Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow ОБУКА-МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА
ОБУКА-МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА | Print |
There is no translation available at this moment
ОБУКА ЗА ПРИМЕНА НА МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ВО ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА ВО СТОЧАРСТВОТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТОЧАРСТВО ВО БЕЛГРАД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
2p.jpg

Во текот на месец јули, д-р Зоран Т. Поповски – редовен професор на ФЗНХ и член на Европската академија организираше обука за примена на методи базирани на PCR на Институтот за сточарство во Белград. Обуката се состоеше од теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел опфати содржини поврзани со структурата и функцијата на нуклеинските киселини, потоа теоретски основи за нивна изолација, електрофореза, квантификација, дигестија, мултипликација, хибридизација и секвенционирање, како и содржини поврзани со структурата и функцијата на протеините. Во рамки на овој теоретски дел стана збор и за примената на генетското инженерство во светот на животните, генетските модификации и клонирањето на животните, како и за биоетиката како дисциплина која е основа за соодветна и хумана примена на овие нови технологии во анималното производство. Секоја од овие содржини беше проследена со примери за практична примена на молекуларните методи во различни гранки од сточарството преку т.н. селекција потпопогната со маркери (Marker Assisted Selection – MAS). Теоретскиот дел од обуката траеше 10 часа.

Практичниот дел се состоеше од индивидуална работа на сите 5 млади научници од институтот во: изолација, електрофореза, амплификација и дигестија на ДНК изолирана од крв од овци, а како целни гени кои служеа како маркери се користеа гените за aS1-казеинот и за b-лактоглобулинот. Во текот на практичната работа младите истражувачи се обучија самостојно да изолираат ДНК со примена на соодветен кит, да подготвуваат работни раствори за електрофореза на нуклеинските киселини, да визуелизираат изолирана геномска, ампплифицирана и дигестирана ДНК со примена на агароза гел електрофореза, да подготвуваат протоколи и програми за PCR, односно за амплификација на ДНК и да подготвуваат протоколи и да анализираат дигестирани ампликони преку т.н. RFLP техника. Практичната работа во рамки на обуката се одвиваше во тек на 30 работни часа.

По завршување на обуката беше спроведена анонимна анкета за нејзиниот квалитет, а учесниците добија соодветни сертификати. Истовремено е договорена и долгорочна институционална соработка меѓу Институтот за сточарство од Белград и нашиот факултет.


5.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg3p.jpg4p.jpg
1p.jpg
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 2 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ