Skip to content

About Faculty
Резултати од уписи 2018/19 | Print |
There is no translation available at this moment

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Хортикултура модул_хортикултура, модул_градинарство и цвеќарство - Вонредни 335.92 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Преработка на земјоделски производи - Државна квота 333.92 Kb


pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Поледелство - Државна квота.pdf 333.97 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Квалитет и безбедност на храна - Државна квота 339.56 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Квалитет и безбедност на храна - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител 334.30 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Квалитет и безбедност на храна - Вонредни 334.41 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Заштита на растенијата-Фитомедицина - Државна квота 335.58 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Заштита на растенијата-Фитомедицина - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител 334.51 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Екоземјоделство - Државна квота 333.10 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Екоземјоделство - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител 333.43 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Анимална биотехнологија - Државна квота 333.95 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Анимална биотехнологија - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител 334.58 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Анимална биотехнологија - Вонредни 334.37 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Агроекономика - Специјални услови.pdf 333.75 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Агроекономика - Државна квота 336.09 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Агроекономика - Вонредни 333.62 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Овоштарство, лозарство и винарство - Државна квота 336.00 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Овоштарство, лозарство и винарство - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител 334.30 Kb

pdf Решение за прием на кандидати од прв уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2018-2019-Овоштарство, лозарство и винарство - Вонредни 333.74 Kb
 
< Prev   Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Уписи - III Циклус 2018/19

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Магистерски теми

Докторски теми

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?