Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Заверка на семестар 2017/18 - прв циклус
Заверка на семестар 2017/18 - прв циклус | Print |
There is no translation available at this moment

С О О П Ш Т Е Н И Е

 ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН II, IV, VI и VIII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗАЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

 

1. ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИНИ ЌЕ СЕ ВРШИ:

ОД 18.06.2018 година (понеделник)

ДО 25.06.2018 година (понеделник)

 

Потребни документи за заверка на семестар:

 

·           Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;

·         Формулар за заверка на семестар со уплатница за административна такса од 50,00 денари (соопштението за уплата на административна такса ќе го најдете на веб страната на ФЗНХ или од фотокопирницата на Факултетот);

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС: За електронско заверување на семестар потребно во табелата за пишани семестри со клик на колоната Таксени во редот од тој семестар се отвора прозорче во кое може да се внесуваат СМС – кодови за таксени марки за уписот на тој семестар. Студентите треба да внесат таксени марки во противредност од 50 денари. Иницијално таксените марки нема веднаш да се валидирани и сумата извесно време ќе стои на 0, се дури не помине валидацијата. Доколку сте внеле погрешни СМС - кодови, после синхронизацијата системот ќе ве информира за грешката со порака на оваа страна така што ќе мора да внесете точни СМС – кодови.

-        Заверка после предвидениот рок (во период до 15 работни дена) ќе се врши со надоместок од  500 денари, уплатени на жиро сметка на Факултетот,а заверка после предвидениот рок (во период над 15 до 30 работни дена) ќе се врши со надоместок од  2.000 денари.

 

ПРИ ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОДИГНАТ ОД СТУДЕНТСКИПАРЛАМЕНТ (соба бр. 38 А):

-        ПОТВРДА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (доколку студентите не подигнале документи при заверка на зимскиот и уписна летниот семестар) ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФЗНХ (30 дена практична настава, која е задолжителна законска обврска и која студентите треба да ја реализираат најдоцна до 14.9.2017 година, а без која студентите неможат да запишат наредна учебна година.Практичната настава се однесува и за студентите со запишан VIIIсеместар)

-        СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ВО II, IV, VI и VIII семестар  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018година.

 

 

 

 

 

Н А П О М Е Н А:

СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ НАЈМНОГУ ДВА ПОТПИСИЌЕ МОЖАТ ДА ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД 19,98 Евра (во денарска противвредност) ЗА СЕКОЈ ПОТПИС (НЕРЕАЛИЗИРАНИ ОБВРСКИ НА ПРЕДМЕТНА I ЦИКЛУС СТУДИИ),УПЛАТЕНИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.  

 

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА НЕРЕАЛИЗИРАН ПОТПИС, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.

СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО НАЗНАЧЕНА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.

 

 

 

 

                                                      ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

 
< Prev   Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center
We have 1 guest online
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?