Skip to content

About Faculty arrow Laboratory list
Laboratory list
Компјутерска лабораторија | Print |
There is no translation available at this moment
Компјутерска лабораторија

КОМПЈУТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА

Намена и опис на компјутерската лабораторија

Во рамките на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, УКИМ во Скопје, постојат поголем број лаборатории, за кои е потребна најсовремена, стабилна и безбедна информатичка- комуникациска опрема за подобра комуникација, автоматска обработка на податоци, презентација на резултатите од истражувањата и полесен достап до информации и податоци, заштедувајќи време и потрошен материјал и достапност на информациите до пошироката јавност.

lab.jpg

Водејќи се од стратегија на Владата, за развојот на научно-истражувачката работа и програмата за опремување на лаборатории со цел зајакнување на научно-истражувачката и апликативната инфраструктура на државните високообразовни и јавните научни установи, се опреми–компјутерска лабораторија достапна за студентите, професорите и другите вработени на Факултетот.

Компјутерската лабораторија е достапна за поголем број на клиенти (студенти, професори, асистенти, лаборанти, истражувачи и др.).

Компјутерската лабораторија ќе биде достапна за јавните високообразовни установи и јавни научни установи; приватни високообразовни установи и приватни научни установи; физички лица и фирми.

Со имплементирањето на оваа лабораторија се обезбедува можност за  компатибилност и комуникација со другите држави, спремност за произведување кадар способен за современа научна-истражувачка работа, зголемување на продуктивноста во истражувачката работа, оспособување на истражувачкиот кадар за брзо одлучување и предлагање на одлуки, обезбедување интерактивна настава со користење на модерната информатичка технологија како наставна алатка за обука на идните кадри, модернизација на ИТ сервисите што ги користат студентите и вработените, а со тоа и подобро функционирање на Факултетот.


Опрема и просторни капацитети:

Просторија опремена со 20 Персонални компјутери Lenovo Thinkcentre CPU Intel core i5, со монитор  Lenovo ThinkVision 17'', Lenovo Soundbar Speakers, NIC 1000Base-T, WiFI

Мрежна опрема:

Linksys SRW2024G 1000Base-T

Linksys WRT54GL

Серверска просторија:

Rack:

Сервер IBM System x3650 M3

UPS

 

Интернет пристап е обезбеден од Универзитетската компјутерска мрежа.

За повеќе информации: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=57&glavno=49

 


 

 
MILK AND DAIRY PRODUCTS CONTROL LABORATORY | Print |
The laboratory is located in several rooms of the Faculty of Agriculture Sciences and Food, with an overall area of 90m2.

Equipment
 • Lactoscan;
 • Charm luminator;
 • Gerber centrifuge;
 • Viscometer;
 • Refractmeter;
 • Cooling tank;
 • Butch tank (paseurizater).

Read more...
 
FEED AND FOOD QUALITY CONTROL LABORATORY | Print |
The Laboratory is located on the first and second floor of the Faculty, with an overall area of 40m2.

Equipment
 • Analytical balance
 • Technical balances (2);
 • Laboratory oven (2);
 • Water bath;
 • Muffle furnace (2);
 • Water distillator;
 • Digesters (2);
 • Kjeldahl apparatus (digestion and distillation);
 • Soxllet apparatus (extraction and heating);
 • Crude fibre set.

Read more...
 
LABORATORY FOR BIOCHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY AND GMO CONTROL | Print |
The laboratory is located on the second floor of the Faculty of Agriculture Sciences and Food, with an overall area of 140m2.

Equipment
 •  DNA Genetic Analyzer;
 • Real Time PCR apparatus;
 • Thermal cyclers;
 • Spectrophotometer;
 • Electrophoresis sets with G-box;
 • Elisa reader;
 • Other biochemical equipment (balances, centrifuges, pH meters, stirrers).

Read more...
 
LABORATORY FOR ANALYSES OF WINE AND ALCOHOLIC BEVERAGES | Print |
The Laboratory belongs to the Department of Viticulture and Enology. It is located on the second floor of the Faculty, room number 55, with an overall area of 40 m2. The Laboratory is equipped with apparatus and instruments for analyses of the main chemical characteristics of wine and alcoholic beverages.

Analyses

 • Chemical characteristics of grape, wine and alcoholic beverages;
 • Sensory analyses of grape, wine and alcoholic beverages;
 • Analyses of phenol content of red and white wines.
Analyses are being conducted in accordance with the internationally recognized methods of the OIV (International Organization of Vine and Wine).

Read more...
 

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center
We have 1 guest online

Промоција на дипл. студенти

Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.03.2019

Магистерски теми

Докторски теми

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?