Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Неформално образование arrow Неформално образование
Неформално образование | Испечати |
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Факултетот нуди различни форми на обуки, курсеви, семинари и работилници од соодветни об-
ласти, во сопствена организација или во сорабока со други институции. Ова образование нуди
можност учесниците да го надградат своето знаење/вештини за новите технологии и да се ин-
формираат за новите трендови во земјоделството, храната и животната средина.
После завршувањето на обуката, Факултетот издава соодветен сертификат во кој се наведуваат
видот и формата на образованието и обемот на стекнатото знаење.

pdf Решение за верификација на установата за образование на возрасните Факултет за земјоделски науки и храна при УКИМ Скопје, за реализација на посебната програма Овоштар 2.48 Mb

ЦИПОЗ - ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕНЕТИ ИСТРАЖУВАЊА И ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО


ЦИПОЗ е формиран во 2002 година со цел да ја олесни работата на Факултетот и на наставниот кадар во следниве области:
  • Издавање книги и прирачници;
  • Организирање курсеви и обуки;
  • Апликативна дејност;
  • Соработка со земјоделски производители и прехранбена индустрија;
  • Реализација на меѓународни проекти;
  • Регистрација на иновации и патенти;
  • Трансфер на технологии.
 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Анкета

Што мислите за новата страна
 
opitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ