Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
 VOL 57_2011
VOL57
JOURNAL vol 57 2011.pdf
  

СОДРЖИНА

Билјана Кузмановска, Раде Русевски
РАСПРОСТРНЕТОСТ НА ПРИЧИНИТЕЛОТ НА СИВОТО ГНИЕЊЕ КАЈ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ BOTRYTIS CINEREA PERS
1-7


Методија Трајчев, Димитар Наков, Горан Митров
РИЗИК ФАКТОРИ ЗА НАРУШЕНА ПЛОДНОСТ КАЈ ВИСОКОМЛЕЧНИТЕ КРАВИ
8-17


Татјана Миткова, Миле Маркоски, Јосиф Митрикески
СВОЈСТВА НА ПОЧВИТЕ РАСПРОСТРАНЕТИ ВО ОКОЛИНАТА НА ПЕХЧЕВО НАМЕНЕТИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАСАД ОД ЛЕШНИК
18-22


Марија Вукелиќ Шутоска, Валентина Жилеска-Панчоска, Ибан Шимуниќ, Велибор Спалевич, Драган Радновиќ
ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ПОВЕЌЕ НАМЕНСКОТО ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА СЛИВОВИТЕ
23-30


Мирјана Јанкуловска, Соња Ивановска, Ана Марјановиќ-Јеромела, Дане Бошев
ВЛИЈАНИЕ НА СОРТАТА, ЛОКАЦИЈАТА, ПЕРИОДОТ И РОКОТ НА СЕИДБА ВРЗ СОДРЖИНАТА НА МАСЛО И ПРОТЕИНИ КАЈ МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА
31-37

VOL 70HOMEUPVOL 58