Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 58_2012 
VOL58
JOURNAL vol 58 2012.pdf
  

СОДРЖИНА

Адријан Вета
ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО НА КРАЊСКИ И ЧОРБАЏИСКИ КОЛБАС ВО МИНИПОГОНОТ ПРИ ФЗНХ 1-4


Александра Грчева
ПЕРЕНИТЕ ВО ДОМАШНИТЕ ГРАДИНИ  5-9


Благоја Кузмановски, Александар Клинчаров, Анастас Крстевски
ФЕНОТИПСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА ДОМАШНАТА АВТОХТОНА РАСА БУША ГОВЕДА  10-14


Божанка Ристовa
ПРОИЗВОДСТВО НА ДВА ВИДА РЕНОВКИ ВО ПОГОНОТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО ПРИ ФЗНХ  15-20


Зорица Стрезоска
ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА АД ,,ГД-ТИКВЕШ“ - КАВАДАРЦИ 21-28


Моника Стојанова
ВЛИЈАНИЕ НА ПРЕДТРЕТМАНИТЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СОЛАРНО СУШЕНО ГРОЗЈЕ 29-33


Ефтим Петковски
КАЛИРАЊЕ НА ЈАБОЛКОТО ПРИ ЧУВАЊЕ ВО ОБИЧНИ ПЛОДОЧУВАЛИШТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД СОРТАТА 34-38


Тони Петков
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОРГАНИЗМОТ НА ЧОВЕКОТ И ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПРИСУСТВОТО НА РЕСВЕРАТРОЛ ВО РАЗЛИЧНИ СОРТИ ГРОЗЈЕ И ТИПОВИ ВИНО 46-53


VOL 57HOMEUPVOL 59