Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow ПРАКТИКАНСТВО НА СТУДЕНТИ
ПРАКТИКАНСТВО НА СТУДЕНТИ | Print |
There is no translation available at this moment
ПРИЈАВА ЗА ПРАКТИКАНСТВО НА СТУДЕНТИ

Име на правното лице:   КАМ ДОО Илинден, со седиште на Ул. 35 Бр.39 населба Илинден, со ЕДБ: 4030999361839 и ЕМБС: 5294576, застапувано од Управител Трајче Цветановски Лице за контакт:
Јована Ангелова, работна позиција - Соработник за грижа за вработени(Сектор за човечки ресурси)

Е-адреса на лицето за контакт и телефон: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , контакт телефон:071/364-892

Број на практиканти: Во договор со факултетите

Сектори:

Човечки ресурси:
 • Правен факултет
 • Психологија
Правна Служба:
 • Правен факултет
ИТ
 • Факултет за електротехника и информатички технологии - смерови:

Маркетинг:
 • Факултет за ликовна уметност - смер Графички дизајн
Набавка:
 • Факултет за земјоделски науки и храна - смерови:
 • Квалитет и безбедност на храна
 • Производство и преработка на земјоделски производи и храна
 • Овоштарство, лозарство и винарство
 • Полјоделство
 • Екоземјоделство
 • Анимално производство
Контрола на квалитет:
 • Факултет за земјоделски науки и храна - смерови:
 • Квалитет и безбедност на храна
 • Производство и преработка на земјоделски производи и храна
 • Анимално производство
 • Овоштарство, лозарство и винарство
 • Ветеринарен факултет - смер - Безбедност на храна
 • Технолошко металуршки факултет - смер - Прехрамбена технологија и биотехнологија
Опрема и градба:
 • Градежен факултет - Смер:Градежништво
 • Архитектонски факултет
 • Електроенергетски системи (ЕЕС)
Експанзија ·        
Електроенергетски системи (ЕЕС)
Градежен факултет - Смер:Градежништво
Физичка безбедност - Студиска програма по приватна и корпоративна безбедност
Маркетинг:
 • Економски факултет - смер Маркетинг
Набавка:
 • Економски факултет - смерови:
 •  Е-Бизнис
 • Економија
 • Меѓународна трговија
 • Манаџмент и претприемништво
 • Финансии

Продажба:
 • Економски факултет - смерови:
 • E-бизнис
 • Меѓународна трговија
 • Менаџмент и претприемништво
 • Економија
 • Финансии

Сметководство:
 • Економски факултет - смерови:
 • Сметководство и ревизија
 • Финансии

Контролинг:
 • Економски факултет - смерови:
 • Сметководство и ревизија
 • Финансии

Ревизија:

Економски факултет - Смер: Сметководство и ревизија
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 2 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ