Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 61_2013 
VOL61
JOURNAL vol 61 2013.pdf
  

СОДРЖИНА

Павлова Јана, Христовски Кристијан, Голубовски Мирољуб
АНАЛИЗА НА ЗАГУБИТЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД 2012/2013
63-68


Бети Ивановска
УЛОГАТА НА АЛЕЛОПАТИЈАТА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЛЕВЕЛИТЕ
70-75

Фросина Арсовска
КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ВИШОКОТ КОЛОСТРАЛНО МЛЕКО ЗА ТЕЛИЊА
76-79


Сандева Надица
ГЕНЕТСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЈ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА
86-97


Моника Стојанова, Б. Каракашов
ВЛИЈАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА НА СОЛАРНО СУШЕЊЕ ВРЗ ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА СОРТИТЕ ЈАБОЛКА АЈДАРЕД И ЗЛАТЕН ДЕЛИШЕС
98-105

VOL 60HOMEUPVOL 62