Skip to content

About Faculty arrow Science and Application
Science and Application
RENAISSANCE | Print |
There is no translation available at this moment
Invitation to Tender

You are invited to submit your tender documentation for Event Organization, for the purposes of the Project RENAISSANCE, implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje and funded by the programme INTERREG IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020.   The tender documentation is available here.

Invitation to Tender

 You are invited to submit your tender documentation for Reproduction of communication, informative and training material, for the purposes of the Project RENAISSANCE, implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje and funded by the programme INTERREG IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020.  

The tender documentation is available here.


 
ПРОЕКТ: DIVAGRI | Print |
There is no translation available at this moment
logoa.png
DIVAGRI Project

Патеки за диверзификација на приходите во Африка преку циркуларни и
биолошки-базирани иновации во земјоделството - DIVAGRI        

ПРОГРАМА: H2020 на Европска Комисија  

ГЛАВЕН ИСТРАЖУВАЧ ОД УКИМ:  Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ  

АКАДЕМСКИ ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА:      

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Тошо Арсов
Проф. д-р Александра Мартиновска Стојческа
Проф. д-р Ивана Јанеска Стаменковска
Проф. д-р Миле Марковски
М-р Стојанче Нечковски    

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:  

  • Воспоставување и активирање на Заедниците за практики (Communities of Practice) со цел да се олеснат партнерските соработки со засегнатите страни во целните региони.
  • Утврдување на агрономските, економските, социјалните екстерналии, како и оние поврзани со животната средина низ целиот земјоделско-прехранбен ведносен синџир во целните региони.
  • Утврдување на постоечките стратегии за комерцијализација и бизнис модели низ целиот вредносен синџир за секое одделно производство (култура/производ).
  • Поврзување на научните сознанија со традиционалното познавање со цел да се капитализира постоечката експертиза во однос на тековно применетите одржливи практики.
  • Осигурување дека технолошки развој и трансфер во рамките на проектот се базирани на локалните потреби, како и дека нивното усвојување демонстрира висок потенцијал на прифаќање.
  • Генерирање на споредливи податоци кои ќе овозможат споредба помеѓу земјите и споделување на најдобрите практики од субсахарскиот регион.    

ЛИНК: DIVAGRI
 
International Projects | Print |
International Projects 2010-2022

 
Документи за аплицирање на меѓународни проекти | Print |
There is no translation available at this moment
Документи за аплицирање на меѓународни проекти 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 8 of 12

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Accreditation certificate

CERTIFICATE FOR ACCREDITATION NO. LT-о5о, to fulfill the standard MKC EN ISO / IEC 17025: 2006

pdf Accreditation Certificate 2018

pdf Attachment to the certificate lt-050-2018

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ