Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow Заверка на летен семестар 2022
Заверка на летен семестар 2022 | Print |
There is no translation available at this moment

Заверка на летен семестар 2022С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА  ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 година
ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ  
Заверката на ЛЕТНИОТ семестар во учебната 2021/202 година, за сите студенти на втор циклус студии ќе се врши    
23.06.2022 година (четврток) до 29.06.2022 година (среда)   И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:
·         Студентите од   I година           23.06.2022 година (четврток)  
·         Студентите од  II година           24.06.2022 година (петок)  
·         Студентите од III година          27.06.2022 година (понеделник)
·         Студентите од IV година          28.06.2022 година (вторник)
·         Студенти на втор циклус студии 29.06.2022 (среда)   

Потребни документи за заверка на семестар:
·       Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
·       Формулар за заверка на семестар; 
ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ


С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА  ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 година
ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ  
1.   Заверката на летниот семестар во учебната 2021/2022 година, за сите редовни студенти ќе се врши во периодот од      
23.06.2022 година (четврток) до 29.06.2022 година (среда)   И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:
·         Студентите од I година              23.06.2022 година (четврток)           
·         Студентите од  II година           24.06.2022 година (петок)           
 ·         Студентите од III година          27.06.2022 година (понеделник)
·         Студентите од IV година          28.06.2022 година (вторник)
·         Студенти на втор циклус студии 29.06.2022 (среда)   
  • При заверката на семестарот потребно е поднесување пополнет семестрален лист за летниот семестар.
  УСЛОВИ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ
1.     Студентот може да го завери летниот семестар само ако ги исполнил академските обврски за сите предмети што ги запишал во дадениот семестар.
-         Потврда за исполнети академски обврски за предмет претставува добиен потпис од наставникот во индексот на студентот и во електронскиот I KNOW систем.

 2.     Семестарот може да се завери и без потпис за предметите за што се плаќа НАДОМЕСТ од 3,33 евра за секој кредит за нереализирана обврска на предмет (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), односно надомест од 6,66 евра за секој кредит за нереализирана обврска на предмет (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност) за студентите запишани во квота кофинансирање, на жиро-сметката на Факултетот (незаверените предмети не може да се полагаат, уплатата се врши за да можат да се заверат останатите, реализирани потписи).

3.     Студентот нема право да ги полага испитите по предметите за кои не ги исполнил академските обврски (нема потпис).
Овие предмети, студентот е должен да ги презапише и ислуша во следната учебна година.  

-        Сите редовни студенти ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 година. (ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ  бр. 38 А)    
 
 
ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ :
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ,
Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1,
СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ,
ПРИМАЧ:  НАРОДНА БАНКА НА РМ.
 
   
                                                               ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ    
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ