преработка од полeделски производи
3+2
6
3.
Технологија на млеко и млечни преработки
3+2
6
3.
Технологија на вино и алкохолни пијалоци
3+2
6
4.
Сензорни својства на храната
3+2
6
4.
Технологија на месо и преработки од месо
3+2
6
1.
Природни, ароматични и лековити суровини
3+2
6
1.
Прописи за квалитет и безбедност на храна
3+2
6
2.
Изборен модул (предмет 2)
3+2
6
2.
Управување со квалитет
3+2
6
 
 
 
 
3.
Изборен модул (предмет 3)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Микробиолошки опасности на храна
3+2
6
1.
Управување со квалитет и безбедност на храна
3+2
5
2.
Хемиско-физички опасности на храна
3+2
6
2.
Контрола на храна
3+2
5
3.
Прехранбено инженерство
3+2
6
3.
Амбалажа и пакување на храна
3+2
5
4.
Квалитет и безбедност на добиточна храна
3+2
6
4.
Трошоци и калкулации
3+2
5
1.
Основи на заштита на растенија и животна средина
3+2
6
5.
Дипломска работа
0+5
5
2.
Извори на загадување во земјоделството
3+2
6
1.
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
5
3.
Изборен модул (предмет 4)
3+2
6
2.
Здравствена заштита на животни
3+2
5
 
 
 
 
3.
Комуникација и едукација за безбедност на храна
3+2
5
 
 
 
 
4.
Изборен модул (предмет 5)
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ

pdf КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ПП 928.58 Kb
 
< Претходно

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна