Skip to content

About Faculty arrow About Faculty arrow Documents
Акти и документи | Print |
There is no translation available at this moment
ПРАВИЛНИК за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19

ЗАКОН ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

На 08.05.2018 година се испечати „Службен весник„ бр. 82, со законот за високо образование. Во прилог Ви го доставуваме  линкот http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVO-NOV%20Sl.vesnik%20br.%2082%20od%208.5.2018.pdf.

Интерен оглас 01/2020

 

Завршна сметка за 2021

pdf 603_Завршна сметка 2021

pdf 631_Завршна сметка 2021

pdf 788_Завршна сметка 2021

pdf ФЗНХ_Даночен биланс 2021

Завршна сметка за 2020

pdf Завршна сметка дел 1

pdf Завршна сметка дел 2


Завршна сметка за 2019

pdf ZS 2019 603

pdf ZS 2019 631

pdf ZS 2019 785

pdf ZS 2019 788


Завршна сметка за 2018

pdf zs_2018 603
pdf zs  2018 788
pdf zs_2018 785
pdf zs_2018 631

 
Завршна сметка за 2017

pdf zs_2017_603 1.84 Mb
pdf zs_2017_785 1.56 Mb
pdf zs_2017_788 1.65 Mb

Завршна сметка за 2016

pdf zs_2016_603 1.78 Mb
pdf zs_2016_785 1.69 Mb
pdf zs_2016_788 1.94 Mb


Одлука за определување на службено лице за посредување со информации

Документи:

pdf  Универзитетски гласник (бр. 418, 30 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите и правила за за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

pdf Универзитетски гласник (бр. 417, 29 Јануари 2019) – Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

pdf  Универзитетски гласник (број 411, (05 Ноември 2018)) – Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

pdf Универзитетски гласник (број 397, (21 Март 2018)) – Правилникот за организирање на издавачка дејност на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

pdf Универзитетски гласник (број 284, 17 март 2014) – Правилникот за начинот на работа на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, работните тела и институтите како организациони единици на Факултетот.

pdf Универзитетски гласник (број 373, 29 август 2017) – Правилникот за внатрешна организација и Правилник за систематизација на работни места на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.ЕТИЧКИ КОДЕКС

- УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” СКОПЈЕ -

1.     Првата цел на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” е Знаењето, а основните вредности се Вистината, Доброто и Убавината.

2.     На Универзитетот секој е одговорен за своето однесување и дејствување.

3.     На Универзитетот сите се колеги, работат заедно на науката и образованието и следат исти етички, човечки и работни вредности.

4.     Сите на Универзитетот го чуваат неговиот углед, како и својот личен углед.

5.     Односите на Универзитетот се градат врз достоинството и самодостоинството на неговите институции, дејци и студенти, во нивните меѓусебни односи владее лојалност, почитување и заштита на заедничките интереси.

6.     Универзитетот ги одгледува општите и своите академски традиции.

7.     Универзитетските институции, дејци и студенти се еднакви и рамноправни.

8.     Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” се застапува за единствен свет и го брани плурализмот на сознанијата.

9.     Работата на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” е јавна.

10.   На Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” се применуваат највисоките норми на етичко однесување на интелектуалци.

Нормите на овој етички кодекс на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се задолжителни за сите негови наставници и студенти - кои се обврзуваат со својата чест да ги чуваат и извршуваат. 

Choose Your Language/Избери јазик

Promotional video

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Accreditation certificate

CERTIFICATE FOR ACCREDITATION NO. LT-о5о, to fulfill the standard MKC EN ISO / IEC 17025: 2006

pdf Accreditation Certificate 2018

pdf Attachment to the certificate lt-050-2018

Poll

What do you think about this page?
 

Contact and location

Contact and Location

Erazmus

Information about study programme


Information about study programme:

Evaluation

Evaluation

JAFES '22


jafes_cover_pageweb.jpgopitnopole.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ