Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow Програма за обука во Германија
Програма за обука во Германија | Print |
There is no translation available at this moment


docx application_form_north_macedonia

 

docx bewerbungsformular_nordmazedonien

 

pdf flayer_qualification_north_macedonia

 

pdf flayer_qualifizierung_nordmazedonien

 

pdf programmbroschuere_qualifizierung_nordmazedonien

 

pdf programme_brochure_qualification_north_macedonia

 


ГИЗ Северна Македонија ја идентификуваше Вашата институција како соодветен партнер за споделување на документите и идентификување на потенцијалните млади професионалци од Северна Македонија кои ќе аплицираат за програмата за обука во Германија.

 

ГИЗ ќе ја спроведе оваа програма за професионална квалификација во име на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ) и Државната канцеларија на Северна Рајна- Вестфалија (НРВ). Главната компонента на оваа програма се имплементира во Германија (НРВ) и решава два големи проблеми во Северна Македонија: невработеност кај младите и недостаток на квалификуван кадар – преку обезбедување специјализирано знаење за младите Македонци во економските сектори ориентирани кон иднината, како и практично искуство.

 

Програмата ќе обезбеди квалификација ориентирана кон практиката за студенти (кои имаат завршено најмалку 5-ти семестар во 02/2022 година), дипломирани студенти од универзитет, практиканти (во последната година на обука), дипломирани студенти од средни технички училишта (колеџи) и млади професионалци (со помалку од 1 година работно искуство) кои сакаат да станат идни професионалци и менаџерски кадар во економските сектори кои се важни за општинските услуги. Идниот професионален фокус на апликантот треба да биде во една од следниве области: циркуларна економија и рециклирање, архитектура и енергетски ефикасна градба, деловна администрација, дигитализација и ИТ, снабдување со енергија и обновливи енергии, управување со животната средина и зелена економија, машинство, урбанистичко планирање, третман на вода и отпадни води и економија.

 

Фазата за аплицирање започна на 01 август и ќе трае до 12 септември 2021 година. Претходно избраните апликанти ќе бидат интервјуирани од претставници на ГИЗ во Скопје на крајот на септември/ почеток на октомври 2021 година. Најдобрите апликанти ќе бидат избрани во потесен избор за квалификациската програма; сепак, тие се уште треба да го поминат усогласувањето со барањата на германските компании/ институции и курс по германски јазик на Гете институтот во Скопје. Програмата за обука ќе се одвива во Северна Рајна- Вестфалија (НРВ) од април до јули (октомври) 2022 година. Повеќе детали за програмата може да се најдат во приложените документи.

 

Ви ги испраќаме соодветните документи на англиски и германски јазик:

  1. Bewerbungsformular Nordmazedonien.docx (апликација на германски јазик)
  2. Application Form North Macedonia.docx (апликација на англиски јазик)
  3. Programmbroschuere Qualifizierung Nordmazedonien.pdf (брошура на германски јазик)
  4. Programme brochure Qualification North Macedonia.pdf (брошура на англиски јазик)
  5. Flayer Qualifizierung Nordmazedonien.pdf (флаер на германски јазик)

6.     Flayer Qualification North Macedonia.pdf (флаер на англиски јазик)

Ве молиме, споделете ги овие документи на вашите страници на социјалните мрежи со предложениот текст (променете го по потреба):

„Нова програма за обука за млади Македонци во Германија/Северна Рајна-Вестфалија 2022 година – краен рок за аплицирање: 30.09.2021 година“ – формулари за информации и апликации погледнете подолу. Доколку сакате да аплицирате, преземете и пополнете го формуларот за апликација и испратете го до посочената адреса.

 

Повикот е објавен на страниците на ГИЗ на социјалните мрежи на следните линкови:

 

https://www.facebook.com/gizskopje/posts/2883138612000503

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6830463855882199040/

 

 

 

=======================================================================================================================================

 

Dear Ladies and Sirs,

 

GIZ North Macedonia identified Your institution as a strong and appropriate partner for sharing the documents and identifying the potential young professionals from North Macedonia to apply for the training programme in Germany.

 

GIZ will implement this professional qualification programme on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the State Chancellery of North Rhine-Westphalia (NRW). The main component of this programme is implemented in Germany (NRW) and addresses two major problems of North Macedonia: youth unemployment and shortage of skilled staff – by providing young Macedonians with specialised knowledge in future-oriented economic sectors as well as with practical experience.

 

The programme will provide practice-oriented qualification for students (having completed at least the 5th semester in 02/2022), university graduates, apprentices (in their last year of training), graduates from technical high schools (colleges) and young professionals (with less than 1 year work experience) who want to become future professionals and managerial staff in economic sectors which are important for municipal services. The applicant´s future professional focus should be in one of the following areas: circular economy and recycling, architecture and energy-efficient construction, business administration, digitalisation and IT, energy supply and renewable energies, environmental management and green economy, mechanical engineering, urban planning, water and wastewater treatment and economics.

 

The application phase started from 01st August and will run until 12th September 2021. The pre-selected applicants will be interviewed by GIZ representatives in Skopje end of September/ beginning of October 2021. The most convincing applicants will be selected for a shortlist for the qualification programme; however, they still have to pass the matchmaking with the demand of German companies/ institutions and German language course at Goethe Institute in Skopje. The training programme will be taking place in North Rhine-Westphalia (NRW) from April until July (October) 2022. More details for the programme could be found in the enclosed documents.

 

We are sending you the relevant documents in English and German:

  1. Bewerbungsformular Nordmazedonien.docx (Application in German)
  2. Application Form North Macedonia.docx (Application in English)
  3. Programmbroschuere Qualifizierung Nordmazedonien.pdf (Brochure in German)
  4. Programme brochure Qualification North Macedonia.pdf (Brochure in English)
  5. Flayer Qualifizierung Nordmazedonien.pdf (Acquisition Flyer in German)

6.     Flayer Qualification North Macedonia.pdf (Acquisition Flyer in English)

Please share these documents on your social media pages with the proposed transcript (change it, if necessary):

„New Training Programme for young Macedonians in Germany/North Rhine-Westphalia 2022 – deadline for application: 30.09.2021” – information and application forms see below. If you want to apply, please download and complete the application form and send it to the indicated mailbox.”

 

The call has been announced on GIZ social media pages on the following links:

 

https://www.facebook.com/gizskopje/posts/2883138612000503

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6830463855882199040/

 

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ