Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow АГРОЕКОНОМИКА
АГРОЕКОНОМИКА | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА – АГРОЕКОНОМИКА

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Математика
3+2
6
1.
Екологија
3+2
8
2.
Механизација
3+2
6
2.
Основи на економија
3+2
8
3.
Основи на сточарско производство
3+2
6
3.
Ботаника
3+2
8
1.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
1.
Биохемија
3+2
6
2.
Агроклиматологија
3+2
6
2.
Зоологија
3+2
6
3.
Хемија
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Статистика
3+2
6
1.
Аграрна политика
3+2
6
2.
Економика на земјоделството
3+2
6
2.
Агроменаџмент
3+2
6
3.
Основи на растително производство
3+2
6
3.
Модели и анализи во земјоделството
3+2
6
4.
Педологија
3+2
6
4.
Задругарство
3+2
6
1.
Генетика
3+2
6
1.
Изборен модул (предмет 1)
3+2
6
2.
Микробиологија
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Агробизнис
3+2
6
1.
Управување со квалитет
3+2
8
2.
Основи на агромаркетинг
3+2
6
2.
Трошоци и калкулации
3+2
8
3.
Менаџмент на фарми
3+2
6
3.
Агропретприемништво
3+2
8
4.
Организација на труд
3+2
6
1.
Изборен модул (предмет 3)
3+2
6
1.
Изборен модул (предмет 2)
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Рурален развој
3+2
6
1.
Финансиски менаџмент
3+2
5
2.
Сметководство на фарми
3+2
6
2.
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
5
3.
Таксации во земјоделството
3+2
6
3.
Анализа на работење
3+2
5
4.
Планирање и проектирање
3+2
6
4.
Дипломска работа
0+5
5
1.
Изборен модул (предмет 4)
3+2
6
1.
Изборен модул (предмет 5)
3+2
5
 
 
 
 
2.
Меѓународна аграрна политика
3+2
5
 
 
 
 
3.
Изборен предмет од други насоки
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА АГРОЕКОНОМИКА

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1.
Аграрна политика
3+2
6

2.
Агропретприемништво
3+2
6

3.
Анализа на работење
3+2
6

4.
Рурален развој
3+2
6

5.
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
6

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
pdf АГРОЕКОНОМИКА ПП 774.69 Kb

2013
pdf Агроеконоика СП ПП 1.25 Mb

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна