Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 65_2015 
 VOL65
JOURNAL vol 65 2015.pdf
  

СОДРЖИНА

Теодор Јакимоски, Биљана Петановска-Илиевска, Мирјана С. Јанкуловска, Ленче Велкоска-Марковска
RRLC МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРОГЕНА КИСЕЛИНА ВО ПРОИЗВОДОТ CIRKON
1-10


Викторија Соколовска, Ленче Велкоска-Марковска, Биљана Петановска-Илиевска, Мирјана С. Јанкуловска
МОЖНОСТИ И ПРИМЕНА НА ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ (PET) КАКО АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ПИЈАЛАЦИ И ХРАНА
11-18


Дијана Милосављева, Ленче Велкоска-Марковска, Биљана Петановска-Илиевска, Мирјана С. Јанкуловска
КАРАКТЕРИСТИКИ НА АМБАЛАЖНИТЕ ФИЛМОВИ И ОБВИВКИ КОИШТО МОЖЕ ДА СЕ ЈАДАТ ЗА ПАКУВАЊЕ НА ХРАНА
19-27


Ивона Тасеска, Ленче Велкоска-Марковска, Звезда Богевска, Мирјана С. Јанкуловска
ПАКУВАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОЗИВОДИ ВО МОДИФИЦИРАНА АТМОСФЕРА ОД ГАСОВИ
28-37


Мики Димов
МОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА ОД ЖИВОТНИ ЗАБОЛЕНИ ОД БРУЦЕЛОЗА
38-43


Сандра Миленковска, Mоника Стојанова
ВЛИЈАНИЕ НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ЛИСТОВИТЕ КАЈ ДВЕ СОРТИ ВИНОВА ЛОЗА ВО УСЛОВИ НА ТИКВЕШКОТО ВИНОГОРЈЕ
44-48


Фросина Трајановска
КАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЛИ ВИНСКИ ХИБРИДНИ СОРТИ
49-53


Георгина Једковска, Катарина Вељанова
ВЛИЈАНИЕТО НА МАКРОБИОГЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВИНОВАТА ЛОЗА ВО УСЛОВИ НА ВАЛАНДОВСКИОТ РЕОН
54-59


Елеонора Ристеска
ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И СВОЈСТВА НА БИЕНОТО СИРЕЊЕ ПРОИЗВЕДЕНО ВО ТРАДИЦИОНАЛНИ И ИНДУСТРИСКИ УСЛОВИ
60-65


Моника Стојанова, Благој Каракашов, Сандра Миленковска
ВЛИЈАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА НА СУШЕЊЕ ВРЗ ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ПЕЧУРКИТЕ ШИИТАКИ
66-70


VOL 64HOMEUPVOL 66