Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Неформално образование arrow Неформално образование
Неформално образование | Испечати |
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Факултетот нуди различни форми на обуки, курсеви, семинари и работилници од соодветни об-
ласти, во сопствена организација или во сорабока со други институции. Ова образование нуди
можност учесниците да го надградат своето знаење/вештини за новите технологии и да се ин-
формираат за новите трендови во земјоделството, храната и животната средина.
После завршувањето на обуката, Факултетот издава соодветен сертификат во кој се наведуваат
видот и формата на образованието и обемот на стекнатото знаење.

pdf Решение за верификација на установата за образование на возрасните Факултет за земјоделски науки и храна при УКИМ Скопје, за реализација на посебната програма Овоштар 2.48 Mb

ЦИПОЗ - ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕНЕТИ ИСТРАЖУВАЊА И ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО


ЦИПОЗ е формиран во 2002 година со цел да ја олесни работата на Факултетот и на наставниот кадар во следниве области:
 • Издавање книги и прирачници;
 • Организирање курсеви и обуки;
 • Апликативна дејност;
 • Соработка со земјоделски производители и прехранбена индустрија;
 • Реализација на меѓународни проекти;
 • Регистрација на иновации и патенти;
 • Трансфер на технологии.
 

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна