Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 63_2014 
 VOL57
JOURNAL vol 63 2014.pdf
  

СОДРЖИНА

Соња Ивановска, Мирјана Јанкуловска, Љупчо Јанкулоски, Билјана Кузмановска, Дане Бошев, Винко Станоев
НАУЧНИ ФАКТИ И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИТЕ КУЛТУРИ: КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ВО СВЕТОТ
45-58


Марина Нацка, Ненад Георгиев, Ивана Јанеска Стаменковска, Ана Симоновска
ЕКОНОМСКА ПЕРСПЕКТИВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР
59-64


Петров, П., Маркоски, М., Миткова, Т
ВЛИЈАНИЕ НА ФОЛИЈАРНОТО ЃУБРЕЊЕ СО ОРГАНСКИ ЃУБРИВА ВРЗ ПРИНОСОТ НА КОМПИР (Solanum tuberosum) ВО ГЕВГЕЛИСКИОТ РЕГИОН
65-70


Дане Бошев, Адријана Кукушова, Мирајна Јанкуловска, Соња Ивановска, Винко Станоев 
ПРИНОС И КВАЛИТЕТ КАЈ ХИБРИДИ ПЧЕНКА ОД FAO300 И FAO700 ГРУПА НА ЗРЕЕЊЕ
71-78


Маргарита Давитковска, Звезда Богевска, Гордана Попсимонова, Рукие Агич Игор Иљовски
ИСПИТУВАЊЕ НА СУПСТРАТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСА ОД PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA HORT
79-85


Звезда Богевска, Гордана Попсимонова, Рукие Агич, Маргарита Давитковска, Игор Иљовски
ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА КРОМИДОТ БУЧИНСКА АРШЛАМА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС
86-91

VOL 62HOMEUPVOL 64