Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Настан: 06.02.2019- Матично книговодство, селекција...
Настан: 06.02.2019- Матично книговодство, селекција... | Print |
There is no translation available at this moment
Oдржување на настан поврзан со активноста со Матично книговодство, селекција и следење на состојбите во свињарството на Р.Македонија во 2018 година.

На 6.2.2019 година на ФЗНХ ќе се одржи еднодневен настан,  со учество на поголем број на македонски свињарски фарми и компании од овој под-сектор во сточарството, според  следната  aгeндa:
10:30-11:00
  Прием и регистрација на учесници  
11:00-12:30
  Преглед на постигнатите резултати во свињарството на Р.Македонија во 2018, Проф.д-р Владо Вуковиќ, ФЗНХ  
12:30-13:00
  Препораки, насоки и општа дискусија според наодите на извештајот, Проф.д-р Владо Вуковиќ и сите учесници  
13:00 
Заеднички ручек
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Акредитации

Акредитации
We have 2 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

100 год. Академик Филиповски

  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ