Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 60_2013
 VOL60
JOURNAL vol 60 2013.pdf
  

СОДРЖИНА

Звонко Пацаноски
ВЛИЈНИЕТО НА ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА И ПЛОДОРЕДОТ ВРЗ ФУНКЦИЈАТА НА ПОЧВЕНИОТ ЕДАФОН
1-14


Миле Јакимовски, Ненад Георгиев, Марина Нацка
АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ЛЕКОВИТИТЕ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕКОНОМСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОЦЕСОТ НА КУЛТИВИРАЊЕ
15-24


Маркоски М., Миткова Т., Прентовиќ Т
ГЕНЕЗА И СВОЈСТВА НА РАНКЕРИТЕ РАСПРОСТРАНЕТИ ВО МЕСНОСТА КОНАР ПЕХЧЕВО
25-30


Дане Бошев, Адријана Кукушова, Гоце Василевски, Соња Ивановска, Мирјана Јанкуловска
ОЦЕНА НА ЕЛЕМЕНТИTE НА ПРИНОСОТ КАЈ РАНИ И СРЕДНО-ДОЦНИ
ХИБРИДИ ПЧЕНКА ОДГЛЕДУВАНИ ВО ШТИПСКО
31-38


Биљана Петановска - Илиевска
RP-HPLC МЕТОДИ ЗА КВАНТИТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНАТА КОМПОНЕНТА ПИРИМИКАРБ ВО ПЕСТИЦИДНАТА ФОРМУЛАЦИЈА PIRIMOR 25 WG
39-47


Манасиевска-Симиќ Силвана, Ангелов Иван ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИНОСОТ КАЈ ВИДОВИТЕ TRITICUM DURUM, TRITICUM AESTIVUM И TRITICUM DICOCCUM ОД РОДОТ TRITICUM 48-53

Дане Бошев, Адријана Кукушова, Гоце Василевски, Соња Ивановска, Мирјана Јанкуловска, Винко Станоев
МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕКОИ ХИБРИДИ ПЧЕНКА ОД
FAO300 И FAO700 ОДГЛЕДУВАНИ ВО ШТИПСКИОТ РЕГИОН
54-62

VOL 59HOMEUPVOL 61