Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Настан: 06.02.2019- Матично книговодство, селекција...
Настан: 06.02.2019- Матично книговодство, селекција... | Print |
There is no translation available at this moment
Oдржување на настан поврзан со активноста со Матично книговодство, селекција и следење на состојбите во свињарството на Р.Македонија во 2018 година.

На 6.2.2019 година на ФЗНХ ќе се одржи еднодневен настан,  со учество на поголем број на македонски свињарски фарми и компании од овој под-сектор во сточарството, според  следната  aгeндa:
10:30-11:00
  Прием и регистрација на учесници  
11:00-12:30
  Преглед на постигнатите резултати во свињарството на Р.Македонија во 2018, Проф.д-р Владо Вуковиќ, ФЗНХ  
12:30-13:00
  Препораки, насоки и општа дискусија според наодите на извештајот, Проф.д-р Владо Вуковиќ и сите учесници  
13:00 
Заеднички ручек
 
< Prev   Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center
We have 1 guest online
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?