Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 59_2012 
 VOL59
JOURNAL vol 59 2012.pdf
  

СОДРЖИНА

Татјана Миткова, Миле Маркоски, Марјан Кипријановски
КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛУВИЈАЛНИТЕ ПОЧВИ РАСПРОСТРАНЕТИ НА ПОВРШИНИТЕ НА SWISSLION РЕСЕН НАМЕНЕТИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАСАДИ ОД ЈАБОЛКА
54-59


Ана Симоновска, Драган Ѓошевски, Марина Нацка, Ненад Георгиев
МЕТОД ЗА АНАЛИЗА НА МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВСКА СОСТОЈБА
60-68


Методија Трајчев, Димитар Наков, Тони Рочовски
МОНИТОРИНГ НА ХИГИЕНСКО-САНИТАРНИТЕ МЕРКИ ВО ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО
69-78


Биљана Петановска - Илиевска
HPLC МЕТОДИ ЗА КВАНТИТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНАТА КОМПОНЕНТА ДАЗОМЕТ ВО ПЕСТИЦИДНАТА ФОРМУЛАЦИЈА BASAMID GRANULAT
79-87


Манасиевска-Симиќ Силвана, Ангелов Иван
СПОРЕДЕБЕНИ ИСПИТУВАЊА НА ПРОИЗВОДНТЕ КАРАТЕРИСТИКИ КАЈ ВИДОВИТЕ TRITICUM DURUM, TRITICUM AESTIVUM И TRITICUM DICOCCUM ОД РОДОТ TRITICUM
88-94


Надица Сандева
ДОБИВАЊЕ СИНА БОЈА КАЈ РОЗИТЕ СО ПРИМЕНА НА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО
95-99

VOL 58HOMEUPVOL 60